O recentă hotărâre de Guvern abrogă Regulamentul din 1994 privind controlul de stat al calității în construcţii. Noul regulament, aprobat prin HG nr. 492/2018 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 594 din 12 iulie, urmează să intre în vigoare la 60 de zile de la data publicării, mai exact pe 10 septembrie 2018.

Activităţi şi factori implicaţi

O precizare expresă stabileşte că dispozițiile regulamentului sunt obligatorii pentru toți factorii implicați care fac obiectul activităților prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, și care au obligația asigurării cerințelor fundamentale pentru obținerea unor construcţii de calitate, potrivit responsabilităților fiecăruia stabilite în condițiile legii, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, de producere și furnizare de produse pentru construcții, execuție și recepție a construcțiilor, precum și în etapele de exploatare, expertizare tehnică și intervenții la construcțiile existente și de postutilizare a acestora.

În vechea reglementare erau precizaţi şi „factorii implicaţi”, si anume: investitori, cercetători, proiectanți, specialiști verificatori de proiecte atestați și experți tehnici atestați, fabricanți și furnizori de produse pentru construcţii, executanți și responsabili tehnici cu execuția atestați, diriginți de specialitate, proprietari, administratori, utilizatori, autorități publice, asociații profesionale de profil etc. 

Construcţii controlate şi excepţii

Controlul de stat al calității în construcții se aplică tuturor construcțiilor, inclusiv instalațiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursa de finanțare. În noul Regulament se mai precizează, însă, că de la acest control sunt exceptate locuințele unifamiliale parter și anexele gospodărești din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural și în satele aparținătoare municipiilor și orașelor, precum și construcțiile provizorii și lucrărilor de construcții care se pot executa fără autorizație de construire sau desființare, după caz, potrivit legii.

Sunt incluse, aici, şi alte precizări care nu existau în vechiul regulament şi au care au fost dezvoltate:

 • instalațiile aferente construcțiilor sunt cele definite potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare.
 • controlul se exercită atât la lucrările noi, la construcțiile existente, cât și la lucrările de intervenții în timp, diferențiat, potrivit legii, în toate etapele ciclului de existență a construcțiilor.
 • lucrările de intervenții în timp se efectuează potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995.
 • exigențele privind calitatea și controlul calității instalațiilor, utilajelor și echipamentelor tehnologice de producție/industriale se stabilesc și se realizează, potrivit legii, prin reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate. 

Ce se urmăreşte prin control

Controlul de stat al calității în construcții urmărește, în principal, următoarele obiective:

a) îndeplinirea, de către organele de specialitate ale administrației publice centrale, comisiile tehnice sau operatorii economici, a obligațiilor prevăzute de lege referitoare la o serie de proceduri, detaliate în regulament, din care menţionăm, ca noutate, certificarea performanței energetice și auditarea energetică a clădirilor

b) respectarea, de către toți factorii care contribuie sau sunt implicați în producerea și furnizarea de produse pentru construcții, în conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor; semnaăm, şi aici, verificarea calității lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuției construcțiilor, precum și auditul energetic al clădirilor;

c) respectarea prevederilor autorizațiilor de construire/desființare, a avizelor, acordurilor și a altor documente referitoare la construcţii, emise de autorități sau organe ale administrației publice centrale și locale, precum și de alte organe abilitate de lege;

d) îmbunătățirea sistemului calității în construcții și a regulamentelor aferente componentelor acestuia.

A dispărut o categorie care era expres precizată în vechiul Regulament, şi anume respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamități naturale (cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, uragane etc.) sau provocate prin acțiuni ale omului (incendii, explozii, bombardamente, șocuri, deficiențe de concepție și/sau de execuție etc.), cu repercusiuni defavorabile asupra stării și siguranței construcțiilor. 

Proceduri de control

Controlul de stat al calității în construcții se organizează și se exercită în mod diferențiat, prin modalităţi care apar mai aprofundate, ca precizări, în noul regulament

a) controale curente la factorii și operatorii economici implicați în procesul de proiectare, execuție și exploatare a construcțiilor, în diverse etape ale acestui proces, pe bază de programe trimestriale;

b) controale prin sondaj la factorii și operatorii economici implicați în producerea și furnizarea de produse pentru construcţii, în procesul de proiectare, execuție, recepție și exploatare a construcțiilor, în diverse etape ale acestui proces, efectuate din dispoziția conducerii Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. sau a conducătorilor inspectoratelor regionale și/sau județene/Inspectoratului în Construcții al Municipiului București – ICMB, precum și de către conducerile instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, după caz;

c) controale în faze determinante ale execuției lucrărilor de construcții, prin care se înţelege se înțelege stadiul fizic la care o lucrare de construcții, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al investitorului/beneficiarului, proiectantului și executantului;

d) controale tematice la factorii și operatorii economici implicați în producerea și furnizarea de produse pentru construcții, în procesul de proiectare, execuție și exploatare a construcțiilor, având ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea construcțiilor sau modul de funcționare și de aplicare a componentelor sistemului calității în construcții;

e) controale ca urmare a producerii unor accidente tehnice sau dezastre, în urma cărora se concluzionează că nu este asigurată cerința fundamentală „rezistență mecanică și stabilitate” și sunt puse în pericol viața sau integritatea corporală a cetățenilor sau se pot înregistra distrugeri totale sau parțiale ale construcției;

f) controale sectoriale, la operatorii economici implicați în producerea, furnizarea și punerea în operă a produselor pentru construcții, efectuate din dispoziția conducerii Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., în conformitate cu legislația europeană de armonizare a produselor pentru construcții.

Nu mai figurează inspecțiile la autoritățile administrațiilor publice centrale și locale implicate în eliberarea certificatului de urbanism și a autorizației de construire, potrivit legii. 

Obligaţii pentru controlori

În exercitarea controlului de stat al calității în construcții, personalul cu atribuții de control și inspecție are o serie de obligații și răspunderi principale, detaliate în Regulament. Faţă de vechea reglementare notăm obligaţii nou inserate sau completate, astfel:

 • controlarea, la proprietari, administratori și utilizatori de construcții modul de respectare a reglementărilor privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții la construcții existente, precum și postutilizarea construcțiilor.
 • dispunerea de măsuri, în atenţia proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, pentru reducerea riscurilor privind siguranța vieții oamenilor, în condițiile legii, după caz: (i) efectuarea de expertize tehnice la construcții, indiferent de forma de proprietate, destinație sau sursa de finanțare a acestora, atunci când în urma controlului se concluzionează astfel; (ii) încetarea utilizării construcțiilor când în urma unei expertize se concluzionează că prin neasigurarea cerinței fundamentale rezistență mecanică și stabilitate este pusă în pericol viața sau integritatea corporală a cetățenilor sau poate cauza distrugerea totală sau parțială a construcției. 

Condiții de oprire a lucrărilor de construcții

Reglementările au fost reformulate şi se referă la:

 • nerespectarea prevederilor din autorizația de construire, a soluțiilor tehnice din proiect și a detaliilor de execuție, precum și a reglementărilor tehnice în vigoare prin încălcarea uneia sau mai multor cerințe fundamentale;
 • utilizarea de produse pentru construcții fără declararea și, după caz, fără certificarea, în condițiile legii, a performanței, respectiv a conformității acestora sau în lipsa avizelor obligatorii emise de Ministerul Sănătății sau Ministerul Mediului, acolo unde se impune;
 • execuția de lucrări fără proiecte sau în baza unor proiecte neverificate de specialiști atestați, în condițiile legii;
 • constatarea unor neconformități care pot afecta siguranța construcțiilor;
 • execuția de lucrări fără personal calificat de supraveghere tehnică, respectiv fără responsabil tehnic cu execuția și diriginte de șantier.

Ai nevoie de Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, din 05.07.2018? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here