Regulamentul BNR nr. 1/2016 privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare, publicat în Monitorul Oficial nr. 184 din 11 martie 2016 (M.Of. nr. 184/2016).

În vigoare de la 11.03.2016

Având în vedere dispoziţiile art. 2 lit. r), ale art. 4 alin. (3), ale art. 12 alin. (2), ale art. 13 alin. (3), (6) şi (7), ale art. 14 alin. (5), ale art. 15 alin. (2), ale art. 16 alin. (3), ale art. 18 alin. (5) şi (6), ale art. 19 alin. (4), ale art. 20 alin. (2) lit. a), ale art. 21 alin. (3) şi (6), ale art. 22 alin. (4) şi ale art. 36 alin. (3) din Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare,

în temeiul dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare, ale art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, încadrate în una dintre următoarele categorii: bănci, case centrale ale cooperativelor de credit şi bănci de credit ipotecar şi reglementează condiţiile în care se desfăşoară activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare de către acestea.

Art. 2.

(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare, denumită în continuare Lege, la art. 3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) emisiune de obligaţiuni ipotecare – oferirea spre subscriere de obligaţiuni ipotecare în cadrul unei oferte individuale sau în cadrul mai multor oferte, realizate pe parcursul a 15 luni de la data obţinerii de către emitent a unei aprobări de emisiune de obligaţiuni ipotecare în baza unui prospect de emisiune sau, după caz, a unui document de ofertă;

b) indicator de acoperire – indicatorul calculat potrivit prevederilor art. 38;

c) indicator de supragarantare – indicatorul calculat potrivit prevederilor art. 43;

d) creanţă neperformantă – creanţele încadrate ca expuneri neperformante potrivit prevederilor pct. 38 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare

SECŢIUNEA 1

Condiţii pentru emiterea de obligaţiuni ipotecare

Art. 3.

În vederea obţinerii aprobării efectuării unei emisiuni de obligaţiuni ipotecare, instituţia de credit emitentă depune la Banca Naţională a României – Direcţia supraveghere o cerere de aprobare a emisiunii de obligaţiuni ipotecare, însoţită de documentaţia care face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Lege şi de prezentul regulament.

Art. 4.

(1) În vederea evaluării capacităţii emitentului de a asigura respectarea cerinţelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Lege, acesta trebuie să comunice Băncii Naţionale a României – Direcţia supraveghere, într-o manieră transparentă şi pentru întreaga perioadă de derulare a emisiunii de obligaţiuni ipotecare, obiectivele şi strategia urmărite prin angajarea în activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare.

(2) Emitentul trebuie să demonstreze existenţa capacităţii de organizare corespunzătoare a activităţii de emisiune de obligaţiuni ipotecare şi modul de asigurare a integrării acestei activităţi în cadrul general de guvernanţă internă şi de control al întregii activităţi a emitentului.

(3) Emitentul trebuie să demonstreze că situaţia financiară curentă şi de perspectivă este de natură să asigure, inclusiv în condiţii de stres, protejarea intereselor investitorilor în obligaţiuni ipotecare, precum şi pe cele ale celorlalţi creditori ai emitentului.

(4) În aplicarea prevederii art. 4 alin. (2) lit. b) din Lege, emitentul trebuie să respecte cerinţele prevăzute la art. 26 alin. (1) – (3).

(5) În vederea protejării intereselor deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare, emitentul trebuie să demonstreze că menţinerea continuă a unui nivel corespunzător al portofoliului de creanţe afectat emisiunii de obligaţiuni ipotecare şi a calităţii acestuia se realizează în orice moment, inclusiv în situaţii de criză.

[Continuare…]

Ai nevoie de Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here