Citiţi mai jos care sunt principalele modificări aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 121/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 175 din 29 martie 2013, la H.G. nr. nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.

O primă serie de modificări priveşte eliberarea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice.

Dacă sunteţi în situaţia de a solicita acest certificat, având calitatea de operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice, trebuie să depuneţi la sediul instituţiei publice responsabile în domeniul turismului cererea standardizată însoţită de documentaţia completă prevăzută în normele metodologice care reglementează condiţiile şi criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice. Autoritatea are un termen de cel mult 30 de zile pentru a analiza cererea.
Dacă se constată că documentaţia este incompletă, instituţia publică responsabilă în domeniul turismului vă informează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de 30 de zile de analizare a documentaţiei.
Recenta hotărâre de Guvern introduce elemente noi, respectiv autorizaţia provizorie de funcţionare, precum şi etapa de verificare a structurii de primire turistice, în vederea acordării certificatului de clasificare.
Dacă documentaţia depusă este în ordine, instituţia publică responsabilă în domeniul turismului vă eliberează o autorizaţie provizorie de funcţionare prin care atestă că documentaţia depusă este completă şi prin care se acordă operatorului economic dreptul de a funcţiona până la data verificării la faţa locului a criteriilor de clasificare, dar nu mai mult de 90 de zile.
Urmează etapa de verificare a structurii de primire turistică. În termen de 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei provizorii, instituţia publică responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, are obligaţia de a verifica structura de primire turistică şi de a întocmi o notă de verificare. Nota de verificare va cuprinde tipul şi categoria de clasificare la care se încadrează structura de primire turistică.
În cazul în care structura de primire turistică nu poate fi încadrată la niciun tip şi categorie de clasificare, nota de verificare va cuprinde motivele pentru care nu poate fi acordat certificatul de clasificare. Începând cu data la care aţi luat cunoştinţă de comunicarea notei de verificare, autorizaţia provizorie de funcţionare îşi încetează valabilitatea.
Dacă rezultatul verificării vă este favorabil, certificatul de clasificare se eliberează în termen de 15 zile de la data întocmirii notei de verificare la faţa locului, pentru tipul şi categoria de clasificare înscrise în nota de verificare.

ATENŢIE:
Aceste etape sunt egal valabile şi în cazul în care solicitaţi o nouă clasificare a structurii de primire turistice.
Dată fiind apariţia autorizaţiei provizorii, sunt modificate corespunzător şi reglementările de interdicţie, astfel că este interzisă funcţionarea structurilor de primire turistice fără autorizaţie provizorie de funcţionare, fără certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin anexa certificatului de clasificare.
Certificatul de clasificare se poate retrage de către personalul cu atribuţii de control din cadrul instituţiei publice responsabile în domeniul turismului în cazul în care se constată săvârşirea contravenţiilor privind:
• asigurarea funcţionării la categoria şi/sau tipul de structură de primire turistică menţionate în certificatul de clasificare;
• respectarea reglementărilor legale în vigoare în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii în structurile de primire turistice.
În perioada în care certificatul de clasificare este retras/expirat sau autorizaţia provizorie de funcţionare şi-a încetat valabilitatea, în calitate de operator economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice nu mai aveţi dreptul:
• să desfăşuraţi activităţi turistice în cadrul structurii de primire turistice în cauză;
• să încasaţi venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective.

Alte modificări la reglementare privesc ofertarea şi comercializarea, prestarea de servicii turistice în regim transfrontalier, precum şi în legătură cu licenţa şi brevetul de turism.
Pe teritoriul României, operatorul economic poate desfăşura activităţi de ofertare şi comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice, inclusiv prin intermediul reţelelor şi instrumentelor electronice de comunicaţie total sau parţial informatizate, site-uri sau altele asemenea, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind comerţul electronic, numai în baza licenţei de turism şi/sau, după caz, a anexei la aceasta, eliberate de instituţia publică responsabilă în domeniul turismului.
În cazul prestării de servicii turistice în regim transfrontalier, operatorii economici stabiliţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European îşi pot desfăşura activitatea specifică agenţiilor de turism în baza autorizaţiei/licenţei sau documentelor echivalente emise de statul membru de origine, informând instituţia publică responsabilă în domeniul turismului privind desfăşurarea de activităţi pe teritoriul României. Prestarea în regim transfrontalier este determinată de caracterul temporar şi ocazional al prestării, fiind stabilit în special în funcţie de: durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea prestării.
Fără licenţă de turism şi, după caz, anexă la licenţa de turism, un operator economic nu poate, pe teritoriul României, să desfăşoare activităţi de ofertare şi comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice.  Este, de asemenea, interzisă desfăşurarea de activităţi turistice specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici cu licenţa de turism expirată sau fără deţinerea poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/ pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism.

Licenţa şi brevetul de turism se eliberează de instituţia publică responsabilă în domeniul turismului, pe baza cererii şi a declaraţiei standardizate date pe propria răspundere a operatorului economic şi, respectiv, a persoanelor fizice care solicită obţinerea brevetului de turism, însoţite de documentaţia completă prevăzută de normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 1267/2010.
Cererea este analizată de instituţia publică responsabilă în domeniul turismului în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii declaraţiei standardizate însoţite de documentaţia completă. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului de eliberare a licenţei sau a brevetului de turism, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.

Licenţa şi brevetul de turism se consideră eliberate în situaţia în care instituţia publică responsabilă în domeniul turismului nu a răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), cu excepţia cazului în care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv de un interes legitim al unei terţe părţi.
În scopul protecţiei turiştilor, operatorul economic care desfăşoară activităţi specifice agenţiilor de turism este obligat să înscrie numărul licenţei de turism şi al poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism, pe documentele emise, materialele de promovare şi pe propriile pagini de internet. Celelalte obligaţiei legate de protecţia turiştilor au rămas nemidificate.
Au fost, însă, modificate în mare măsură dispoziţiile privind sancţiunile.   
H.G. nr. 121/2013 prevede, prin Articolul II, că certificatele de clasificare, licenţele şi brevetele de turism eliberate înainte de 29 martie 2013 – data intrării în vigoare a acestei hotărâri – îşi păstrează valabilitatea până la modificarea condiţiilor şi criteriilor pentru care au fost eliberate. Cererile înregistrate până la data intrării în vigoare a H.G. nr. 121/2013 se soluţionează potrivit prevederilor legale în vigoare la data înregistrării acestora.

h_121
Sursa foto: Lege5.ro

***

Cadru legal

Normele metodologice
privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicate în M.Of. nr. 182bis din 15.03.2011, au fost aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/2011 (publicat în M.Of. nr. 182/2011).
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România este reglementată prin O.G. nr. 58/1998 (M.Of. nr. 309/1998), aprobată cu modificări prin Legea nr. 755/2001 (M.Of. nr. 7/2002), cu modificările şi completările ulterioare.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft legislativ al companiei Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here