Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 706 din 16 octombrie a.c. aduce modificări de acte normative pe mai multe paliere, având ca element comun reglementări în domeniul mediului.

Reţinem, mai întâi, reorganizarea Gărzii Naţionale de Mediu care va funcţiona la nivel central prin Comisariatul General, instituţie publică cu personalitate juridică, având în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», instituţii fără personalitate juridică, cu statut de servicii publice deconcentrate.

Prin aceasta, se modifică dispoziţiile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, act prin care se prevedea că Garda de Mediu se află în subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, ca instituţie publică de inspecţie şi control, şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.

O.U.G. nr. 17/2005 mai stabilea funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, la nivel central, prin Comisariatul General, având în subordine comisariate regionale, instituţii publice cu personalitate juridică, comisariate judeţene organizate ca servicii în cadrul comisariatelor regionale de care aparţin şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, organizat ca serviciu în cadrul Comisariatului Regional Galaţi.

Aşa cum se arată în expunerea de motive, prin noua formă de organizare – practic, desfiinţarea structurilor regionale –, s-a urmărit eficientizarea activităţii cu scopul protejării cetăţenilor prin apropierea deciziei de mediu de aceştia, eliminând verigile intermediare atât ale actului decizional de control, cât şi cele ale actului de reglementare.

Spre exemplificare, cetăţenii dintr-un judeţ reduc atât timpul alocat, cât şi costurile de deplasare pentru depunerea actelor necesare pentru emiterea unui act de reglementare în judeţul de pe raza teritorială unde se afla anterior sediul agenţiei regionale pentru protecţia mediului, mergând direct la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, simplificând atât procedural, cât şi decizional emiterea de acte de reglementare.

Recenta Ordonanţă de urgenţă se referă, de asemenea, la comisariatele de regim silvic şi cinegetic, care vor funcţiona în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor ca instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat.

Anterior, O.U.G. nr. 17/2005 desfiinţase inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, instituţii cu personalitate juridică din subordinea Gărzii Naţionale de Mediu, posturile din structura acestora fiind preluat de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale de la Garda Naţională de Mediu, cu personalul de specialitate silvicultură şi/sau vânătoare aferent acestora.

Reorganizarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare sub forma comisariatelor de regim silvic şi cinegetic, după modelul comisariatelor Gărzii Naţionale de Mediu, a fost de asemenea motivată prin necesitatea de a se asigura cadrul legislativ necesar de natură să permită “intervenţiile operative în cazul în care animalele sălbatice devin periculoase pentru populaţie, fiind dese situaţiile în care se apropie periculos de mult de localităţi, atacând oameni şi animale”.

Semnalăm, în sfârşit, modificări aduse la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, noile amendamente fiind motivate prin necesitatea eliminării unor “neconcordanţe legislative atât în ceea ce priveşte emiterea actelor de reglementare, cât şi a actelor de control, din care unele acte normative care transpun prevederi comunitare şi care au fost emise anterior în baza vechilor reglementări pot fi considerate caduce, fapt care poate genera efecte negative asupra angajamentelor asumate de România faţă de Comisia Europeană.” Reţinem, astfel, redefinirile pentru:

autorizaţia integrată de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu informarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului – autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», precum şi Garda Naţională de Mediu şi structurile subordonate acesteia;

avizul de mediu pentru produse de protecţie a plantelor, respectiv pentru autorizarea îngrăşămintelor – act administrativ emis de autoritatea competentă de implementare pentru protecţia mediului, prin compartimentul cu atribuţii în domeniul respectiv, necesar în procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor şi, respectiv, de autorizare a îngrăşămintelor.

Prin modificările aduse de recentul act normativ asupra dispoziţiilor din O.U.G. nr. 195/2005, se prevede expres că, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, comisarii şefi şi comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi persoane împuternicite din cadrul acesteia au acces, în condiţiile legii, oricând şi în orice incintă unde se desfăşoară o activitate generatoare de impact asupra mediului.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 58/2012, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va supune spre adoptare Guvernului hotărârile de reorganizare şi funcţionare ale Gărzii Naţionale de Mediu, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale comisariatelor de regim silvic şi cinegetic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here