Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE) a lansat, pe 24 mai 2011, cererea de propuneri de proiecte aferentă Operaţiunii „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari”, din cadrul Direcţiei Majore de Intervenţie 1.1. “Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţă pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri”.

Cererile de finanţare vor putea fi depuse începând cu data de 2 iunie 2011, termenul limită fiind 16 august 2011.

Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 400 milioane de lei, iar valoarea finanţării nerambursabile pentru un proiect este de maxim 20 milioane lei.

● Ca obiective, programul sprijină întreprinderile pentru creşterea cifrei de afaceri şi, implicit, a

exporturilor, întreprinderi care realizează investiţii moderne şi, implicit, îşi cresc competitivitatea. Programul sprijină întreprinderile româneşti să devină mai competitive pe piaţa internaţională, să îşi ridice gradul de inovare cu aplicabilitate în industrie.

Solicitanţii eligibili pentru această operaţiune sunt operatorii economici înregistraţi legal în România care corespund definiţiei întreprinderilor mari, aşa cum este menţionată în glosarul Ghidului solicitantului, sunt înfiinţaţi în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

(republicată, cu modificările şi completările ulterioare) şi îşi desfăşoară activitatea în România. Sunt eligibili solicitanţii care au peste 250 de angajaţi sau realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 de milioane de euro (sau să deţină active totale care depăşesc 43 de milioane de euro).
Fiecare solicitant poate depune o singură cerere de finanţare.

Tipuri de proiecte
– proiecte cu un grad adecvat de inovare care să ducă la crearea de noi capacităţi de producţie sau extinderea unora (proiecte iniţiate în domenii care să ducă la întărirea poziţiei întreprinderilor pe piaţa internă şi externă, inclusiv prin crearea de noi relaţii productive şi comerciale);

– proiecte pentru companiile care vor să implementeze noi produse sau servicii (investiţii în utilaje şi tehnologii care să ducă la diversificarea producţiei prin fabricarea de produse noi, superioare calitativ şi eficiente din punct de vedere al consumurilor energetice);

– proiecte ce implică modernizarea şi dezvoltarea întreprinderilor prin investiţii in echipamente si utilaje de producţie.

● Implementarea şi finalizarea proiectelor trebuie să se încadreze în maximum 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare (cu condiţia începerii activităţilor nu mai târziu de 6 luni de la semnarea contractului de finanţare).

● În cadrul acestei operaţiuni sunt eligibile următoarele cheltuieli:

– cheltuieli pentru achiziţia de teren (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);

– cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor (în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)

– cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale) precum: achiziţia de instalaţii şi echipamente – cu excepţia leasing-ului financiar, achiziţia – cu excepţia leasing-ului financiar – de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie ;

– cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale – cu excepţia leasing-ului financiar (maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile) precum: aplicaţii informatice strict legate de proiect, brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software pentru procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii, toate legate direct de procesul de producţie aferent proiectului.

Sursa: www.minind.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here