Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită a fost, recent, modificat şi completat prin OPANAF nr. 3418/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 960/2016. 

Despre ce cazuri speciale vorbim?

Recentul ordin modifică chiar încadrările de cazuri speciale de executare silită, legat de situaţile care le generează.

Acestea sunt:

  • hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, prin care s-a dispus recuperarea unor creanţe bugetare de la debitori persoane fizice, juridice sau de la orice alte entităţi, cu excepţia hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală prin care s-a dispus doar recuperarea unor cheltuieli judiciare care se pun în executare de către organele fiscale centrale competente cu atribuţii în administrarea creanţelor bugetare;
  • înscrisurile emise în materie penală de către instanţele de judecată sau de către alte organe competente potrivit legii, privind ducerea la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a măsurilor asigurătorii sau, după caz, de ridicare a acestora;
  • alte titluri executorii prin care se stabilesc dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de întârziere sau alte sume, dispuse, dar neindividualizate, prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, inclusiv cele prin care se stabileşte cuantumul cheltuielilor de executare silită, cele prin care se stabileşte suma reprezentând diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite cu urmărirea bunului, precum şi deciziile de atragere a răspunderii solidare emise conform legii în scopul recuperării creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală.

Se abrogă categoria de cazuri speciale generate de ordinele ministrului finanţelor publice prin care s-a dispus blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietate, sunt deţinute sau se află sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, ce fac obiectul sancţiunilor internaţionale, potrivit legii. 

Ce se modifică în sistemul administrativ?

La nivelul Direcţiei generale executări silite cazuri speciale, Serviciul executări silite cazuri speciale regional este structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale, cu excepţia comunicării somaţiilor şi înfiinţării popririlor bancare, care se realizează de către organele fiscale centrale competente care administrează creanţele bugetare.

Acest serviciu emite şi comunică contribuabililor, potrivit legii, titlurile executorii prin care se stabilesc sumele prevăzute prin alte titluri executorii (vezi încadrările de mai sus), cu excepţia celor în care sunt individualizate obligaţii fiscale accesorii.

Organul fiscal central competent în administrarea contribuabililor transmite zilnic către Serviciul executări silite cazuri speciale regional, în a căror rază teritorială se află, în vederea continuării sau încetării modalităţilor de executare silită, un raport care cuprinde informaţii cu privire la:

  • comunicarea somaţiei către contribuabil;
  • înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
  • calculul obligaţiilor fiscale accesorii;
  • stingerea efectuată asupra creanţelor bugetare.

La nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale este Serviciul de executare silită 1-2, în situaţia în care prin hotărârea judecătorească pronunţată în materie penală s-a stabilit plata unor sume de bani ori, după caz, aplicarea de măsuri asigurătorii pentru un contribuabil aflat în administrarea acestei direcţii. Procedura de atragere a răspunderii solidare în cazurile speciale, cu excepţia cazurilor speciale care intră în competenţa structurii de la administrarea marilor contribuabili, se realizează la nivelul Direcţiei generale executări silite cazuri speciale, iar decizia de atragere a răspunderii solidare se aprobă de directorul general al Direcţiei generale executări silite cazuri speciale. 

Până la data de 12 decembrie 2016, Direcţia generală executări silite cazuri speciale, prin serviciile executări silite cazuri speciale regionale, preia dosarele de executare silită în cazurile speciale de la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.

Procedura de executare silită asupra bunurilor proprietate a debitorilor, aflată în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se continuă de către structurile prevăzute în ordin, actele emise rămânând valabile. 

Ai nevoie de Ordinul nr. 3744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here