29 Ianuarie, 2020

Reglementarea regimului de ședere în România a cetățenilor britanici în cazul unui Brexit fără acord. Ce drepturi le vor fi recunoscute

Guvernul a trimis Parlamentului, spre adoptare, legea pentru aprobarea ordonanței de urgență cu măsurile menite a asigura continuitatea drepturilor dobândite de către cetățenii britanici în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene și în cazul ieșirii Marii Britanii fără acord din Uniunea Europeană.

Actul normativ cuprinde măsurile ce vizează dreptul de ședere, accesul la piața muncii, la educație, recunoașterea calificărilor profesionale, drepturi de securitate socială sau decontarea serviciilor medicale pentru cetățenii britanici aflați în România, în reciprocitate cu măsurile oferite de Marea Britanie cetățenilor români din statele ei.

Conform datelor oficiale, sunt 435.000 de români în Marea Britanie și 2.570 de cetățeni britanici în țara noastră.

Dreptul de ședere

Persoanele cu statut Brexit – cetăţeni britanici şi membrii de familie ai acestora ce şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie în România până la data retragerii, fie că sunt înregistraţi, au rezidenţă permanentă, fie că nu sunt înregistraţi

Persoanele cu statut post-Brexit – membrii de familie ai persoanelor cu statut Brexit, care nu şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie până la data retragerii inclusiv, dar care aveau calitatea de membri de familie ai acestora la această dată, care intră pe teritoriul României într-o perioadă de graţie (până la sfârşitul anului 2020).

Persoanelor cu statut Brexit le vor fi acordate permise de şedere, cu îndeplinirea unor condiţii privind obligaţia de a face dovada deţinerii legale a unui spaţiu de locuit şi a mijloacelor de întreţinere, precum şi cele privind siguranţa naţională, ordine publică, sănătate publică. De asemenea, persoanele cu statut Brexit vor fi exceptate de la obligativitatea deţinerii unor vize de lungă şedere. Dreptul de şedere temporară pe teritoriul României se asigură pentru o perioadă de 5 ani, astfel încât să le fie asigurată persoanelor cu statut Brexit continuitatea şederii pe teritoriul României. Se introduce o perioadă tranzitorie, până la sfârşitul anului 2020, timp în care dreptul de şedere obţinut de către cetăţenii britanici şi membrii acestora de familie, în România, în baza OUG nr. 102/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este recunoscut de drept, până la data de 31.12.2020, fără a fi necesare demersuri administrative din partea acestora. Persoanele cu statut post-Brexit pot intra pe teritoriul României în condiţiile prezentei legi şi pot beneficia de dispoziţiile relevante ale prezentei legi până la data de 31.12.2020 inclusiv.

Accesul la piaţa muncii

Persoanele cu statut Brexit şi persoanele cu statut post-Brexit vor continua să aibă acces liber şi necondiţionat, în condiţiile legii, la piaţa forţei de muncă din România.

 Educaţie şi calificări profesionale

 După data retragerii, cetăţenii britanici vor deveni cetăţeni dintr-un stat terţ Uniunii Europene. Calificările profesionale obţinute în Marea Britanie de către cetăţenii britanici, cetăţenii români, cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi cetăţenii statelor din SEE şi din Confederaţia Elveţiană anterior datei retragerii, recunoscute sau în curs de recunoaştere, continuă să fie recunoscute pe teritoriul României ulterior datei retragerii, inclusiv în vederea asigurării unei exercitări neîntrerupte a unei profesii reglementate în România. Procedura de recunoaştere a calificărilor profesionale obţinute înainte de data retragerii dar iniţiată ulterior datei retragerii, se va derula conform procedurii reglementate privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România prin procedura aplicabilă unui cetăţean al unui stat membru al UE.

 Drepturi de securitate socială

 Asigurări de sănătate – În luna februarie 2019, erau înregistraţi în evidenţele caselor de asigurări de sănătate un număr de 59 de deţinători de documente portabile SI – „înregistrare pentru asigurare medicală” emise de Regatul Unit al Mării Britanii şi Irlandei de Nord, persoanele respective având reşedinţa stabilită pe teritoriul României, După data retragerii, persoanele care îşi păstrează reşedinţa pe teritoriul României au obligaţia asigurării în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

În privința dreptului la prestaţii familiale, începând cu prima zi după data retragerii, drepturile de alocaţie de stat pentru copii şi drepturile de concediu şi de indemnizaţie pentru creşterea copilului, solicitate de persoanele cu statut Brexit, se vor stabili în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională, aceştia fiind asimilaţi cetăţenilor străini în ceea ce priveşte accesul la aceste prestaţii familiale.

Dreptul la prestațiile de șomaj va fi stabilit în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cetățenii britanici fiind asimilaţi cetăţenilor străini.

Dreptul la pensie – În materie de pensii, persoanelor cu statut Brexit le sunt recunoscute aceleaşi drepturi şi obligaţii de asigurări sociale ca cetăţenilor români, străini şi apatrizi, în condiţiile legislaţiei naţionale în materie de pensii şi ale Regulamentului (UE) 2019/500 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 martie 2019 de stabilire a măsurilor de contingenţă în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune.

Dreptul la prestaţii de accidente de muncă şi boli profesionale – începând cu prima zi după data retragerii, în sistemul de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale, persoanelor cu statut Brexit le sunt recunoscute aceleaşi drepturi şi obligaţii de asigurare ca cetăţenilor români, cetăţenilor străini şi apatrizilor, în condiţiile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Ai nevoie de OUG nr. 102/2005? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu