Guvernul a emis Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 22 aprilie a.c. pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii şi a altor acte normative incidente.

Legea contabilitaţii nr.82/1991 urmează să fie republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.

Modificările aprobate prin ordonanţa de urgenţă au fost determinate de:

– angajamentele asumate de România de a adopta cadrul legislativ necesar pentru implementarea cuprinzătoare a Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS) de către sistemul bancar, în vederea aplicării acestora de la începutul anului 2012. În acest context,  pe de o parte, au fost necesare modificări şi completări pentru armonizarea legii contabilităţii astfel încât să se asigure cadrul legal aplicării IFRS şi, pe de altă parte, se creează premisele pentru actualizarea, în timp util, a celorlalte reglementări secundare incidente;

– aplicarea de la 30 aprilie a.c., a noii legislaţii în materia serviciilor de plată, de către instituţiile emitente de monedă electronică, potrivit prevederilor art.185 alin.2 din Ordonanţa de urgenţă nr.113/2009 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne;

– obligaţiile privind raportarea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale pentru furnizarea informaţiilor solicitate de Institutul European de Statistică – EUROSTAT şi Fondul Monetar Internaţional;

– necesitatea corelării legislaţiei contabile cu reglementările recente referitoare la introducerea obligativităţii depunerii de către societăţile comerciale a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate, întocmite începând cu exerciţiul financiar 2010, numai la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor comerciale.

Prin recenta Ordonanţa de urgenţă se instituie, totodată, măsuri legate de:

● reducerea costurilor administrative cu organizarea şi conducerea contabilităţii pentru entităţile care îndeplinesc anumite criterii de mărime a unor indicatori;

● separarea prevederilor referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de cele referitoare la semnarea situaţiilor financiare anuale;

● completarea categoriilor de entităţi cuprinse în definiţia persoanelor juridice de interes public, entităţi ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului statutar;

● completarea prevederilor referitoare la situaţia în care exerciţiul financiar diferă de anul calendaristic, pentru anumite categorii de entităţi;

● necesitatea abrogării prevederilor referitoare la contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate, până când abordarea bugetară va fi aceeaşi cu cea contabilă.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Referitor la Legea contabilităţii, reţinem câteva din modificările relevante pentru practicieni.

● O primă categorie de obligaţii priveşte societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste, instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial. Acestea au obligaţia de a organiza şi conduce contabilitatea financiară iar, de la caz la caz, şi contabilitatea de gestiune.

Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor juridice de mai sus, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie şi, după caz, şi contabilitatea de gestiune.

Toate aceste persoane de mai sus au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, fără a întocmi situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective.

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au obligaţia de a conduce contabilitate simplificată, bazată pe regulile contabilităţii în partidă simplă şi de a întocmi  Registrul-jurnal de încasări şi plăţi şi Registrul inventar.

● Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate privind evaluarea, înregistrarea elementelor patrimoniale utilizând un plan de conturi simplificat şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale ce cuprind bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, având în vedere şi prevederile comunitare în domeniu.

Inventarierea generală a elementelor de natura activelor, a datoriilor şi a capitalurilor proprii deţinute la începutul activităţii se face cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar, precum şi în cazul fuziunii, divizării sau lichidării şi în alte situaţii prevăzute de lege.

√ Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă, în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile.

● Documentele oficiale de prezentare a activităţii economico-financiare sunt situaţiile financiare anuale, întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

● Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţie publică, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

● Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate. Contabilitatea poate fi organizată şi condusă astfel:

– în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, aceste persoane trebuind să aibă studii economice superioare;

– pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,

– pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane fizice.

Răspundem, astfel, în primă urgenţă, unei întrebări pusă pe forum, urmând ca alte detalii din modificările la legea contabilităţii să facă obiectul unui viitor comentariu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here