Ministerul Turismului a pus în dezbatere publică forma finală a Legii turismului, ca urmare a discuțiilor și consultărilor cu operatorii și reprezentanții domeniului.

Noul act normativ stabilește mai clar competențele ministerului, dar certifică și autoritățile locale ca fiind competente în domeniul administrării patrimoniului turistic din zona lor.

„Art. 13 – (4) Autoritățile administrației publice locale au obligația să introducă şi să mențină în circuitul turistic, casele memoriale, muzeele şi alte obiective turistice locale din patrimoniul acestora şi să asigure personal calificat pentru desfășurarea activităților specifice pentru conservarea şi valorificarea turistică a acestor obiective”.

„Art. 14 – (1) Județele, în a căror rază administrativ-teritorială se află masive montane, organizează servicii publice Salvamont de interes județean, cu personalitate juridică, care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor montane şi care intervin în zone montane şi munți, cu echipe specializate, pentru salvarea persoanelor accidentate şi a bolnavilor. Serviciile publice Salvamont se află sub coordonarea operativă a Departamentului pentru Situații de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit legii şi își constituie formații de salvare montană, conform prevederilor legale în vigoare privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activității de salvare în munți”.

În privința patrimoniului turistic, proiectul cuprinde toate reglementările privind regimul construcțiilor în zonele turistice, inclusiv plajele, documentațiile de urbanism necesare, regimul amenajărilor – de exemplu, pe litoral, vor fi interzise lucrările de renovare, de construcții, amenajare după data de 31 mai, când începe sezonul turistic.

„Art. 23

(1) În scopul conservării condițiilor ambientale şi valorii patrimoniale şi peisagistice din zonele situate în aproprierea țărmului Mării Negre și a apelor naturale, al asigurării unor condiții adecvate pentru turiști, autorizarea executării şi executarea de construcții definitive sau provizorii pe plajele turistice este interzisă. Autorizațiile emise cu încălcarea dispozițiilor  prezentului alineat sunt nule de drept.

(2) Executarea fără autorizație a construcțiilor definitive pe plajele turistice constituie infracțiune şi se pedepsește în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), construcțiile şi dotările admise a se amplasa pe plaja turistică sunt următoarele:

a) module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona limitrofă;

b) dotări pentru agrement specific plajei;

c) posturi de prim ajutor şi de salvare;

d) construcții şi amenajări cu caracter provizoriu, demontabile;

e) instalații de captare a energiei solare în zona bateriilor de dușuri”.

Totodată, autoritățile sunt obligate să înființeze un sistem național de colectare și interpretare a datelor culese, atât de la firmele de turism, cât și de la turiști, pentru o evaluare cât mai exactă a veniturilor din turism – Sistemul Informatic de Evidenţă a Activității de Turism din România. Noua lege introduce, de asemenea, termenul de atașat în turism în cadrul structurii de specialitate a autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului. Nu în ultimul rând, proiectul prevede drepturile și obligațiile operatorilor din domeniu, sancțiunile și contravențiile prevăzute pentru încălcarea legislației, dar și obligațiile și drepturile turiștilor.

„Art. 39

Turistul are următoarele drepturi:

a) de a obține de la operatorul economic autorizat, informații corecte, complete, adecvate şi clare privind prețurile, condițiile şi facilitățile oferite de către acesta, cu privire la serviciile ofertate;

b) de a beneficia de produsele şi serviciile turistice la prețul şi în condițiile ofertate şi contractate;

c) de a achiziționa serviciile turistice sau pachetele de servicii turistice în baza unor contracte în care sunt menționate explicit şi detaliat, toate costurile şi condițiile convenite de parți;

d) de a beneficia de serviciile şi produsele turistice achiziționate, în condiții de igienă conform normelor sanitare în vigoare;

e) de a formula petiții, în condițiile legii, cu privire la produsele şi serviciile turistice achiziționate”.

„Art. 40

Turistul are următoarele obligații:

a) de a respecta prevederile legale în raportul cu operatorii economici din turism şi cu ceilalți participanți la activitățile turistice;

b) de a respecta regulamentele impuse de operatorii economici cu privire la folosirea bazei materiale şi facilitaților puse la dispoziția lui, pe parcursul folosirii acestora în calitate de turist/client, cât şi  privind regulile de bună coabitare şi respect reciproc faţă de alți turiști şi faţă de angajații prestatorului de servicii;

c) de a respecta valorile, tradițiile şi obiceiurile comunităților gazdă;

d) să solicite documentul fiscal justificativ pentru plata serviciilor turistice;

e) să prezinte documentul de identitate furnizorului de servicii turistice, potrivit legii;

f) de a respecta regulile de apărare împotriva incendiilor, precum şi modul de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă;

g) de a respecta normele de protecție a mediului privind gestionarea deșeurilor””.

Sursa: turism.gov.ro

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here