Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România din 10.03.2016, aprobat prin Hotărârea CAR nr. 16/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 231 din 29 martie 2016 (M.Of. nr. 231/2016).

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România (denumită în continuare Camera sau CAFR), atribuţiile şi responsabilităţile structurilor executive, precum şi raporturile dintre acestea.

Art. 2.

(1) Camera este persoană juridică autonomă, potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial.

(2) Camera este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România, sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (denumit în continuare CSIPPC).

Art. 3.

Atribuţiile generale ale Camerei sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. 75/1999), Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011 (H.G. 433/2011) şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. 90/2008), după cum urmează:

a) atribuie calitatea de auditor financiar şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii, în condiţiile legii;

b) adoptă şi aplică normele privind buna reputaţie în exercitarea profesiei de auditor financiar, în condiţiile legii;

c) retrage dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar, în condiţiile legii;

d) organizează testul de acces la stagiu, stagiul, examenul de competenţă profesională şi programul de pregătire continuă a auditorilor financiari, în condiţiile legii;

e) controlează calitatea activităţii de audit financiar, în condiţiile legii;

f) întocmeşte, actualizează şi publică Registrul public, în condiţiile legii;

g) adoptă Codul etic emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), în condiţiile legii;

h) constată abaterile disciplinare săvârşite de auditorii financiari, stabileşte răspunderea disciplinară a acestora şi aplică sancţiunile pentru membrii săi, în condiţiile legii;

i) adoptă standardele de audit şi alte norme privind auditul financiar, în condiţiile legii;

j) efectuează revizuirea pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, în condiţiile legii;

k) instituie sisteme eficiente de investigaţii şi sancţiuni pentru a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului financiar de către membrii acesteia, în condiţiile legii;

l) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale, în condiţiile legii;

m) înregistrează şi supraveghează auditorii şi entităţile de audit din terţe ţări care operează pe teritoriul României, în condiţiile legii;

n) promovează actualizarea legislaţiei prin instituţiile abilitate, precum şi a normelor de audit financiar şi audit intern, în concordanţă cu prevederile legii şi cu reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale în domeniu;

o) adoptă normele interne privind activitatea Camerei;

p) asigură reprezentarea internaţională a profesiei de auditor financiar din România;

q) adoptă reguli, norme şi instrucţiuni în aplicarea legii;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

CAPITOLUL II

Organizarea aparatului executiv al Camerei

SECŢIUNEA 1

Structuri organizatorice

Art. 4.

Camera are structura organizatorică (organigrama) prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 5.

(1) Activitatea deliberativă a CAFR se realizează prin Conferinţa Camerei, Consiliul Camerei, Biroul permanent al Consiliului Camerei şi preşedintele Camerei, în condiţiile legii.

(2) Sub coordonarea preşedintelui Camerei, activitatea executivă a CAFR se realizează prin aparatul său executiv, condus de directorul executiv, în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here