Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2016 a adus modificări şi completări la acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. Ordonanţa de urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1009/2016. 

Reţinem aici unele din modificările şi completările la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Învăţământul special şi special integrat

Durata şcolarizării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale poate fi mai mare decât cea precizată prin prezenta lege şi se stabileşte, în funcţie de nevoile individuale, de gradul şi tipul dizabilităţii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

În învăţământul de masă se pot organiza grupe/clase speciale cu elevi cu dizabilităţi. 

Studii universitare de licenţă

Studiile universitare de licenţă corespund unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, respectiv între minimum 240 şi maximum 300 de credite, în cazul dublei specializări, şi se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC.

Dubla specializare poate fi înfiinţată de Senatul universitar, prin alăturarea a două programe de studiu acreditate existente, incluse în Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare şi structura instituţiilor de învăţământ superior.

Calificare prin programul de studii. Un program de studiu poate viza obţinerea unor calificări existente în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) sau calificări noi care se înscriu şi se înregistrează în RNCIS. 

Studii universitare de doctorat

Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea CNATDCU de acordare a atestatului de abilitare, în conformitate cu standardele şi procedurile elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Aceste standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel internaţional, propuse de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare nu depind de funcţia didactică sau de gradul profesional. 

Atribuţii CNATDCU

Prin modificarea inserată aici, organismul propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare. Aceste standarde se adoptă prin ordin al ministrului educaţiei. 

Cariera didactică

Examenul de definitivat. Persoanele care nu au promovat examenul pentru definitivare în învăţământ se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an şcolar. Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Gradul didactic. Personalului didactic încadrat în învăţământul preuniversitar, care a obţinut titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care poate fi încadrat sau în domeniul ştiinţelor educaţiei şi care îndeplineşte cumulativ condiţiile de formare iniţială şi condiţiile de vechime la catedră de minimum 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, i se acordă gradul didactic I, în temeiul prevederilor unei metodologii specifice, elaborate de minister.

Candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, cadre didactice debutante, şi au ocupat un post didactic vacant, prin concurs naţional: directorul unităţii de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an şcolar. În situaţia în care aceşti candidaţi promovează în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic vacant, prin concurs naţional, examenul pentru definitivarea în învăţământ, consiliul de administraţie modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. 

Ocuparea funcţiilor didactice şi a posturilor didactice

Angajarea pentru participarea la un proiect de cercetare, câştigat în urma unei competiţii naţionale şi/sau internaţionale, se poate face pe perioadă determinată, fără parcurgerea altor formalităţi prealabile, prin încheierea unui contract individual de muncă pentru personalul nominalizat în listele de personal ca membri în echipa proiectului.

Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor universitar sunt următoarele:

a) deţinerea diplomei de doctor;

b) deţinerea calităţii de conducător de doctorat;

c) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcţiei de profesor universitar;

d) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii. 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor, gestionează registrele naţionale ale furnizorilor de formare profesională a adulţilor, precum şi reglementarea sistemului de asigurare a calităţii în formarea profesională a adulţilor. 

Termene de aplicare

În secţiune de dispoziţii finale şi tranzitorii, legea educaţiei naţionale stabileşte unele excepţii privind intrarea în vigoare a actului normativ. Prin ordonanţa de urgenţă nr. 96/2016, unele dintre excepţii sunt reglementate astfel:

  • evaluarea naţională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018;
  • examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2017-2018;
  • admiterea la liceu se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018. 

În sfârşit, mai menţionăm aici că studenţii şi absolvenţii care au fost înmatriculaţi la specializările/programele de studii care şi-au încetat procesul didactic au dreptul să îşi finalizeze studiile la specializări/programe de studii identice sau similare din acelaşi domeniu al specializării/programului de studii, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate.

Ai nevoie de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here