Parlamentul a aprobat modificări şi completări la Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementarea vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publicăși privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Legea nr. 175/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 741 din 14 august 2020 şi intră în vigoare la 60 de zile de la publicare, respectiv la 13 octombrie 2020.

Măsuri tranzitorii

Dispozițiile privind procedurile referitoare la ofertele de vânzare, exercitarea dreptului de preempțiune, controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiune și procedura de emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor sunt aplicabile cererilor formulate după data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și cererilor aflate în curs de soluționare la această dată.

Vânzarea terenurilor agricole din extravilan

În tot cuprinsul legii, precum şi în titlul actului normativ, sintagma vânzare-cumpărare se înlocuiește cu sintagma vânzare.

Ordinea de preempţiune la înstrăinare

– Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de Codul civil și a dreptului de preempțiune, la preț și în condiții egale, în ordinea detaliată prin recentul act modificator.

– Legea semnalată aduce completări privind obligaţiile pentru :

  • arendașul care dorește să cumpere terenul agricol arendat situat în extravilan;
  • arendașii persoane fizice, arendașii persoane juridice și asociații, persoane fizice;
  • arendașii persoane juridice, cu acționariat altă persoană juridică.

Se precizează condiţiile de preempţiune pentru:

  • tinerii fermieri;
  • proprietarii de terenuri agricole vecine.

– Sunt precizate condiţiile privind înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate.

Dovada bunei-credinţe

Solicitarea și utilizarea extrasului de carte funciară sau, în condițiile legii, a certificatului de sarcini și a documentației cadastrale valabile la încheierea contractelor translative de proprietate privind bunurile imobile și alte drepturi reale fac pe deplin dovada bunei-credințe atât a părților din contract, cât și în fața notarului public cu privire la calitatea de proprietar a vânzătorului asupra imobilului supus vânzării conform descrierii din cartea funciară.

Vânzarea fără exercitarea dreptului de preempţiune

– În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, legea stabileşte condiţiile cumulative pentru înstrăinarea terenurilor din extravilan, inclusiv pentru persoanele juridice.

– În cazul neexercitării dreptului de preempțiune, dacă niciunul dintre potențialii cumpărători, în termenul legal, nu îndeplinește condițiile pentru a putea cumpăra terenul agricol situat în extravilan, înstrăinarea acestuia prin vânzare se poate face către orice persoană fizică sau juridică.

Condiţii pentru o nouă înstrăinare, după cumpărare

– Terenurile agricole situate în extravilan se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligația plății impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare, în baza grilei notarilor din respectiva perioadă.

– În cazul înstrăinării directe sau indirecte, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, a pachetului de control al societăților care au în proprietate terenuri agricole situate în extravilan și care reprezintă mai mult de 25% din activele acestora, vânzătorul va avea obligația de a plăti un impozit de 80% din diferența de valoare a terenurilor respective calculată pe baza grilei notarilor între momentul dobândirii terenurilor și momentul înstrăinării pachetului de control.

Obligaţii privind utilizarea terenurilor cumpărate

Proprietarii terenurilor agricole situate în extravilan au obligația să le utilizeze exclusiv în vederea desfășurării activităților agricole de la data cumpărării, iar în situația în care pe terenul agricol există investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și irigații exclusiv private se va păstra destinația agricolă a acestei investiții.

Obligaţiile primăriei privind publicitatea şi centralizarea datelor

– Sunt prevăzute obligaţiile primăriei privind :

  • afişarea ofertei de vânzare;
  • notificarea titularilor dreptului de preempţiune;
  • transmiterea către structurile superioare a documentelor documentelor şi a actelor cerute de lege.

Termene procedurale

În noua formă, lege stabileşte:

– termenul în care titularul dreptului de preempțiune trebuie să își manifeste în scris intenția de cumpărare, acceptarea ofertei vânzătorului şi înregistrarea acceptului la primărie ;

– situaţia în care există mai mulţi preemptori de acelaşi rang

– cazul în care vânzătorul modifică datele înscrise în oferta de vânzare ;

– renunţarea la comunicarea de acceptare;

– anularea avizelor.

Registrul unic

Se instituie Registrul unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan, denumit in continuare Registru unic, sistem electronic, constituit pe baza datelor și informațiilor furnizate de către autoritățile administrației publice locale, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Registrul unic se realizează, se actualizează și se administrează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

ontravenţii

– Au fost modificate dispoziţiile privind faptele care contituie contravenţii, iar plafonul amenzilor se dublează, între 100.000 şi 200.000 lei.

– Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempțiune, potrivit prevederilor modificate sau adăugate la lege, sau fără obținerea avizelor este interzisă și se sancționează cu nulitatea absolută.

Normele metodologice

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii nr. 175/2020 se modifică normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014, respectiv cele care detaliază măsurile privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here