Recenta Ordonanță de urgență nr. 209/2020 a adus modificări la art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2

O.U.G. nr. 209/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1185 din 7 decembrie 2020. Redeăm, explicaţiile necesare, principalele prevederi.

Medicul de familie

Au fost instituite noi forme de sancţiuni aplicabile medicilor de familie care nu îşi îndeplinesc obligaţiile de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor, în temeiul relaţiilor contractuale pe care medicii le au cu casele de asigurări de sănătate. Astfel:

În cazul neîndeplinirii culpabile de către medicul de familie a oricăreia dintre obligațiile cuprinse în contractul prevăzut la alin. (2)al Art. IV din O.U.G. nr. 180/2020, casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală aplică următoarele sancțiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 5% venitul lunar cuvenit potrivit contractului pentru medicii la care se constată aceste situații;

c) la a treia constatare și următoarele se diminuează cu 10% venitul lunar cuvenit potrivit contractului pentru medicii la care se constată aceste situații.”

În forma în vigoare până la 7 decembrie, reglementările prevedeau diminuarea cu 50% a venitului cuvenit potrivit contractului de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor.

Explicaţii.

– Potrivit art. IV din O.U.G. nr. 180/2020, plata medicilor de familie care furnizează serviciile de monitorizare a stării de sănătate a pacienților în condițiile art. 8 alin. (31) – (33) din Legea nr. 136/2020, republicată, se face prin tarif pe caz, pe baza unui contract distinct, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal în numele furnizorului servicii medicale în cadrul căruia își desfășoară activitatea medicul de familie, în condițiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Tariful pe caz este de 105 lei.

– Legea nr. 136/2020, la care se face trimitere, prevede în acest sens că:

  • până la confirmarea infecției cu o boală infectocontagioasă, persoanele care prezintă semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, precum și cele care, după confirmarea diagnosticului de boală infectocontagioasă prin investigații paraclinice specifice, conform definiției de caz nu prezintă semne și simptome sugestive sau prezintă simptome care nu necesită izolarea într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locație alternativă atașată unității sanitare, se izolează la domiciliu sau la o altă locație aleasă de aceasta pentru o perioadă care nu poate depăși perioada de contagiozitate specifică bolii determinată de agentul patogen, stabilită conform datelor științifice existente;
  • persoanele care se regăsesc în situațiile de mai sus informează medicul de familie despre ipoteza în care se află, inclusiv cu privire la locul în care au decis să se izoleze sau s-a instituit izolarea. Medicul de familie are obligația luării în evidență și monitorizării stării de sănătate a persoanelor respective și transmite direcției de sănătate publică județene, respectiv, după caz, a municipiului București, fișa de monitorizare a persoanei izolate, al cărei model este aprobat prin ordin al ministrului sănătății.

Motivare

În expunerea de motive, Ordonanţa de urgenţă justifică modificările aduse în vederea asigurării aplicării în mod unitar a normei privind modalitatea de diminuare a venitului lunar cuvenit medicilor de familie, potrivit contractului cu casa de asigurări de sănătate, pentru activitatea de monitorizare a pacienților suspecți sau diagnosticați cu COVID-19, prevăzută la art. IV alin. (6) din O.U.G. nr. 180/2020, astfel încât să se asigure continuitate în acordarea actului medical în contextul epidemiologic actual.

 

Sporurile de 80%

Sporul prevăzut la lit. A pct. 9 teza a II-a din anexa nr. 2 la Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 153/2018, cu modificările și completările ulterioare, acordat pentru situația de risc epidemiologic determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice”, precum și din bugetul de stat pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din serviciile de ambulanță publice.

Explicaţii

Regulamentul-cadru reglementează, în Anexa 2, sporul pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de periculoase. Lit. A pct. 9 teza a II-a din Anexa nr. 2 la Regulament prevede că pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare care participă efectiv la aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave și altele asemenea stabilite de Ministerul Sănătății și declarate prin ordin. Pe durata stării de alertă și de urgență instituite, în condițiile legii, pentru situația de risc epidemiologic determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 60 de zile de la data încetării stării de alertă sau de urgență, pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare publice sau din structurile acestora, după caz, inclusiv pentru personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, mărimea sporului este de la 75% până la 85% din salariul de bază, cu excepția personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din serviciile de ambulanță publice pentru care mărimea sporului este de 80%.

Cuantumul sporului prevăzut la art. II se determină în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, și nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Documentar

Art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 – Limitarea sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor și a altor drepturi:

(1) Suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru instituțiile din sistemul sanitar și de asistență socială și cele din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor lunare, după caz.

(21) Prin derogare de la alin. (1) și (2), începând cu data de 1 iulie 2020 și până la data declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a încetării pandemiei COVID-19, pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 35% din suma salariilor de bază, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz.

 

Certificatele de concediu medical

Persoanele asigurate pentru care direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București au instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locație declarată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de prevederile art. 20 alin. (21) și (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceste cazuri, certificatele de concediu medical se acordă de către medicul de familie, pe baza documentelor eliberate de către direcțiile de sănătate publică și pentru perioada înscrisă în acestea, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Documentar

Art. 20, alin. alin. (21) și (22) din O.U.G. nr. 158/2005:

(21) Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, în condițiile art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie care au luat în evidență și au monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcție de evoluția bolii și durata monitorizării.

(22) Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, în condițiile art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, iar în urma investigațiilor paraclinice specifice nu s-a confirmat diagnosticul de boală infectocontagioasă, medicul de familie acordă concediu medical pentru carantină pe baza documentului eliberat de către direcția de sănătate publică județeană sau, după caz, a municipiului București și pentru perioada înscrisă în acesta.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

2 COMENTARII

  1. Este mentionat undeva ca personalul medical prevăzut in ordonanța nu primește sporul pt covid in luna in care a avut 5-10 zile de concediu de odihnă?

  2. Poate apărea situația în care o persoană are Concediu de odihnă de 10 zile. 5 zile la sfârșitul lunii și restul de 5 în luna următoare. Înseamnă că acea persoană nu primește sporul de risc covid 19 două luni la rând?
    Mulțumesc anticipat.
    P.s.:
    Aș dori și sursa oficială.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here