În data de 07.12.2017, a fost publicat în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, proiectul privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. După aprobare, prevederile acestui act normativ ar urma să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Ce se modifică (pe scurt)?

  • Neplata impozitelor şi contribuţiilor impuse prin Codul fiscal: se lărgește aria de aplicabilitate a infracțiunii și se introduce lista impozitelor și contribuțiilor fiscale cărora le este incidentă infracțiunea de neplată. Pedeapsa rămâne nemodificată (închisoare de la un an la 6 ani).
  • Stabilirea cu rea-creadință a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale: asocierea este dezincriminată. Pedeapsa rămâne aceeași (închisoare de la 3 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi).
  • Infracțiunile de evaziune fiscală: Pedeapsa se modifică (limita maximă scade de la 8 la 7 ani și se poate majora cu jumătate). 

Detalierea modificărilor

Referitor la modificarea și completarea infracțiunilor care intră în aria evaziunii fiscale, actul normativ aduce următoarele noutăţi:

1. Neplata impozitelor şi contribuţiilor impuse prin Codul fiscal (art. 6 din Legea nr. 241/2005): se lărgește aria de aplicabilitate a infracțiunii și se introduce lista impozitelor și contribuțiilor fiscale cărora le este incidentă infracțiunea. Pedeapsa rămâne nemodificată (închisoare de la un an la 6 ani).

1.1. Forma art. 6 din Legea nr. 241/2005: ”Art. 6. – Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani reținerea și nevărsarea, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă. ”

1.2. Precizare: Referitor la art. 6 din Legea nr. 241/2005, se constată prin Decizie 363/2015 la 21/08/2015, următoarele: ”Curtea Constituțională – decide: – Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Mihaela Liliana Chiș în Dosarul nr. 1.296/33/2013 al Curții de Apel Cluj – Secția penală și de minori și constată că dispozițiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale sunt neconstituționale.” 

1.3. Forma propusă prin proiectul de OUG:  ”1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 6    (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani nereținerea sau neîncasarea, reţinerea şi neplata ori, după caz, încasarea şi neplata, în tot sau în parte, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege. (2) Neplata cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în anexă constituie infracțiune și atunci când neplata este consecința utilizării acestor sume în alte scopuri.”

1.4. Forma propusă prin proiectul de OUG introduce lista celor 32 de impozite şi contribuţii impuse prin Codul fiscal (lista despre care se face vorbire la art. 6):

1. Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română
2. Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
3. Impozit pe venitul din salarii și asimilate salariilor
4.  Impozitul pe veniturile din arendă
5.  Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi
6. Impozit pe veniturile sub formă de dividende 
7.  Impozitul pe veniturile impozabile obținute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii
8. Impozitul pe veniturile din pensii
9. Impozitul pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc
10. Impozitul pe veniturile din alte surse
11. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Codul fiscal.
12. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal.
13. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică sau orice altă entitate – asociere fără personalitate juridică și o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, conform contractului de asociere, determinate potrivit prevederilor titlului II
14. Contribuţia  de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor
15. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor
16. Impozitul pe veniturile din dobânzi obținute de un nerezident, primite de la un rezident
17. Impozitul pe veniturile din dobânzi obținute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat
18. Impozitul pe veniturile din redevenţe obținute de un nerezident, primite de la un rezident
19. Impozitul pe veniturile din redevenţe obținute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevenţa este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat
20. Impozitul pe veniturile din comisioane obținute de un nerezident, primite de la un rezident
21. Impozitul pe veniturile din comisioane obținute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat 22.   Impozitul pe venituri din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate în România obținute de un nerezident, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activităţi sau de către alte persoane
23. Impozitul pe venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, obținute de un nerezident, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România
24. Impozitul pe venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române
25. Impozitul pe  venituri din servicii prestate în România obținute de un nerezident, exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport
26. Impozitul pe  venituri din profesii independente desfăşurate în România, obținute de un nerezident – medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor şi alte profesii similare – în cazul când sunt obţinute în alte condiţii decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă ori în mai multe perioade care nu depăşesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat
27. Impozitul pe venituri din premii acordate la concursuri organizate în România, obținute de un nerezident
28. Impozitul pe veniturile din dividende obținute de un nerezident, primite de la un rezident
29. Impozitul pe venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie
30. Impozitul pe venituri obţinute de un nerezident,la jocurile de noroc practicate în România, pentru toate câştigurile primite de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, exclusiv jocurile de noroc prevăzute la art. 110 alin. (7) din Codul fiscal
31. Impozitul pe veniturile realizate de nerezidenți din lichidarea unei persoane juridice române
32. Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 


2. Stabilirea cu rea-creadință a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale (art. 8 din Legea nr. 241/2005):  asocierea este dezincriminată. Pedeapsa rămâne aceeași (închisoare de la 3 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi).

2.1. Forma în vigoare: ”Art. 8. – (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. (2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 ani la 15 ani și interzicerea unor drepturi asocierea în vederea săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1). (3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește.”

2.2. Forma propusă prin proiectul de OUG:  ”2. Alineatul (2) al articolului 8 se abrogă. 3. Alineatul (3) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  ”(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepseşte”. ”

3. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; (art. 9 alin. (1) litera a) din Legea nr. 241/2005): Pedeapsa se modifică (limita maximă scade de la 8 la 7 ani și se poate majora cu jumătate).

3.1. Forma în vigoare: ” Art. 9. – (1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; (2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.”

3.2. Forma propusă prin proiectul de OUG:  ”4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 9 – (1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; (2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o treime. (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate.”

4. Omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; (art. 9 alin. (1) litera b) din Legea nr. 241/2005): Pedeapsa se modifică (limita maximă scade de la 8 la 7 ani și se poate majora cu jumătate).

4.1. Forma în vigoare: ” Art. 9. – (1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; (2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.”

4.2. Forma propusă prin proiectul de OUG:  ”4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 9 – (1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; (2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o treime. (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate”. ”

5. Evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive; (art. 9 alin. (1) litera c) din Legea nr. 241/2005): Pedeapsa se modifică (limita maximă scade de la 8 la 7 ani și se poate majora cu jumătate).

5.1. Forma în vigoare: ” Art. 9. – (1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: c) evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive;. (2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.”

5.2. Forma propusă prin proiectul de OUG:  ”4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 9 – (1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive; (2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o treime. (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate”. ”

6. Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; (art. 9 alin. (1) litera d) din Legea nr. 241/2005): Pedeapsa se modifică (limita maximă scade de la 8 la 7 ani și se poate majora cu jumătate).

6.1. Forma în vigoare: ” Art. 9. – (1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;.(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.”

6.2. Forma propusă prin proiectul de OUG:  ”4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 9 – (1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;. (2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o treime. (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate”. ”

7. Executarea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; (art. 9 alin. (1) litera  e) din Legea nr. 241/2005): Pedeapsa se modifică (limita maximă scade de la 8 la 7 ani și se poate majora cu jumătate).

7.1. Forma în vigoare: ” Art. 9. – (1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: e) executarea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;. (2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.”

7.2. Forma propusă prin proiectul de OUG:  ”4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 9 – (1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: e) executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; (2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o treime. (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate”. ”

8. Sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; (art. 9 alin. (1) litera  f) din Legea nr. 241/2005): Pedeapsa se modifică (limita maximă scade de la 8 la 7 ani și se poate majora cu jumătate).

8.1. Forma în vigoare: ” Art. 9. – (1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; (2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.”

8.2. Forma propusă prin proiectul de OUG:  ”4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 9 – (1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; (2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o treime. (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate”. ”

9. Substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terțe persoane a bunurilor sechestrate (art. 9 alin. (1) litera g) din Legea nr. 241/2005): Pedeapsa se modifică (limita maximă scade de la 8 la 7 ani și se poate majora cu jumătate).

9.1. Forma în vigoare: ” Art. 9. – (1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terțe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală și ale Codului de procedură penală. (2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.”

9.2. Forma propusă prin proiectul de OUG:  ”4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 9 – (1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală. (2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o treime. (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate”.”

Ai nevoie de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here