Materialul de faţă se adresează operatorilor economici ce realizează servicii turistice sau livrări de bunuri din categoria celor second-hand din perspectiva regimuri speciale pentru TVA. Aceasta se referă la modul în care se determină plafonul cifrei de afaceri de 300.000 lei de la care intervine obligația înregistrării în scopuri de TVA.

servicii turistice sau livrări de bunuri din categoria celor second-hand din perspectiva regimuri speciale pentru TVA

Procedura este aplicabilă începând cu 16.10.2020, dată de la care intră în vigoare HG nr. 864/2020 pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal adoptate prin HG nr. 1/2016 cu modificări ulterioare.

Legiuitorul adoptă următorul text normativ la punctul 16 din HG, astfel:

„16. La punctul 83, alineatul (4) se abrogă.”

Pentru a vedea efectul acestei abrogări începem prin a detalia foarte pe scurt jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C‑388/18 ,,B,,  Modul în care se determină plafonul cifrei de afaceri pentru înregistrarea în scopuri de TVA în cazul aplicării regimului special al marjei TVA pentru bunuri second-hand.

În această cauză o persoană fizică domnul „B” ce are calitate de persoană impozabilă din perspectiva TVA, persoană neînregistrată în scopuri de TVA, efectuează pe teritoriul Germaniei livrări de autoturisme ce intră în sfera de aplicare a regimului special pentru bunuri second-hand. Potrivit legislației din Germania, plafonul de înregistrare în scopuri de TVA pentru activitatea de comercializare bunuri supuse regimului special al TVA second-hand se determină prin însumarea marjelor de profit.

În ciuda legislației din Germania, o echipă de inspecție fiscală din acest stat a efectuat o reclasificare la nivelul acestui comerciant în sensul că l-au înregistrat în scopuri de TVA prin determinarea plafonului de scutire de TVA ca fiind prețul de vânzare al autoturismelor. După depășirea plafonului, echipa de inspecție a determinat TVA de plată utilizând totuși regimul TVA al bunurilor second-hand.

Comerciantul a contestat modul de procedură a echipelor de inspecție, contestația a fost respinsă, iar ulterior persoana fizică s-a adresat instanțelor de judecată din Germania. Curtea Federală Fiscală din Germania s-a adresat Curții de Justiție a Uniunii Europene cu întrebarea dacă plafonul ce obligă înregistrarea în scopuri de TVA pentru regimul special al bunurilor second-hand se determină prin însumarea marjelor de profit sau prin însumarea prețurilor de vânzare a acestor bunuri.

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene este:

„Articolul 288 primul paragraf punctul 1 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28

noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale sau unei practici administrative naționale în temeiul căreia cifra de afaceri ce servește drept referință în scopul aplicabilității regimului special pentru întreprinderile mici unei persoane impozabile care intră sub incidența regimului special al marjei prevăzut pentru comercianții persoane impozabile este calculată, conform articolului 315 din această directivă, ținând seama numai de marja de profit realizată. Această cifră de afaceri trebuie stabilită pe baza tuturor sumelor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, încasate sau care urmează a fi încasate de acest comerciant persoană impozabilă, independent de modalitățile potrivit cărora aceste sume vor fi efectiv impozitate.”

Întreaga hotărâre poate fi descărcată aici:

Potrivit acestei hotărâri a CJUE pentru operatorii economici ce sunt în sfera regimului de aplicare a TVA la marja de profit, plafonul cifrei de afaceri ce obligă la înregistrarea în scopuri normale de TVA se determină prin însumarea prețurilor de vânzare și nu prin însumarea marjelor de profit.

Să ne raportăm și la cadrul normativ din România. Ce a prevăzut pct. 83 alin. (4) din HG nr. 1/2016 înainte de abrogarea acestuia în data de 16.10.2020?

Punctul 83 alin. (4) din HG nr. 1/2016 este o normă de aplicare pentru componența plafonului de 300.000 lei, plafon al cifrei de afaceri din România ce reprezintă plafonul de scutire de TVA de la noi din țară. Până la data abrogării punctul 83 alin. (4) a prevăzut următoarele:

„(4) Persoanele impozabile care, dacă ar fi înregistrate normal în scopuri de taxă conform art. 316 din Codul fiscal, ar aplica un regim special de taxă conform prevederilor art. 311 și 312 din Codul fiscal vor lua în calculul determinării cifrei de afaceri prevăzute la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal numai baza impozabilă pentru respectivele operațiuni determinată în conformitate cu prevederile art. 311 și 312 din Codul fiscal.”

Observăm că prevederea anterioară aducea o excepție aplicabilă pentru operatorii economici aflați în sfera TVA la marjă, plafonul de scutire de TVA s-a determinat prin însumarea marjelor de profit.

După abrogare, înseamnă că și pentru operatorii economici ce aplică TVA la marjă – agenții de turism, comercianți regim special bunuri second-hand vor aplica aceleași reguli privind înregistrarea în scopuri de TVA ca și celelalte persoane impozabile.

Care sunt consecințele actuale și viitoare?

Pentru operatorii economici cu obiect de activitate agenții de turism sau comercianți de bunuri cu regim special second-hand, plafonul de 300.000 lei ce reglementează scutirea de TVA prin însumarea prețurilor de vânzare și după caz a avansurilor pentru livrările/prestările de servici încă nerealizate, dar facturate. Dezvoltarea punctuală a componenței cifrei de afaceri ce reflectă acest plafon este reglementată de art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.

Acei operatori economici neînregistrați în scopuri de TVA ce realizează activități aflate în sfera regimului marjei TVA trebuie să recalculeze plafonul cifrei de afaceri, cumulat de la începutul exercițiului utilizând prețurile de vânzare. În cazul în care au depășit plafonul de 300.000 lei, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal – înregistrare în scopuri normale de TVA.

Foarte important: după înregistrarea în scopuri normale de TVA pentru acele activități ale agențiilor de turism sau bunuri supuse regimului special al TVA bucuri second-hand se poate aplica în continuare regimul special la marja de profit. Atât hotărârea CJUE cât și modificarea în reglementarea națională fac referire doar la modul de determinare a plafonului de scutire de TVA și nu aplicare regimurilor speciale de TVA.

În concluzie, operatorii economici ce realizează activități aflate în sfera regimurilor speciale de TVA calculate la marja de profit, nou înființați sau deja existenți dar neînregistrați în scopuri de TVA trebuie să își revizuiască procedura de determinare a plafonului de scutire de TVA ținând cont de prețurile de vânzare și nu de marja de profit.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here