Semnalăm câteva reglementări, venite din partea executivului și a ministerului de resort, de interes pentru cadrele didactice şi doctoranzi 

Examenul de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior

Prin Hotărârea nr. 902/2018, Guvernul a aprobat Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior.

H.G. nr. 902/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 990 din 22 noiembrie 2018, dată de la care instituțiile de învățământ superior au un termen de 30 de zile pentru a elabora Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică.

Dispozițiile generale prevăd că:

– promovarea în carieră a personalului didactic titular într-una dintre funcțiile didactice se face prin examen, pe un post vacant, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ;

– metodologia proprie referitoare la organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior prevede standardele minimale de ocupare a posturilor didactice pentru următoarele funcții didactice: lector universitar/șef de lucrări; conferențiar universitar; profesor universitar;

– standardele sunt cerințe minime și obligatorii pentru înscrierea la examenul de promovare pe post, sunt stabilite de instituția de învățământ superior şi trebuie să fie superioare sau egale standardelor minimale naționale.

– instituția de învățământ superior nu poate stabili prin metodologia proprie sau prin alte documente echivalarea îndeplinirii de către un candidat a standardelor minimale naționale prin standarde, criterii sau indicatori diferiți de cei prevăzuți de standardele minimale naționale.

Metodologia proprie conține prevederi referitoare la soluționarea contestațiilor în cadrul instituției care a organizat examenul de promovare în cariera didactică. Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurii de examen.

Contestaţii. În situația în care un candidat deține dovezi care pot demonstra nerespectarea procedurii de examen, candidatul poate formula contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestația se formulează în scris, se înregistrează la registratura instituției de învățământ superior și se soluționează de comisia de contestații în maximum două zile lucrătoare de la expirarea perioadei de contestații. Rezultatele contestațiilor se afișează pe pagina de internet a examenului. 

Ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

Prin Hotărârea de Guvern nr. 883/2018, Executivul a aprobat modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011.

Reținem, dintre modificările la Metodologie:

 În situația în care un candidat deține elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestația se formulează în scris, se înregistrează la registratura instituției de învățământ superior și se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor.

 Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care: sunt soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulți candidați; sunt angajate în aceeași instituție cu un candidat care deține o funcție de conducere și sunt subordonate ierarhic candidatului.

 Ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată se realizează prin concurs public, organizat de instituția de învățământ superior în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, ale metodologiei proprii și cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

– Pentru obținerea avizului compartimentului juridic al instituției de învățământ superior, fiecare dosar trebuie să cuprindă rezoluția cu privire la verificarea informațiilor din fișa de verificare. Îndeplinirea de către un candidat a condițiilor legale de prezentare la concurs este certificată prin avizul compartimentului juridic al instituției de învățământ superior, în baza rezoluției de la alin. (1) și a altor documente necesare înscrierii la concurs. Avizul este comunicat candidatului în maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a concursului.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituțiile de învățământ superior elaborează Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, denumită în continuare metodologia proprie, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre. Metodologia proprie este aprobată de către senatul universitar și publicată pe site-ul web al instituției de învățământ superior. 

Evaluarea studiilor universitare de doctorat

Ordinul nr. 5403/2018 al Ministerul Educației Naționale stabilește Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 962 din 14 noiembrie 2018, dată de la care, în termen de 45 de zile se vor elabora, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat, respectiv fișele vizitei, adoptate prin hotărâri ale Consiliului ARACIS.

Ordinul aprobă:

● Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat;

● sistemul de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în acreditarea și evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat;

● sistemul de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale și a instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD). 

Reţinem unele din aspectele tratate în Metodologie.

– evaluarea studiilor doctorale;

– entități care realizează evaluarea studiilor doctorale;

– consecințele nerespectării standardelor de calitate pentru domeniile de studii universitare de doctorat

– etapele evaluării școlilor doctorale;

– evaluarea periodică în condițiile Legii nr. 100/2018;

– consecințele retragerii acreditării școlilor doctorale;

– evaluarea în vederea înființării într-o IOSUD a unui nou domeniu de doctorat, domeniu deja înscris în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare;

– evaluarea în vederea înființării într-un IOSUD a unui nou domeniu de doctorat care nu este înscris în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare;

– evaluarea de domeniu de studii universitare de doctorat, cu recunoașterea calității de IOSUD

– evaluarea în vederea acreditării școlilor doctorale autorizate să funcționeze provizoriu.

Ai nevoie de Ordinul MEN nr. 5403/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here