Regulamentul nr. 3/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 24.07.2014 (M.Of. 548/2014).

În vigoare de la 24.07.2014

Art. I.

Regulamentul Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 2 iunie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

” a1) un CV în format european şi o scrisoare de intenţie;”.

2. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” c) copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor stabilite pentru participarea la concurs, precum şi, dacă este cazul, cunoştinţele şi competenţele în domenii specifice corespunzătoare exercitării funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici; copiile diplomelor de studii se prezintă însoţite de foile matricole;”.

3. La articolul 8 alineatul (1), litera g) se abrogă.

4. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se prezintă în copii legalizate sau în copie, însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către unul dintre membrii secretariatului.”

5. La articolul 8, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

” (41) Actele prevăzute la alin. (1) lit. a), e) şi f) se depun la dosarul de concurs în original. Actul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu dovada solicitării cazierului judiciar. În acest caz, candidatul are obligaţia de a completa dosarul de concurs până la finalizarea ultimei probe a concursului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a fi considerat admis, indiferent de rezultatele obţinute.

(42) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.”

6. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (5) Comisia de concurs poate să solicite, prin intermediul secretariatului, completarea dosarului de concurs cu alte documente care să cuprindă informaţii privind experienţa profesională a persoanelor care s-au înscris la concursul naţional, considerate drept relevante în cadrul procesului de selecţie, până la termenul-limită de selecţie a dosarelor.”

[Continuare…]

Regulamentul Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 3/2014 este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here