Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 840 din 11 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 840/2015)

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat;

b) consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului – volumul de masă lemnoasă necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractele colective de muncă încheiate la nivelul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului, volum care nu face obiectul comercializării;

c) consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale – volumul de masă lemnoasă necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractele colective de muncă încheiate la nivel local, volum care nu face obiectul comercializării;

d) grupajul de partizi – două sau mai multe partizi grupate în funcţie de: bazinet, instalaţii de scos-apropiat, drumul auto forestier care le deserveşte şi care se exploatează de acelaşi operator economic; în cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor este: accidentale, igienă, secundare, conservare şi principale;

e) grup de operatori economici – orice operator economic asupra căruia o altă persoană fizică sau juridică poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă sau care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept;

f) întreprindere – orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe piaţă, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia, în sensul reglementărilor europene privind ajutorul de stat;

g) operator economic – orice întreprindere, atestată, în condiţiile legii, pentru lucrări de exploatare forestieră, în cazul cumpărării masei lemnoase pe picior, precum şi orice persoană juridică sau fizică în cazul cumpărării de masă lemnoasă fasonată; administratorii de fond forestier proprietate publică ce desfăşoară activitate economică sunt consideraţi operatori economici în sensul prezentei definiţii;

h) organizatorul licitaţiei/negocierii – administratorii fondului forestier proprietate publică a statului şi structurile acestora şi proprietarul/administratorul pentru fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;

i) partidă – actul de evaluare a volumului de lemn destinat comercializării;

j) postaţă – porţiune de arboret delimitată în procesul de inventariere integrală a arboretelor, în scopul unei mai bune organizări a muncii;

k) preţul de pornire la licitaţie/negociere – preţul aprobat, în condiţiile legii, de organizatorul licitaţiei/negocierii şi exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA;

l) preţul de referinţă – preţul masei lemnoase stabilit în funcţie de specie, grad de accesibilitate, sortiment şi de tehnologia de exploatare, calculat în condiţii de piaţă, pentru fiecare partidă, fundamentat în baza metodologiei proprii elaborate de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here