Procedura de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale a fost aprobată, recent, prin Ordinul nr. 2034/2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, publicat în Monitorul Oficial nr. 895/2016.

Reglementarea registrului a fost făcută în urma dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul oficial nr. 561/2015.

Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, înfiinţat în vederea asigurării informaţiilor necesare cu privire la situaţia şi evoluţia domeniului economiei sociale la nivel naţional, se administrează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin Compartimentul de economie socială. 

Conţinutul registrului

Registrul cuprinde următoarele secţiuni:

  • date de identificare persoană juridică de drept privat;
  • atestat de întreprindere socială;
  • marca socială;
  • date tehnice şi financiare întreprindere socială;
  • abateri/sancţiuni;
  • contestaţii/soluţionarea contestaţiilor.

Întreprinderile sociale se evidenţiază în registru după eliberarea atestatului de întreprindere socială.

În cazul în care întreprinderea socială solicită acordarea mărcii sociale şi i se eliberează Certificatul de întreprindere socială de inserţie, se actualizează registrul cu informaţiile prevăzute la secţiunea “Marca socială” şi secţiunea “Date tehnice şi financiare” la rubricile privind: nr. total de angajaţi, documente care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil, copii ale fişelor de post ale angajaţilor care aparţin grupului vulnerabil, formele de sprijin de care beneficiază întreprinderea socială. 

Date tehnice şi financiare întreprindere socială

Documentele din secţiunea “Date tehnice şi financiare întreprindere socială” referitoare la Extrasul raportului social anual se completează o singură dată, pentru fiecare an de raportare, după depunerea de către întreprinderea socială la agenţiile judeţene, respectiv agenţia municipiului Bucureşti a rapoartelor prevăzute în anexele la norme, precum şi a extrasului situaţiilor financiare anuale, al cărui model va fi stabilit prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice.

Informaţiile privind numărul total de angajaţi se vor obţine prin însumarea tuturor persoanelor menţionate în anexa la norme, care se depune odată cu Cererea pentru obţinerea mărcii sociale şi se completează în registru după verificarea criteriilor de eliberare a Certificatului de întreprindere socială de inserţie, dacă acesta este egal sau mai mare cu procentul stabilit în legea de organizare.

Informaţiile privind numărul total de angajaţi din grupurile vulnerabile se vor obţine prin însumarea persoanelor din grupurile vulnerabile completate în anexa la norme, care se depune odată cu Cererea pentru obţinerea mărcii sociale şi corelarea cu datele din contractele şi documentele prin care se atestă apartenenţa la grupul vulnerabil.

Dovada acordării formelor de sprijin (vezi Documentarul de la sfârşitul materialului) se înregistrează la ANJOFM la depunerea raportului anual de activitate, precum şi prin  anunţul voluntar făcut de de către întreprinderile sociale. 

Cum urmăreşte administraţia activitatea întreprinderilor sociale

Agenţiile judeţene şi agenţia municipiului Bucureşti transmit lunar Registrul actualizat, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară, la compartimentul pentru economie socială din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

ANOFM transmite trimestrial date şi informaţii referitoare la Registrul Unic către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Compartimentul gestiune economie socială.

Registrul se utilizează pentru a întocmi rapoarte privind situaţia şi evoluţia domeniului de economie socială de către ANOFM la nivel naţional şi de către agenţiile judeţene, respectiv agenţia municipiului Bucureşti, la nivel teritorial.

Registrul se publică, în extras, lunar, pe pagina web a ANOFM, până la data de 15 a fiecărei luni.

Documentele care fac obiectul raportării anuale, respectiv extrasele raportului social de activitate şi situaţiile financiare ataşate în Registru se pot pune la dispoziţia oricărei persoane interesate pentru consultare.

Documentar

Formele de sprijin de care pot beneficia întreprinderile sociale, din partea autorităţilor administraţiei publice locale

a) atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul desfăşurării activităţilor pentru care le-a fost acordată marca socială;

b) sprijin, în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora;

c) sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric şi cultural local;

d) alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

e) măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat pentru întreprinderile sociale de inserţie se vor acorda cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat şi vor fi implementate prin hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local;

f) pot beneficia anual de programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale în conformitate cu prevederile art. 251 lit. d) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la Programele naţionale destinate finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii care se derulează de către autoritatea publică centrală c
u atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Ai nevoie de Legea nr. 219/2015 privind economia socială? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here