Regulamentul privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială din 24.11.2014, aprobat prin Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 561/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 918 din 17 decembrie 2014 (M.Of. nr. 918/2014).

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

CAPITOLUL I

Consideraţii generale

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare

(1) În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei, punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 11/1991, este încredinţată Consiliului Concurenţei, în calitate de autoritate administrativă autonomă naţională în domeniul concurenţei, care asigură protecţia întreprinderilor împotriva practicilor de concurenţă neloială în limita competenţelor încredinţate prin lege.

(2) Regulamentul stabileşte procedura referitoare la etapele şi modalităţile de identificare, constatare şi sancţionare de către Consiliul Concurenţei a practicilor de concurenţă neloială săvârşite de către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în urma sesizărilor sau din oficiu.

ARTICOLUL 2

Noţiuni generale procedurale privind sesizările referitoare la practicile comerciale neloiale

În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) sesizare – petiţie/reclamaţie formulată în scris de către o persoană fizică sau juridică interesată, având ca obiect posibile practici de concurenţă neloială;

b) cercetare aprofundată – procedură declanşată de către autoritatea de concurenţă prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, din oficiu sau ca urmare a sesizării formulate de către o persoană fizică ori juridică interesată potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1, constând în examinarea posibilelor practici de concurenţă neloială care prezintă suficient temei de fapt şi de drept pentru o analiză;

c) formular de sesizare – document parţial tipărit cuprinzând rubrici referitoare la descrierea unei posibile practici de concurenţă neloială, care se completează de către persoanele interesate în funcţie de condiţiile de admisibilitate prevăzute de lege;

d) înregistrare efectivă a sesizării – data la care sesizarea a fost înregistrată la autoritatea de concurenţă, cu excepţia cazurilor în care se constată că informaţiile cuprinse în formularul de sesizare sunt incorecte şi/sau incomplete sub orice aspect;

e) dosarul cauzei – toate documentele ce au fost obţinute, produse şi/sau colectate de către autoritatea de concurenţă în cursul instrumentării unei posibile practici de concurenţă neloială, la sesizare din oficiu, care susţin şi motivează soluţia adoptată, în condiţiile legii;

f) echipa de cercetare – inspectorii de concurenţă care realizează cercetarea aprofundată privind posibile practici de concurenţă neloială, desemnaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, dintre care unul va fi numit responsabil de caz;

g) notă de concluzii – document procedural elaborat ca urmare a finalizării cercetării aprofundate cu privire la o posibilă practică de concurenţă neloială, care cuprinde analiza tuturor aspectelor cercetate, evidenţierea probelor, concluziile, precum şi propunerile echipei de cercetare.

CAPITOLUL II

Înregistrarea sesizărilor privind posibile practici de concurenţă neloială. Analiză preliminară

ARTICOLUL 3

Depunerea sesizărilor

Sesizările se transmit de către persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1. Autorii sesizărilor sau împuterniciţii acestora autorizaţi să îi reprezinte trebuie să furnizeze şi copii certificate pentru conformitate ale documentelor relevante pentru a susţine sesizarea depusă, documente care le sunt în mod rezonabil disponibile şi, în măsura posibilului, să indice Consiliului Concurenţei de unde pot fi obţinute alte informaţii şi documente relevante în cauză, care nu le sunt disponibile.

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here