MFP a inaintat, spre dezbatere publică, în temeiul transparenţei decizionale, proiectul unui ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

Prin aprobare, prevederile ar urma să se aplice începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015. La data intrării în vigoare a ordinului aflat în stadiu de proiect se va abroga Ordinul MFP nr. 1.878/2010 privind întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991.

Structura situaţiilor financiare anuale

Sunt introduse prevederi exprese referitoare la structura situaţiilor financiare anuale întocmite de entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.802/2014, cu modificările ulterioare.

Astfel, conform reglementărilor contabile, componentele situaţiilor financiare anuale sunt determinate în funcţie de categoria în care se încadrează entitatea, potrivit criteriilor stabilite de reglementările respective.

Întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2015

Prin proiectul de ordin se prevede expres că situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar al anului 2015 se întocmesc în funcţie de criteriile de mărime stabilite exclusiv pe baza indicatorilor aferenţi exerciţiului financiar de raportare (2015), respectiv pe baza balanţei de verificare încheiate la data de 31 decembrie 2015.

Sunt cuprinse, de asemenea, prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes public, inclusiv sub aspectul obligaţiei de auditare a acestora.

Reamintim că, recent, MFP a propus şi un act normativ privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, a cărui prezentare o găsiţi aici.

Exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic

Sunt completate prevederile referitoare la persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit legii contabilităţii. În cazul acestora, se prevede că soldurile bilanţiere raportate în primul set de situaţii financiare anuale întocmite potrivit art. 27 din legea contabilităţii se referă inclusiv la data de 1 ianuarie a exerciţiului financiar precedent celui de raportare.

În mod corespunzător, rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli aferente perioadei comparabile celei de raportare vor cuprinde şi rulajele înregistrate de la data de 1 ianuarie a exerciţiului financiar precedent celui la care se referă situaţiile financiare anuale, până la începutul acelei perioade.

Contabilizarea operaţiunilor determinate de executarea contractelor de fiducie

Se aduc completări la reglementările contabile cu aspecte referitoare la tratamentul operaţiunilor de fiducie, derulate în baza contractelor încheiate potrivit legii. Astfel, conform dispoziţiilor Codului civil, în cadrul contractelor de fiducie, operatorii economici pot avea doar calitatea de constituitor şi/sau de beneficiar, nu şi cea de fiduciar. În aceste condiţii, tratamentul contabil stabilit prin proiectul de ordin se referă la cazurile în care operatorii economici au calitatea de constituitor şi/sau de beneficiar.

Contabilizarea operaţiunilor de achiziţie a titlurilor de stat

Se prevede un tratament contabil particular pentru titlurile de stat achiziţionate la o valoare mai mare decât valoarea care urmează a fi primită la scadenţă. În acest caz, se prevede posibilitatea ca diferenţa între suma plătită la achiziţie şi suma stabilită a fi încasată la scadenţă să fie recunoscută eşalonat în contul de profit şi pierdere, pe perioada deţinerii titlurilor respective.

Alte completări ale reglementărilor contabile

  • corelarea unor prevederi din reglementările contabile propriu-zise cu cele cuprinse în funcţiunea conturilor;
  • stabilirea expresă a unor tratamente contabile (contabilizarea certificatelor verzi care anterior erau evidenţiate ca fiind amânate; modul de evidenţiere în contabilitate a rezervelor reprezentând facilităţi fiscale, atunci când societăţile participante la reorganizare decid păstrarea acestora etc.).

Ai nevoie de Legea contabilităţii nr. 28/1991? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here