Prin hotărârea de Guvern nr. 343/2017  a fost aprobat un nou Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, fiind astfel înlocuit regulamentul anterior, aprobat prin H.G. nr. 237/1994.
Publicat în Monitorul oficial nr. 406/2017, din 30 mai, Regulamentul va intra în vigoare la 29 iulie, iar câteva precizări tranzitorii din hotărâre sunt de reţinut :
 • procedura modificată nu se aplică construcţiilor pentru care recepţia la terminarea lucrărilor, respectiv recepţia finală, se află în desfăşurare la data intrării în vigoare a recentei hotărâri de Guvern;
 • în cazul în care recepţia la terminarea lucrărilor a fost efectuată conform prevederilor Regulamentului până la data intrării în vigoare a H.G. nr. 343/2017, iar comisia de recepţie a recomandat admiterea recepţiei cu obiecţii, sunt considerate neconformităţi acele obiecţii neremediate în termenele convenite. În acest caz, recepţia finală se realizează potrivit prevederilor regulamentului, iar neconformităţile neremediate determină suspendarea procesului de recepţie finală, aplicându-se noile prevederi referitoare la suspendarea recepţiei, stabilirea de termene de remediere, inclusiv obligaţiile pentru vicii apărute în perioada garanţie.
Drepturi şi obligaţii în legătură cu recepţia
Regulamentul tratează:
 • recepţia pentru construcţii noi, cât şi pentru intervenţiile la construcţii existente;
 • etapele în care se aplică procedura – recepţia la la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie.
 • posibilitatea ca ambele tipuri de recepţii să fie făcute şi pentru părţi/obiecte/sectoare din/de construcţie, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic şi funcţional.
 • dreptul de dare în folosinţă a construcţiei doar în cazul admiterii de către investitor a recepţiei la terminarea lucrărilor, preluării construcţiei de către proprietar şi obţinerii de către acesta a autorizaţiilor necesare utilizării construcţiei.

În cazul în care investitorul decide, motivat, preluarea de la executant a unei părţi din construcţie într-un anumit stadiu fizic de execuţie, între investitor şi executant se încheie un proces-verbal de recepţie parţială, în care se consemnează, în mod obligatoriu, după caz: starea părţii de construcţie în cauză, viciile constatate rezultate în urma execuţiei necorespunzătoare pentru care au fost dispuse măsuri şi termene în vederea remedierii acestora, măsurile de conservare a lucrărilor executate.

La terminarea lucrărilor, executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, respectiv a lucrărilor aferente părţilor/obiectelor/sectoarelor din/de construcţie; executantul trebuie să solicite investitorului, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei şi locului de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.

În termen de 5 zile de la primirea comunicării, investitorul:
 • a) solicită celor în drept desemnarea reprezentanţilor în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • b) stabileşte data, ora şi locul la care se întruneşte şi îşi începe activitatea comisia de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • c) transmite Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. comunicarea executantului către investitor, referatele pe specialităţi întocmite de proiectant şi de dirigintele de şantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea şi valoarea, fără TVA, a lucrărilor executate supuse recepţiei în vederea eliberării adeverinţei prin care se confirmă plăţile efectuate către I.S.C.
Din componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:
 • un reprezentant desemnat de către investitor, care este şi preşedintele comisiei;
 • un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare;
 • 1-3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de investitor, alţii decât cei implicaţi în proiectarea/execuţia obiectivului de investiţii; aceştia îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.

Dirigintele de şantier nu face parte din componenţa comisiei de recepţie.

Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitaţi, la recepţia la terminarea lucrărilor.

Vicii în perioada de garanţie

 

Comisia de recepţie finală decide suspendarea recepţiei dacă descoperă apariţia, în perioada de garanţie, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, care pot fi înlăturate.

În cazul în care executantul nu remediază viciile descoperite în termenul de remediere, proprietarul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somaţiei, proprietarul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.

Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor sau a recepţiei finale, cu încălcarea prevederilor legale, poate fi anulat de către instanţele competente. Cheltuielile de orice natură privind activitatea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor cad în sarcina investitorului, iar cele privind recepţia finală cad în sarcina proprietarului/asociaţiei de proprietari.

Cartea tehnică se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei.
comentarii

1 COMENTARIU

 1. Buna seara,
  Dacă am construit casa in regie proprie,cu cine completez procesul verbal de predare/primire parțiala al locuinței?
  Trebuie sa schimb CI și as dori sa trec adresa casei care nu e finalizată .
  Mulțumesc anticipat!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here