Prin ordin al Preşedintelului ANAF a fost aprobată procedura privind evaluarea riscului fiscal, pe situaţii şi cu criterii specifice. OPANAF nr. 2856/2017 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 780/2017 şi este în vigoare din 3 octombrie, dată de la care este abrogată reglementarea anterioară dată prin OPANAF nr. 605/2017. 

Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în una din situaţiile prevăzute de Codul fiscal:

• Persoanele impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal, precum şi persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal după data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt supuse evaluării riscului fiscal potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.

• Persoanele impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, sunt supuse analizei pentru a stabili dacă au încetat situaţiile care au condus la anularea codului de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, respectiv dacă persoana impozabilă nu mai prezintă risc fiscal ridicat potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 6 la ordin. 

Înregistrarea în scopuri de TVA înainte de realizarea activităţii

 • încadrarea se regăseşte la art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;
 • în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului, trebuie depusă la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui ANAF;
 • la primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică dacă administratorii şi/sau asociaţii nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condiţiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situația în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie). 

Dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă

 • încadrarea se regăseşte la art. 316 alin. (1) lit. c);
 • trebuie depusă la organele fiscale competente declaraţia de menţiuni;
 • pentru analiza de risc se aplică criteriile prevăzute în anexa nr. 5 la ordin;
 • la primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică dacă administratorii şi/sau asociaţii nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. 

După anularea înregistrării, dacă încetează situaţia care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, respectiv societatea nu mai prezintă risc fiscal ridicat

 • încadrarea se regăseşte la art. 316 alin. (12) lit. e);
 • trebuie depusă la organul fiscal competent cererea de înregistrare în scopuri de TVA;
 • pentru analiza de risc se aplică criteriile prevăzute în anexa nr. 5 la ordin;
 • la primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică dacă administratorii şi/sau asociaţii nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal;
 • se analizează criteriile pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute la anexa nr. 6 la ordin, în vederea stabilirii încetării situaţiei care a condus la anularea codului de TVA, respectiv dacă persoana impozabilă nu mai prezintă risc fiscal ridicat

Cazierul se referă la:

a) administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990;

b) asociaţi majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratori, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii societăţilor.

În cazul în care administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015. 

Soluţionarea cererii de înregistrare

 • Verificarea ţine cont de criteriile specifice pe fiecare categorie, actele ce trebuie depuse, precum şi de rezultatele din cazier.
 • Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat. 

Analiza de risc

 • Fiecărui criteriu prevăzut la anexele nr. 5 şi 6 la ordin îi corespunde un punctaj negativ.
 • Punctajul final care determină nivelul riscului fiscal se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 de puncte.
 • Persoana impozabilă prezintă risc fiscal ridicat dacă punctajul obţinut este mai mic de 51 de puncte.
 • Împotriva deciziei privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here