Recent, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) a iniţiat proiectul unei legi de modificare a Legii privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, nr. 202/2002, republicată în Monitorul Oficial nr. 150/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de act normativ se află pe site-ul MMFPS din data 26 iunie, pentru dezbatere publică.

Iată care sunt principalele modificări pe care intenţionează să le aducă iniţiatorul, prin acest proiect de act normativ:

● Ca principii urmărite de lege, reţinem în primul rând precizarea că măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în sectorul public şi privat.

Domenii de aplicare. Ca şi în forma actuală, sunt definite domeniile de aplicare, respectiv: muncă, educaţie, sănătate, cultură şi informare, politică, participarea la decizie, furnizarea şi accesul la bunuri şi servicii, precum şi în alte domenii reglementate prin legi speciale.

În legătură cu această ultimă precizare, iniţiatorul a simţit nevoia să facă unele exemplificări, referindu-se în acest sens la constituirea, echiparea sau extinderea unei întreprinderi sau începerea sau extinderea oricărei alte forme de activitate independentă.

Răspundere institituţională. Toate instituţiile enumerate în cuprinsul legii cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi trebuie să se asigure, fiecare pentru domeniul său de activitate, că dispoziţiile adoptate în temeiul acestei reglementări, împreună cu dispoziţiile relevante care sunt deja în vigoare, sunt aduse prin toate mijloacele adecvate în atenţia persoanelor în cauză.

Discriminarea bazată pe criteriul de sex. Definirea termenului este mai complexă în varianta propusă. Astfel, dacă în forma actuală se vorbeşte despre “discriminare directă şi discriminare indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea”, proiectul de modificare adaăugă aici “şi orice tratament mai puţin favorabil cauzat de respingerea unor astfel de comportamente de către persoana respectivă sau de supunerea sa la acestea”.

Interdicţii şi acte legale. Prin modificările propuse, se interzice orice ordin, dispoziţie sau instigare de a discrimina o persoană pe criteriul de sex. De asemenea, respingerea unui comportament de hărţuire şi hărţuire sexuală de către o persoană sau supunerea unei persoane la un astfel de comportament nu poate fi folosită drept justificare pentru o decizie care să afecteze acea persoană.

În ce priveşte faptele care NU sunt considerate discriminări, atunci când se face referire la protejarea mamei, alături de maternitate, naştere şi alăptare se propune pretecţie şi pentru lăuzie şi creşterea copilului.

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Notăm, ca elemente de noutate:

–  condiţiile de încadrare în muncă şi de muncă, inclusiv condiţiile de concediere;

–  informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare,

specializare şi recalificare profesională inclusiv ucenicia.

De egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă beneficiază toţi lucrătorii, inclusiv persoanele care exercită o activitate independentă, precum şi soţiile/soţii lucrătorilor independenţi care nu sunt salariate/salariaţi sau asociate/asociaţi la întreprindere, în cazul în care acestea/aceştia, în condiţiile prevăzute de dreptul intern, participă în mod obişnuit la activitatea lucrătorului independent şi îndeplinesc fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare.

Prevederile acestei legi, se mai precizează în proiectul de modificare, se aplică tuturor persoanelor, funcţionari publici şi personal contractual din instituţiile publice, cadrelor militare din sectorul public şi personalului contractual din sectorul privat.

Obligaţii legale. Sunt modificate obligaţiile pe care le are angajatorul în scopul prevenirii şi eliminării oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex.

Maternitate. Sunt propuse modificări privind dispoziţiile privitoare la protejarea maternităţii. Astfel:

– Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare în sensul prezentei legi.

Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.

–  Statusul familial nu poate constitui un motiv de discriminare.

– Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru creşterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare.

Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care: salariata este gravidă sau se află în concediu de maternitate; salariata/salariatul se află în concediul pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi; salariatul se află în concediu paternal.

La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi, sau a concediului paternal salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă sau la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalente şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.

Concedierea. Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (2), la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prevederilor prezentei legi şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legătura cu cauza.

Prevederi exprese în contractul colectiv de muncă. Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, atât la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate, grup de unităţi şi unităţi, părţile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare şi, respectiv, clauze privind modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.

● În continuare, proiectul de lege propune modificări privind atribuţiile în acest domeniu la nivel de ministere şi alte autorităţi ale statului, abordarea integrată de gen în toate politicile naţionale, procedura privind acţiunile în instanţă. Menţionăm sub acest ultim aspect, precizările conform cărora:

– Orice sesizare sau reclamaţie a faptelor de discriminare pe criteriul de sex poate fi introdusă şi după încetarea relaţiilor în cadrul cărora se susţine că a apărut discriminarea, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii faptei. Cererile persoanelor care se consideră discriminate pe baza criteriului de sex, adresate instanţelor judecătoreşti competente, sunt scutite de taxa de timbru.

Sarcina probei revine persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea/reclamaţia sau, după caz, cererea de chemare în judecată, pentru fapte care permit a se prezuma existenţa unei discriminări directe sau indirecte, care trebuie să dovedească neîncalcarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi.

Sindicatele sau organizaţiile neguvernamentale care urmăresc protecţia drepturilor omului, precum şi alte persoane juridice care au un interes legitim în respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi au, la cererea persoanelor discriminate, calitate procesuală activă în justiţie şi pot asista în cadrul procedurilor administrative aceste persoane.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here