Un recent proiect de ordin MFP urmează să aprobe cerinţe specifice pentru fiecare categorie de operatori economici în sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici, precum şi modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

Proiectul de ordin cuprinde următoarele elemente de noutate:

  • Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.802/2014 prevăd trei categorii de entităţi, respectiv: microentităţi, entităţi mici, precum şi entităţi mijlocii şi mari, încadrate astfel în funcţie de indicatorii: cifra de afaceri, total active şi numărul mediu de salariaţi. Prin proiectul de ordin sunt stabilite cerinţe specifice de raportare contabilă pentru fiecare categorie de operatori economici;
  • se elimină obligativitatea ştampilării formularelor de raportare contabilă;
  • s-au elaborat de către Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei programe informatice de asistenţă a contribuabililor care cuprind Direcţia Generală de Legislaţie Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile din Ministerul Finanţelor Publice.

Se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 să se aplice operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Referatul de aprobare, care însoţeşte proiectul de ordin face trimitere la prevederile art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Pentru scopuri de raportare contabilă, Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.802/2014, prevăd trei categorii de entităţi, respectiv: microentităţi, entităţi mici, entităţi mijlocii şi mari – încadrate astfel în funcţie de criteriile de mărime prevăzute de Directiva nr. 34/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului.

De asemenea, în înţelesul aceloraşi reglementări, sub aspectul cerințelor de raportare contabilă, sunt asimilate entităţilor mijlocii şi mari entităţile de interes public, respectiv societăţile sau companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar de stat şi regiile autonome.

Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 350.000 euro;

b) cifra de afaceri netă: 700.000 euro;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 4.000.000 euro;

b) cifra de afaceri netă: 8.000.000 euro;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 4.000.000 euro;

b) cifra de afaceri netă: 8.000.000 euro;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului prevede că în cazul statelor membre care nu au adoptat moneda euro, valoarea în moneda națională se obţine prin aplicarea cursului de schimb publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data intrării în vigoare a directivei (cursul de schimb valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 19 iulie 2013 este de 1 euro = 4,4338 RON). De asemenea, sumele în euro pot fi majorate sau diminuate cu maxim 5% pentru a obţine sume rotunde în monedele naţionale.

În acest sens, pentru a se stabili sume rotunde în lei, potrivit prezentului proiect, valorile în euro prevăzute de Ordinul MFP nr. 1.802/2014 au fost diminuate cu procente cuprinse între 1,33% (pentru încadrarea în categoria entităţilor mijlocii şi mari, respectiv a grupurilor) şi 3,34% (pentru încadrarea în categoria microentităţilor).

Pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus.

Raportările contabile întocmite de operatorii economici se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice semnate, potrivit legii, eliminându-se obligativitatea ştampilării acestora.

Întrucât datele cuprinse în raportările contabile la 30 iunie sunt destinate, în principal, instituţiilor statului, proiectul de ordin a fost elaborat cu consultarea instituţiilor care utilizează baza de date a MFP.

Se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 să se aplice operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Ai nevoie de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here