Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, din 12.05.2014, aprobat prin Decizia Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 395 din 28.05.2014 (M.Of. nr. 395/2014).
În vigoare de la 28.05.2014
PARTEA I
Dispoziţii generale
Art. 1.
(1) Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr. 90/2008).
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile este aprobat de Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, denumit în continuare Consiliul superior, în temeiul prevederilor art. 69 lit. e) din O.U.G. nr. 90/2008.
(3) Potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2008, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile se modifică şi se completează prin hotărâre a Consiliului superior.
Art. 2.
(1) Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, denumit în continuare Consiliul sau CSIPPC, este o instituţie publică autonomă cu personalitate juridică şi reprezintă autoritatea competentă în domeniul supravegherii publice a auditului statutar.
(2) CSIPPC reprezintă principala structură operaţională a sistemului naţional de supraveghere în interes public a activităţii de audit statutar.
(3) Consiliul funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice.
(4) Sediul social al Consiliului este în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5.
Art. 3.
Consiliul este înfiinţat cu scopul de a asigura supravegherea în interes public a profesiei contabile, potrivit principiilor cuprinse în Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul statutar al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului.
Art. 4.
(1) Personalul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile este format din funcţionari publici şi personal contractual, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (21) din O.U.G. nr. 90/2008.
(2) Personalul Consiliului beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite, potrivit legii, pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice, precum şi de orice alte sporuri stabilite prin Decizie a Consiliului superior al CSIPPC, în condiţiile legii.
Art. 5.
(1) Finanţarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Consiliului se va asigura astfel:
a) 22% din totalul cheltuielilor prevăzute în buget prin contribuţia Camerei;
b) 38% din totalul cheltuielilor prevăzute în buget prin contribuţia Corpului;
c) 40% din totalul cheltuielilor prevăzute în buget din subvenţii acordate de la bugetul de stat.
(2) Subvenţiile de la bugetul de stat se asigură prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
(3) Bugetul aprobat de Consiliul superior al CSIPPC se înaintează Ministerului Finanţelor Publice, în vederea includerii în proiectul bugetului de stat.
Art. 6.
Membrii Consiliului superior şi ai Comisiei de disciplină, personalul din departamentele de specialitate, persoanele cu contract de colaborare, precum şi persoanele care fac parte din comisiile tehnice respectă şi asigură confidenţialitatea lucrărilor şi documentelor pe care le întocmesc, precum şi a celor de care iau cunoştinţă.
Art. 7.
(1) Membrii Consiliului superior şi ai Comisiei de disciplină, personalul din departamentele de specialitate, persoanele cu contract de prestări servicii, precum şi persoanele care fac parte din comisiile tehnice îşi desfăşoară activitatea astfel încât să se evite conflictul de interese.
(2) Dispoziţiile legale referitoare la conflictul de interese se aplică în mod corespunzător.
PARTEA a II-a
Obiectivele şi atribuţiile Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile
CAPITOLUL I
Obiectivele Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile
Art. 8.
(1) Consiliul este principala autoritate naţională care asigură urmărirea şi alinierea activităţii de audit statutar la deciziile luate la nivelul Comisiei Europene în domeniile supravegheate.
(2) Consiliul are, în principal, următoarele obiective:
a) supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, potrivit cerinţelor directivelor europene în domeniu;
b) supravegherea în interes public a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul sau CECCAR, şi a membrilor acestuia;
c) stabilirea strategiei cu privire la activitatea de supraveghere în interes public a profesiei contabile;
d) monitorizarea şi coordonarea procesului de aplicare în România a Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) şi a Codului etic;
e) promovarea şi urmărirea creşterii încrederii publice în activitatea de audit statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;
f) asigurarea diferitelor părţi reprezentative ale interesului public, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 17 din O.U.G. nr. 90/2008, în sensul că auditorii statutari respectă ISA, Codul etic şi regulile de independenţă, adecvarea onorariilor sau alte aspecte care pot afecta reputaţia auditorului;
g) realizarea cooperării şi comunicării cu organismele internaţionale din domeniul ISA, al auditului statutar şi al supravegherii în interes public şi cu alte organisme de profil implicate în procesul de elaborare şi implementare a standardelor specifice domeniului auditului statutar, precum şi crearea cadrului corespunzător pentru a răspunde solicitărilor acestora;
h) reprezentarea României, alături de organizaţiile profesionale, în cadrul organismelor internaţionale din domeniul ISA, al auditului statutar şi al supravegherii în interes public, prin participarea personalului de specialitate la reuniunile acestor organisme;
i) asigurarea participării, fără drept de vot, la lucrările Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera sau CAFR, şi ale Conferinţei naţionale a CECCAR;
j) transmiterea de informări şi răspunsuri, la solicitările Comisiei Europene, în ceea ce priveşte profesia de audit statutar şi supravegherea în interes public la nivel naţional a activităţii de audit statutar.
Regulamentul este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here