Executivul a modificat, recent, Hotărârea de Guvern nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

H.G. nr. 906/2014, de modificare, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 779/2014, în vigoare începând cu 27 octombrie.

Pe fond, reţinem ca principale modificări:

 • Valabilitatea scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor, precum şi pentru plata efectivă în cadrul schemei de ajutor de stat, care curgea până la 31 martie 2019, a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2019 inclusiv.

accizecarb

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de H.G. nr. 906/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

 • Schema de ajutor de stat se instituie în temeiul noii reglementări, Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, denumit în continuare Regulament, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană.
 • Plata ajutorului de stat se efectuează în limita bugetului alocat schemei, conform angajamentelor legale emise în baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, până la termenul nou, menţionat.
 • Rămâne acelaşi buget total maxim estimat al schemei, precum şi condiţiile în care acesta poate fi suplimentat. Apare, însă, o defalcare pe ani, astfel:

a) pentru anul 2014, bugetul estimat este de 40 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 8,44 milioane euro; şi

b) pentru anii următori, bugetele estimate sunt: 626,5 milioane lei pentru anul 2015, 643,2 milioane lei pentru anul 2016, 661,7 milioane lei pentru anul 2017, 680,7 milioane lei pentru anul 2018, respectiv 369,5 milioane lei pentru anul 2019.

Reamintim că:

 • măsura instituită se acordă pentru motorina achiziţionată după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 şi până la data de 31 martie 2019;
 • restituirea de accize reprezintă diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat, prevăzute la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

Condiţiile de eligibilitate

Au fost modificate condiţiile de eligilibilitate în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, dacă:

 • nu sunt declaraţi inactivi conform prevederilor art. 78din Codul de procedură fiscală sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
 • nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile;
 • atât la momentul depunerii cererii de înregistrare în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cât şi la momentul depunerii cererii de restituire de accize, nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, astfel cum rezultă din certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi din certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.

Sunt eligibili, operatorii economici care alimentează vehiculele eligibile de la staţiile de distribuţie înregistrate în baza art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emiţător/receptor.

Sunt, de asemenea eligibili, potrivit completărilor aduse la hotărâre, operatorii economici care:

 • intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei, definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament;
 • nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare.

Cardul de gestiune a alimentărilor şi inelul emiţător/receptor

În sensul hotărâri de guvern, cu modificările recente, prin card de gestiune a alimentărilor cu carburant, respectiv inel emiţător/receptor se înţelege dispozitivele electronice personalizate pentru fiecare vehicul, utilizate ca modalitate de alimentare şi care sunt valabile doar pentru alimentarea vehiculului eligibil pentru care sunt utilizate.

În cazul operatorilor economici care aprovizionează vehiculele eligibile direct de la operatorii economici înregistraţi potrivit art. art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, prin intermediul unui card de gestiune a alimentărilor, respectiv al unui inel emiţător/receptor, baza pentru restituirea de accize reprezintă cantitatea totală de motorină rezultată prin însumarea cantităţilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte.

Alte modificări la hotărâre

H.G. nr. 906/2014 mai aduce unele modificări care privesc:

 • verificările pe care le face administratorul schemei de ajutor, în vederea înregistrării în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize;
 • documentele necesare care trebuie să însoţească cererea de restituire de accize;
 • răspunderea pe care şi-o angajează solicitantul la înregistrarea cererii de restituire, cu privire la toate informaţiile prezentate în cerere şi în documentele anexate acesteia.

H.G. nr. 906/2014 mai prevede, prin articole de sine-stătătoare, următoarele:

 • Cerinţele prevăzute la art. I pct. 6 din prezenta hotărâre nu se aplică operatorilor economici stabiliţi în alte state membre ale Uniunii Europene, pentru cererile de înregistrare în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea accizelor, aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Referirea priveşte eligibilitatea solicitanţilor dacă: nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei, definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament; nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare;
 • Cererile de restituire de accize depuse şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează în termenul în vigoare la momentul depunerii acestora.
 • Anexele nr. 2, 4, 5 şi 6, depuse până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân valabil depuse în forma reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 537/2014, la data depunerii cererii de restituire de accize sau, după caz, a cererii de înregistrare în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea accizelor.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here