21 Februarie, 2018

Remuneraţia compensatorie pentru copia privată

O recentă hotărâre arbitrală a definitivat Metodologia privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia.

Metodologia, precum şi dezbaterea completului arbitral de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturi de Autor au fost publicate, în Monitorul oficial nr. 135 din 27 februarie 2012, în temeiul Deciziei nr.14/2012 a directorului general al O.R.D.A.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, Metodologia reglementează obligaţia de plată a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru aparate ce permit reproducerea operelor de pe hârtie, precum şi cuantumul acesteia.

Remuneraţia compensatorie este datorată şi se plăteşte de către persoanele care dispun de aparate, de echipamente, dispozitive sau de suporturi de reproducere de pe hârtie organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) unic colector.

Potrivit metodologiei aprobate, se datorează o remuneraţie compensatorie în cuantum de 0,5% pentru fotocopiatoare, imprimante, scannere, aparate multifuncţionale cu/fără funcţie de fotocopiere.

Baza de calcul pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată se calculează astfel:

- la valoarea în lei în vamă pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere importate, conform declaraţiei vamale de import (D.V.I.) şi facturii externe de import;

- la valoarea facturii externe/declaraţiei de achiziţie intracomunitară pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere introduse în spaţiul comercial al României din Comunitatea Europeană;

- la valoarea facturată fără T.V.A., cu ocazia punerii în circulaţie a aparatelor, echipamentelor, dispozitivelor sau suporturilor de reproducere de către fabricanţi.

Remuneraţiile nu conţin taxa pe valoare adăugată.

Plata remuneraţiei compensatorii pentru copia privată se face până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni următoare celei pentru care este datorată, pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere ce permit reproducerea operelor de pe hârtie, indiferent care ar fi titlul dobândirii.

Pentru întârzieri la plata remuneraţiei, importatorii şi fabricanţii datorează penalităţi la nivel de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, aplicate la suma restantă.

De asemenea, importatorii şi fabricanţii de aparate ce permit reproducerea operelor de pe hârtie sunt obligaţi ca, până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, să comunice organismului de gestiune colectivă desemnat unic colector un raport confidenţial privind:

- valoarea în lei în vamă pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere importate, conform declaraţiei vamale de import (D.V.I.) şi facturii externe de import;

- valoarea facturii externe/declaraţiei de achiziţie intracomunitară pentru aparatele, echipamentele, dispozitivele sau suporturile de reproducere introduse în spaţiul comercial al României din Comunitatea Europeană;

- valoarea facturată fără T.V.A., cu ocazia punerii în circulaţie a aparatelor, echipamentelor, dispozitivelor sau suporturilor de reproducere de către fabricanţi.

Rapoartele nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost create.

Neprezentarea raportărilor de mai sus dă dreptul organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor la plata unor penalităţi echivalente cu remuneraţia compensatorie pentru copia privată din luna anterioară. Dacă persoanele care dispun de aparate, de echipamente, dispozitive sau de suporturi de reproducere de pe hârtie nu au plătit nicio remuneraţie compensatorie pentru copie privată la data la care trebuie să prezinte raportul şi refuză ori neglijează această obligaţie, organismului de gestiune colectivă îi este recunoscută calea dreptului la acţiune în vederea stabilirii întinderii daunelor astfel produse şi realizarea dreptului.

*

Din dezbaterea completului arbitral, pe marginea celor invocate de părţile interesate, reţinem:

● Referitor la remuneraţia datorată pentru copia privată pentru echipamentele provenite prin achiziţia intracomunitară a echipamentelor, completul arbitral reţine că remuneraţia este datorată pentru echipamentele dobândite de către debitorii obligaţiei de remunerare pentru copia privată chiar prin achiziţie intracomunitară.

● Astfel cum se prevede în Directiva 29/2001/CE, trebuie achitată “redevenţa pentru copia privată” nu de către persoanele private care efectuează copii ale operelor protejate, ci de către persoanele care dispun de echipamente, de aparate sau de suporturi de reproducere digitală şi care, în acest temei, pun aceste echipamente, în drept ori în fapt, la dispoziţia persoanelor private sau le furnizează acestora din urmă un serviciu de reproducere. În cadrul acestui sistem, persoanele care dispun de aceste echipamente au obligaţia de a plăti redevenţa pentru copia privată.

● Curtea Europeană de Justiţie lămureşte astfel exhaustiv atât sfera titularilor obligaţiilor de plată, cât şi temeiul obligaţiilor lor. Curtea Europeană de Justiţie arată că titularii obligaţiilor de plată a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată sunt “persoanele care dispun de echipamente, aparate sau suporturi de reproducere digitală”.

Cadru legal

Metodologia aprobată îşi are temeiul în conţinutul Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, din care reproducem următoarele:

Art. 107. – (1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin înregistrări sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum şi cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hârtie, direct ori indirect, în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (1), au dreptul, împreună cu editorii, producătorii şi cu artiştii interpreţi sau executanţi, după caz, la o remuneraţie compensatorie pentru copia privată, conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneraţia compensatorie pentru copia privată nu poate face obiectul unei renunţări din partea beneficiarilor.

(2) Remuneraţia compensatorie pentru copia privată se plăteşte de fabricanţii şi/sau importatorii de suporturi de aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), indiferent dacă procedeul folosit este unul analogic sau digital.

(3) Importatorii şi fabricanţii de suporturi şi aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), sunt obligaţi să se înscrie la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în Registrul Naţional al Copiei Private, şi pot desfăşura activităţile respective de import sau de producţie numai după obţinerea de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a certificatului de înregistrare. Acest certificat se eliberează de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal şi a Certificatului unic de înregistrare la registrul comerţului, în termen de 5 zile de la depunerea acestora.

(4) Lista suporturilor şi a aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, precum şi cuantumul acestei remuneraţii se negociază din 3 în 3 ani, dacă una dintre părţi o cere, în cadrul unor comisii constituite din:

a) câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care funcţionează pentru câte o categorie de drepturi, pe de o parte;

b) câte un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricanţii şi importatorii de suporturi şi aparate, numit de respectivele structuri asociative, şi câte un reprezentant al primilor 3 fabricanţi şi importatori majori de suporturi şi aparate, stabiliţi pe baza cifrei de afaceri şi a cotei de piaţă din domeniul respectiv, cu condiţia ca acestea să fie declarate în acest scop la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe propria răspundere, pe de altă parte.

(5) În vederea iniţierii negocierilor potrivit procedurilor prevăzute la art. 131 alin. (2)-(4), organismele de gestiune colectivă sau structurile asociative ale fabricanţilor şi importatorilor de suporturi şi aparate vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere conţinând lista suporturilor şi aparatelor, cerere ce va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi cuantumurile remuneraţiilor ce urmează să fie negociate. Lista se elaborează în mod distinct pentru aparatele şi suporturile din domeniul sonor şi audiovizual şi pentru aparatele şi suporturile din domeniul grafic şi se negociază în două comisii.

(6) Remuneraţiile sunt procentuale şi se calculează la valoarea în vamă, în cazul importatorilor, şi, respectiv, la valoarea fără TVA, cu ocazia punerii în circulaţie a produselor de către producători, şi se plăteşte în luna următoare importului sau datei de facturare.

(7) Remuneraţiile negociate de părţi sunt procentuale şi sunt datorate pentru aparatele şi suporturile prevăzute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hârtie pentru copiator format A4 şi suporturi digitale.

(8) Remuneraţia compensatorie pentru copia privată reprezintă o cotă procentuală din valoarea specificată la alin. (6), după cum urmează:

a) coli de hârtie pentru copiator, format A4: 0,1%;

b) alte suporturi: 3%;

c) pentru aparate: 0,5%.

(9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor şi suporturilor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie se convoacă de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a cererii de negociere, şi se desfăşoară potrivit procedurilor prevăzute la art. 1312.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu