Regulamentul privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei din 01.10.2015, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 150/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 774 din 16 octombrie 2015 (M.Of. nr. 772/2015).

În vigoare de la 01.01.2016

CAPITOLUL I

Scop

Art. 1.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), denumită în continuare Autoritate competentă, soluţionează plângerile împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei.

Art. 2.

Prezentul regulament este elaborat în scopul creării unui mecanism de soluţionare a plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei.

CAPITOLUL II

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Domeniu de aplicare

Art. 3.

Prezentul regulament se aplică solicitanţilor în relaţia cu operatorii de reţea/sistem din domeniul energiei, în vederea soluţionării plângerilor acestora.

Art. 4.

Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului regulament:

a) soluţionarea neînţelegerilor precontractuale în sectorul energiei electrice şi medierea neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale;

b) soluţionarea disputelor contractuale pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie;

c) soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei;

d) soluţionarea unor probleme ce nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din domeniul energiei;

e) soluţionarea unor aspecte a căror rezolvare nu intră în competenţa autorităţii de reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate, dezmembrăminte ale dreptului de proprietate sau alte drepturi reale/de folosinţă.

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

Art. 5.

(1) Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa nr. 1.

(2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

CAPITOLUL III

Soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem

Art. 6.

Limba oficială utilizată pe parcursul desfăşurării acestei proceduri este limba română, iar documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată; în caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.

Art. 7.

(1) Soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei, care fac obiectul prezentului regulament, se realizează prin decizie a autorităţii competente, sub coordonarea direcţiei generale de resort, în termen de 60 de zile de la data înregistrării acesteia, cu posibilitatea de prelungire cu încă 60 de zile, cu înştiinţarea solicitantului cu privire la această prelungire. Cu acordul solicitantului, termenul de soluţionare a plângerii de 120 de zile poate fi prelungit cu încă 60 de zile.

(2) În situaţia în care pe parcursul procesului de soluţionare a plângerilor apar şi alte neînţelegeri, între aceleaşi părţi şi cu privire la acelaşi obiect, în măsura în care autoritatea competentă hotărăşte că este posibil, acestea se includ în procedura aflată deja în derulare. În caz contrar, acestea vor face obiectul unei soluţionări ulterioare, reluându-se paşii procedurali.

Art. 8.

(1) Procedura de soluţionare a plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei se consideră declanşată odată cu înregistrarea la autoritatea competentă a plângerii transmise de solicitant, conform anexei nr. 2, împreună cu documentaţia aferentă.

(2) Documentele care însoţesc plângerea trebuie să cuprindă cel puţin:

a) indicarea temeiului legal în baza căruia îşi fundamentează pretenţiile;

b) prezentarea situaţiei de fapt la care se referă plângerea;

c) corespondenţa dintre părţi pe această temă;

d) alte documente cuprinzând informaţii sau date necesare soluţionării plângerii.

(3) Plângerea şi documentaţia anexată se depun în două exemplare, unul pentru autoritatea competentă şi altul pentru operatorul licenţiat. Certificarea copiilor documentelor se realizează, de asemenea, în două exemplare. Aceasta va conţine precizarea “conform cu originalul”, data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila entităţii respective, după caz.

(4) Solicitantul anexează la cerere copia actului pe care îl contestă sau, după caz, răspunsul operatorului licenţiat prin care i se comunică refuzul rezolvării cererii sale. În situaţia în care reclamantul nu a primit niciun răspuns la cererea sa, va depune la dosar copia cererii, certificată prin numărul şi data înregistrării la operatorul licenţiat sau orice înscris prin care face dovada înregistrării. În situaţia în care reclamantul introduce plângere împotriva operatorului licenţiat, care refuză să pună în executare actul emis în urma soluţionării favorabile a cererii sale, va depune la dosar şi copia certificată după acest act.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here