Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal  a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1269 din 21 decembrie 2020. Prevederile art. 76 alin. (2) din Codul fiscal detaliază în mod explicit categoriile de venituri asimilate salariilor.

Prin Legea nr. 296/2020, se stabilește în mod expres încadrarea fiscală a sumelor reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/solde, dobânzi acordate în legătură cu acestea, acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept.

Vechea reglementare:  Nota de fundamentare a legiuitorului arată că: ,,4. Prevederile actuale referitoare la veniturile din salarii și asimilate salariilor nu conțin reglementări privind calificarea naturii veniturilor reprezentând drepturi acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept ca fiind venituri asimilate salariilor, având în vedere prevederile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare (CPC art. 448). De asemenea, se reglementează modalitatea de determinare a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale pentru aceste drepturi.,,

Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor  → Legea nr. 227/2015: ,,Art. 76 – (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică și următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: p) sume reprezentând salarii/solde, diferențe de salarii/solde, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum și actualizarea lor cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii;

Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor  → Legea nr. 227/2015: ,,Art. 78 – (4) În cazul veniturilor reprezentând salarii/solde, diferențe de salarii/solde, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum și actualizarea lor cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, impozitul se calculează și se reține la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plății pentru veniturile realizate în afara funcției de bază, și se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite.

Baza de calcul al CAS în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor → Legea nr. 227/2015: ,,Art. 139 – (1) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câștigul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, în țară și în alte state, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include: Norme metodologice: i) sume reprezentând salarii/diferențe de salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii;

Stabilirea şi plata CASLegea nr. 227/2015: ,,Art. 146 – (9) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestațiilor acordate de sistemul public de pensii, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă și se utilizează cotele de contribuții de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuțiile de asigurări sociale datorate potrivit legii se calculează, se rețin la data efectuării plății și se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate  → Legea nr. 227/2015: ,,Art. 147 – (3) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la art. 146 alin. (10) și (11), sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestațiilor acordate de sistemul public de pensii, contribuțiile de asigurări sociale datorate potrivit legii se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declarațiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective.

Baza de calcul al CASS în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor → Legea nr. 227/2015: ,,Art. 157 – (1) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în țară și în străinătate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, o reprezintă câștigul brut care include: k) sume reprezentând salarii/solde, diferențe de salarii/solde stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii;

Stabilirea şi plata CASS → Legea nr. 227/2015: ,,Art. 168 – (7) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferențe de salarii/solde și pensii sau diferențe de pensii, cu excepția sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă și se utilizează cotele de contribuții de asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se rețin la data efectuării plății și se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume. (7^1) Prevederile alin. (7) se aplică și în cazul sumelor reprezentând salarii/solde sau diferențe de salarii/solde și pensii sau diferențe de pensii stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare.

Baza de calcul al CAM → Legea nr. 227/2015: ,,Art. 220^4 – (1) Baza lunară de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă o reprezintă suma câștigurilor brute realizate din salarii și venituri asimilate salariilor, în țară și în străinătate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include: g) sume reprezentând salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii;

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate  → Legea nr. 227/2015: ,,Art. 220^7 – (2) În cazul în care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentând salarii sau diferențe de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, contribuția asiguratorie pentru muncă datorată potrivit legii se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declarațiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective.

***

Noua reglementare:  Nota de fundamentare a legiuitorului arată că: ,,4. Clarificarea naturii veniturilor reprezentând drepturi acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept ca fiind venituri asimilate salariilor, având în vedere prevederile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare (CPC art. 448). De asemenea, se reglementează modalitatea de determinare a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale pentru aceste drepturi.,,

Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor   → Legea nr. 296/2020:  ,,34. La articolul 76 alineatul (2), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:  „p) sume reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/solde, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept;”.

Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor  Legea nr. 296/2020:  ,,44. La articolul 78, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(4) În cazul veniturilor reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/solde, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază, şi se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite.”

Baza de calcul al CAS în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor Legea nr. 296/2020:  98. La articolul 139 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: ” i) sume reprezentând salarii/diferenţe de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept.”

Stabilirea şi plata CAS Legea nr. 296/2020: 106. La articolul 146, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:  „(9) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul public de pensii, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuţiile de asigurări sociale datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.” 

Stabilirea şi plata CAS  →  Legea nr. 296/2020: 107. La articolul 146, după alineatul (9^1) se introduce un nou alineat, alineatul (9^2), cu următorul cuprins:  ” (9^2) În cazul în care prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept se dispune reîncadrarea activităţii în condiţii deosebite sau speciale de muncă pentru perioade anterioare, precum şi achitarea de către angajator a diferenţelor de contribuţie de asigurări sociale, în vederea stabilirii contribuţiei datorate, cotele de contribuţii de asigurări sociale în vigoare în acea perioadă se aplică asupra bazei de calcul corespunzătoare fiecărei perioade. Contribuţiile datorate potrivit legii se calculează şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care hotărârea judecătorească devine executorie de drept.” 

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate  →  Legea nr. 296/2020: 110. La articolul 147, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:  ” (3) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la art. 146 alin. (10) şi (11), sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul public de pensii, contribuţiile de asigurări sociale datorate potrivit legii se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective.”

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate   Legea nr. 296/2020: 111. La articolul 147, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:  ” (3^2) În cazul în care prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept se dispune reîncadrarea activităţii în condiţii deosebite sau speciale de muncă pentru perioade anterioare, precum şi achitarea de către angajator a diferenţelor de contribuţie de asigurări sociale, sumele datorate potrivit legii se declară până la data prevăzută la art. 146 alin. (9^2) prin depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective.” 

Baza de calcul al CASS în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor  →  Legea nr. 296/2020: 121. La articolul 157 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: „k) sume reprezentând salarii/diferenţe de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept;”. 

Stabilirea şi plata CASS Legea nr. 296/2020: 124. La articolul 168, alineatele (7) şi (7^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

   ” (7) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde, cu excepţia sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume. 

   (7^1) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând pensii sau diferenţe de pensii, cu excepţia sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, aferente perioadelor în care se datora contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate pentru sumele respective, se utilizează cotele de contribuţii în vigoare în acele perioade. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.” 

Baza de calcul al CAM  →  Legea nr. 296/2020: 138. La articolul 220^4 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:   ” g) sume reprezentând salarii/diferenţe de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept;”.

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate  →  Legea nr. 296/2020: 141. La articolul 220^7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  ” (2) În cazul în care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată potrivit legii se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective.”

Noua prevedere se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 296/2020, respectiv ianuarie 2021. (art. VII alin. (1) lit. c) din Legea nr. 296/2020)

 

Surse:

  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
  • Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  • Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
  • cdep.ro
  • senat.ro

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here