Semnalăm, pe această temă, noutăţile legislative aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020, dispoziţiile fiind în vigoare de la data publicării.

Instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2020

Aceasta este noua titulatură a primului capitolul din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, în urma modificărilor aduse de O.U.G. nr. 226/2020. Reţinem principalele chestiuni de noutate:

– În scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

– Sunt obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020 și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2021 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 decembrie 2020, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, și data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

– Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2021 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în condiţiile arătate mai sus.

Conţinutul planului de restructurare

Potrivit O.G. nr. 6/2019, în forma actualizată, pentru măsura înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare, planul de restructurare trebuie să prevadă următoarele:

a) perioada necesară pentru înlesnirea la plată, precum și cuantumul și termenele de plată a ratelor stabilite printr-un grafic de plată. Înlesnirea la plată nu trebuie să depășească 7 ani, existând posibilitatea prelungirii;

b) modalitatea de plată a obligațiilor bugetare, astfel:

(i) debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5, următoarele obligații bugetare:

ATENŢIE : DISPOZIŢIE MODIFICATĂ – a) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și data depunerii solicitării de restructurare;

– Se prorogă, până la data de 31 martie 2021, termenul de aplicare pentru unele dispoziţii intrinseci, cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, prin care se dispunea încetarea unor reglementări la 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă. Reglementările la care se referă aplicarea acestui termen, modificat dispun, în esenţă, următoarele.

Art. XI. –

(1) Prin derogare de la prevederile art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.

Art. XII. –

(1) Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1) – 31 martie 2021, potrivit ultimei modificări cu prorogare (n.n. Legestart) – nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități conform Codului de procedură fiscală. În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1), organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

Sunt prevăzute reglementări speciale pentru situaţii tranzitorii în care se pot afla debitorii în curs de restructurare a obligaţiilor bugetare. 

Plata impozitului specific unor activități

Deşi excede tema enunţată în acest material, semnalăm o dispoziţie finală din O.U.G. nr. 226/2020, dat gradul ridicat de interes practic.

– Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, pentru anul 2021, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 ianuarie 2021.

– Pentru aplicarea acestor facilităţi, contribuabilii calculează în mod corespunzător impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2021, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 90 de zile calendaristice.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here