Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior din 24.11.2014, aprobat prin Ordinul MEN nr. 657/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 874 din 2 decembrie 2014 (M.Of. nr. 874/2014).

În vigoare de la 02.12.2014

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezentul regulament reglementează gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii în sistemul naţional de învăţământ superior.

Art. 2.

(1) Actele de studii din sistemul naţional de învăţământ superior sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care confirmă studii de învăţământ superior efectuate şi titluri şi/sau calificări dobândite.

(2) Actele de studii conferă titularilor acestora drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare.

(3) Actele de studii sunt de tip diplomă, certificat, atestat, foaia matricolă şi suplimentul la diplomă.

Art. 3.

(1) Registrele matricole şi registrele de evidenţă a actelor de studii sunt, de asemenea, documente cu regim special.

 (2) Cataloagele, registrele matricole şi registrele de evidenţă a actelor de studii, precum şi alte documente care privesc şcolaritatea vor fi reglementate prin ordin al ministrului, la propunerea instituţiilor de învăţământ superior, de stat ori particular, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, şi de Academia Română, denumite în continuare instituţii.

Art. 4.

(1) Denumirile şi conţinutul actelor de studii se stabilesc în conformitate cu legislaţia în vigoare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale, aducându-se la cunoştinţa instituţiilor.

(2) Conceperea şi tehnoredactarea modelelor de referinţă ale formularelor actelor de studii se realizează de Ministerul Educaţiei Naţionale, în baza consultării cu instituţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3) Datele de pe actele de studii sunt înscrise în limba română.

(4) Prin excepţie, pe acelaşi act de studii, datele înscrise în limba română pot fi înscrise, după caz, în condiţiile legii, şi în una sau mai multe limbi de circulaţie internaţională.

Art. 5.

(1) Instituţiile pot gestiona, completa şi elibera numai acele acte de studii la care au dreptul în condiţiile legii.

(2) Rectorul instituţiei de învăţământ superior/preşedintele Academiei Române este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de gestionare, completare şi eliberare a actelor de studii de către instituţie.

(3) Desemnarea compartimentelor şi a personalului la nivel de instituţie şi de facultate/departament pentru a desfăşura activităţi de gestionare, completare şi eliberare a actelor de studii se aprobă de conducerea instituţiei şi se numesc prin decizie a rectorului/preşedintelui Academiei Române. Persoanele numite sunt răspunzătoare, potrivit legii, pentru gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii.

(4) Răspunderea pentru exactitatea datelor înscrise în actele de studii eliberate o poartă persoanele care le-au completat şi persoanele care le-au semnat.

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here