20 August, 2017

S-a introdus “guvernanţa corporativă” la întreprinderile publice!

Prin ordonanţa de urgenţă nr.109/2011, publicată în Monitorul oficial nr.883 din 14 decembrie a.c., Guvernul introduce guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ca o măsură menită să conducă la creşterea eficienţei operatorilor economici – întreprinderi publice. Iniţiativa actului normativ porneşte de la constatarea că actualul cadru legislativ prezintă lacune importante în ceea ce priveşte buna guvernare a regiilor autonome şi că legislaţia generală a societăţilor comerciale nu este adaptată specificului societăţilor de stat. Ca atare, Executivul a considerat că este necesară dezvoltarea de noi mecanisme de guvernanţă corporativă, suplimentare în raport cu cele reglementate de legislaţia generală a societăţilor comerciale şi adaptate particularităţilor societăţilor de stat.

Ordonanţa de urgenţă se aplică întreprinderilor publice, persoane juridice române, mai puţin  societăţilor financiar-bancare şi de asigurare şi reasigurare, şi nici societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi de interes naţional cu specific deosebit pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice este definită ca fiind ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderii publice, între consiliul de administraţie/de supraveghere, directori/directorat, acţionari şi alte persoane interesate.

Actul normativ tratează despre:

regii autonome:

administrare consiliul de administraţie (numirea sau desemnarea de către autoritatea tutelară şi de MFP, criteriile de selecţie, incompatibilităţi, restricţii, remunerare, atribuţii), comitetul de audit (format din directori neexecutivi), contractul de mandat încheiat de autoritatea publică tutelară cu administratorii regiei autonome, planul de administrare elaborat de consiliul de administraţie, evaluarea anuală a activităţii administratorilor de către autoritatea tutelară;

conduceredirectori delegaţi, numiţi de consiliul de administraţie (criterii de selecţie, publicitatea numirii), contractul de mandat al directorilor şi al directorului general, remuneraţie, planul de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat (supus aprobării consiliului de administraţie), evaluarea anuală a activităţii directorilor, raportul trimestrial de activitate;

■ Un capitol distinct se referă la întreprinderile publice – societăţi comerciale – astfel cum sunt definite în ordonanţă, inclusiv cu trimiteri, de reglementare, la Legea societăţilor comerciale nr.31/1990:

administrare – prin sistemul unitar sau dualist, potrivit Legii societăţilor comerciale (dar cu aprobarea autorităţii tutelare), consiliul de administraţie, mandatul administratorilor, desemnarea membrilor de către adunarea generală a acţionarilor (la propunerea consiliului de administraţie, situaţiile în care propunerile sunt făcute de autoritatea tutelară în numele acţionarului – stat sau unitate administrativ-teritorială), cazurile în care selectarea administratorilor este făcută de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, planul de administrare, consiliul de supraveghere (în cazul societăţilor administrate potrivit sistemului dualist);

protecţia acţionarilor minoritari – publicarea, pe pagina proprie de internet a societăţii, a documentelor şi informaţiilor a căror publicitate este prevăzută de lege; publicitatea convocării adunării generale a acţionarilor; adunarea generală; alte drepturi ale acţionarilor, prin trimitere la Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Auditul statutar şi audit intern:

situaţiile financiare ale întreprinderilor publice supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii şi se depun la unităţile teritoriale ale MFP;

contractarea serviciilor auditorului statutar în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice;

auditul intern, organizat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administraţie;

transparenţă şi obligaţii de raportare:

documentele şi informaţiile pe care întreprinderea publică, prin grija consiliului de administraţie sau, după caz, a directoratului, trebuie să le publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaţilor/acţionarilor;

obligaţia de a păstra pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe o perioadă de cel puţin 3 ani, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi raportul de audit anual;

obligaţia consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere de a-i informa pe acţionari, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, prin punerea la dispoziţia acţionarilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale şi semnificative în legătură cu acele tranzacţii. Directorul general sau, după caz, directoratul supune aprobării consiliului de administraţie orice tranzacţie din această categorie dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro.

obligaţia consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere de a-i informa pe acţionari, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro.

condiţiile în care sunt anulabile actele juridice încheiate în frauda intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administraţie, de un director sau, după caz, de un membru al directoratului; dreptul de a introduce acţiunea în anulare,

raportul directorului general sau, după caz, al directoratului întreprinderii publice, către consiliul de administraţie, în care sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice;

raportul consiliului de administraţie sau, după caz, al consiliul de supraveghere al întreprinderii publice, în cadrul adunării generale a acţionarilor, cu informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii;

raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar;

raportul anual al consiliului de administraţie sau, după caz, al consiliul de supraveghere privind activitatea întreprinderii publice, întocmit în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează şi publicarea raportului pe pagina de internet a întreprinderii publice;

raportul anual, întocmit de autoritatea publică tutelară, privitor la activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate sub tutela sa, conţinutul minimal al raportului şi publicarea acestuia pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare;

faptele care constituie contravenţie în legătură cu obligaţiile de raportare şi sancţiunile aplicabile.

■ Abrogări de acte normative:

La data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă se abrogă dispoziţiile art. 7 şi art. 12-14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare. La aceeaşi dată, se abrogă dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu