Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, din 04.06.2014, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 699/2014 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 441 din 17.06.2014 (M.Of. nr. 441/2014).
În vigoare de la 17.06.2014
CAPITOLUL I
Organizarea Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
Art. 1.
Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare GEIEAN, se constituie ca organism de dialog interinstituţional fără personalitate juridică, pe lângă Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, denumit în continuarea DIMMMAT, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Art. 2.
Evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un instrument destinat îmbunătăţirii calităţii şi coerenţei procesului de reglementare a întreprinderilor mici şi mijlocii din perspectiva dezvoltării durabile a României.
Art. 3.
(1) GEIEAN este un organism de dialog interinstituţional pentru dezbaterea impactului actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, în cadrul căruia membri desemnaţi de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, camere de comerţ şi industrie, patronate şi organizaţii neguvernamentale de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii – membre în Consiliul Economic şi Social – cadre universitare, cercetători, economişti şi organizaţii ale mediului asociativ, emit un aviz consultativ cu privire la oportunitatea promovării actelor normative supuse analizei.
(2) GEIEAN contribuie, prin activitatea desfăşurată, la simplificarea procedurilor administrative şi la prevenirea creşterii nejustificate a costurilor legate de conformarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu reglementările în vigoare şi/sau cu propunerile legislative prezentate spre analiză, oferind factorilor de decizie informaţiile necesare cu privire la impactul implementării politicilor publice în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.
(3) Misiunea GEIEAN este:
a) de a elimina tendinţele de suprareglementare şi efectele negative ale acestora asupra sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
b) de a parcurge o etapă preliminară, de adaptare şi de transpunere efectivă şi eficientă a legislaţiei europene, prin analize ex-ante (în special elemente de cost-beneficiu);
c) de dezvoltare a unui cadru de reglementare coerent;
d) de a întări colaborarea interinstituţională şi de a spori transparenţa şi comunicarea în procesul decizional.
(4) GEIEAN are următoarea componenţă:
a) preşedinte;
b) membri: reprezentanţi ai DIMMMAT, desemnaţi prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism din cadrul direcţiilor de specialitate ale departamentului, câte un reprezentant al instituţiilor şi organizaţiilor menţionate în anexa la prezentul regulament, desemnaţi de conducerea acestora.
(5) La şedinţele GEIEAN pot participa, cu acordul preşedintelui GEIEAN, şi invitaţi din mediul de afaceri, societatea civilă sau din mediul asociativ interesaţi de subiectele ce urmează a fi dezbătute.
(6) Secretariatul GEIEAN este asigurat de către DIMMMAT.
(7) Lista membrilor GEIEAN şi datele de contact ale acestora vor fi afişate pe site-ul DIMMMAT (www.imm.gov.ro)
(8) Preşedinţia GEIEAN se asigură prin rotaţie de reprezentantul DIMMMAT şi un reprezentant al membrilor GEIEAN desemnat de aceştia.
CAPITOLUL II
Procedura de evaluare a impactului economic al actelor normative
Art. 4.
Evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii se realizează în concordanţă cu principiul “Gândiţi mai întâi la scară mică”, principiul numărului constant şi principiul proporţionalităţii analizei, variind în funcţie de complexitatea implicaţiilor actului normativ iniţiat.
Art. 5.
GEIEAN analizează raportul privind aplicarea Testului IMM şi emite un aviz consultativ cu privire la oportunitatea aprobării proiectului de act normativ evaluat, care se trimite iniţiatorului, prin grija DIMMMAT.
Art. 6.
Actele normative supuse analizei sunt din sfera:
a) impozitelor şi taxelor;
b) ajutoarelor de stat;
c) înregistrarea şi autorizarea persoanelor fizice, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a persoanelor juridice;
d) stabilirea, modificarea condiţiilor, termenelor şi procedurilor referitoare la obligaţiile de raportare.
Regulamentul este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here