Despre sistemul simplificat de contabilitate

Sistemul simplificat de contabilitate a fost aprobat prin OMFP nr. 2239/2011 şi a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 25 iulie 2011. Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate. Reglementările contabile simplificate cuprind principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale simplificate, regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale simplificate, formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile. (temei legal: art. 1 din OMFP nr. 2239/2011)

Sistemul simplificat de contabilitate

Criteriile de mărime ce trebuie îndeplinite pentru a putea opta pentru sistemul simplificat de contabilitate

Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate. Pentru verificarea încadrării în criteriile de mărime mai sus menţionate se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar. În cazul persoanelor nou-înfiinţate, acestea pot opta în primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în al doilea exerciţiu financiar de raportare aceste persoane încetează să îndeplinească criteriile de mărime, ele sunt obligate să aplice OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (temei legal: art. 2 din OMFP nr. 2239/2011)

Criteriile de mărime ce trebuie îndeplinite pentru a putea opta pentru sistemul simplificat de contabilitate

Persoanele care nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate

Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:

  • persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
  • persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare a unei societăţi-mamă cu sediul în România, care are obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate, conform prevederilor legale în vigoare;
  • societăţile/companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste;
  • persoanele juridice a căror activitate este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi cele a căror activitate este reglementată de Banca Naţională a României;
  • subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin persoanelor juridice cu sediul în străinătate, precum şi subunităţile din străinătate ale persoanelor juridice din România a căror activitate este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi cele a căror activitate este reglementată de Banca Naţională a României.

Persoanele care îndeplinesc cele două criterii de mărime, dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (temei legal: art. 3 din OMFP nr. 2239/2011)

Reguli, tehnici şi tratamente aplicate de persoanele care optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate

Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de OMFP nr. 2239/2011. În funcţie de necesităţile de informaţii şi complexitatea operaţiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza şi conturi din planul de conturi general, precum şi tratamente contabile cuprinse în OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care au utilizat o parte sau toate conturile din planul de conturi general cuprins în OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, completează situaţiile financiare anuale simplificate pe baza informaţiilor corespunzătoare elementelor prezentate în aceste situaţii. (temei legal: art. 4 din OMFP nr. 2239/2011)

Persoanele care optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate. Sintagma “situaţii financiare anuale simplificate” se înlocuieşte cu sintagma “situaţii financiare anuale prescurtate”. (temei legal: art. 10 din OMFP nr. 2239/2011)

Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins în aceleaşi reglementări, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, în condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991. (temei legal: art. 5 din OMFP nr. 2239/2011)

Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate. (temei legal: art. 6 din OMFP nr. 2239/2011)

Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate pot organiza şi conduce contabilitatea de gestiune, indiferent dacă au optat sau nu pentru sistemul simplificat de contabilitate. (temei legal: art. 7 din OMFP nr. 2239/2011)

Evaluarea criteriilor de mărime se realizează anual

Persoanele care la finele exerciţiului financiar precedent depăşesc limitele unuia sau ambelor criterii legale aplică OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiul financiar următor celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depăşite. (temei legal: art. 8 din OMFP nr. 2239/2011)

Depăşirea criteriilor de mărime

Ulterior constatării depăşirii limitelor oricăruia dintre cele două criterii, persoanele care au utilizat opţiunea de a ţine contabilitatea în sistem simplificat şi la care contabilitatea a fost organizată şi condusă pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice, care au studii economice superioare conform opţiunii de la art. 10 alin. (31) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia ca, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a constatat depăşirea criteriilor, să ia măsurile necesare în vederea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, astfel încât aceste raportări contabile să fie întocmite cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile şi să fie semnate de persoanele prevăzute de lege. (temei legal: art. 9 din OMFP nr. 2239/2011)

Termenul de intrare în vigoare

Prevederile OMFP nr. 2239/2011 se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011. Cu alte cuvinte intră în vigoare, cu data de 01 ianuarie 2011. (temei legal: art. 11 din OMFP nr. 2239/2011)

Temeiul legal

  • Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • OMFP nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate
  • OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, modificat şi completat prin OMFP nr. 2869/2010;
  • OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, modificat şi completat prin OMFP nr. 2869/2010.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here