O recentă directivă a Parlamentului european şi a Consiliului a reglementat cadrul necesar pentru crearea unui cadru juridic care să faciliteze digitizarea şi difuzarea operelor şi a altor obiecte protejate prin drepturi de autor sau drepturi conexe şi pentru care nu s-a identificat niciun titular al drepturilor de autor sau pentru care titularul, deși a fost identificat, nu este localizat (așa-numitele opere orfane).

Directiva 2012/28, din 25 octombrie 2012, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 299/5 din 27 octombrie 2012.

Având relevanţă pentru Spaţiul Economic European, directiva este îndreptată spre problema specifică a determinării din punct de vedere juridic a statutului operelor orfane şi a consecinţelor acestuia din punctul de vedere al utilizatorilor permişi și al utilizărilor permise ale operelor sau fonogramelor considerate opere orfane.

Directiva nu aduce atingere soluţiilor specifice adoptate în statele membre pentru rezolvarea chestiunilor mai ample legate de digitizarea în masă a operelor, cum ar fi cazul operelor „aflate în afara circuitului comercial”.

Reproducerea şi punerea la dispoziţia publicului a operelor lor şi a altor obiecte protejate implică acordul prealabil al acestora pentru digitizarea şi punerea la dispoziţia publicului a operelor sau a altor obiecte protejate. În cazul operelor orfane, acest acord prealabil referitor la efectuarea unor acte de reproducere sau de punere la dispoziţia publicului a operei nu poate fi obţinut.

S-a considerat necesară o abordare comună prin care să se stabilească statutul de operă orfană și utilizările permise ale acestor opere orfane, pentru a asigura securitatea juridică în cadrul pieţei interne în ceea ce priveşte utilizarea operelor orfane de către biblioteci, instituţii de învăţământ şi muzee accesibile publicului, precum şi arhive, instituţii ale patrimoniului cinematografic sau sonor şi organisme publice de radiodifuziune şi de televiziune.

Printre operele cinematografice sau audiovizuale şi fonogramele aflate în arhivele organismelor publice de radiodifuziune şi de televiziune şi produse de către acestea se numără şi opere orfane.

Operele cinematografice şi audiovizuale şi fonogramele conţinute în arhivele organismelor publice de radiodifuziune şi de televiziune şi care nu au fost produse sau comandate de aceste organisme, dar pe care aceste organisme au fost autorizate să le utilizeze în conformitate cu un acord de licenţă nu ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare al directivei.

Directiva trebuie să se aplice numai operelor şi fonogramelor publicate pentru prima dată pe teritoriul unui stat membru sau, în absenţa publicării, difuzate pentru prima dată pe teritoriul unui stat membru sau, în absenţa publicării sau a difuzării, puse la dispoziţia publicului de către beneficiarii directivei cu consimţământul titularilor drepturilor de autor.

În cel de al doilea caz, directiva trebuie să se aplice numai dacă este rezonabil să se presupună că titularii drepturilor de autor nu se împotrivesc utilizării permise în temeiul acestei directive.

Înainte ca o operă sau o fonogramă să poată fi considerată operă orfană, ar trebui efectuată o căutare diligentă, de bună-credinţă, a titularilor drepturilor de autor asupra operei sau fonogramei, inclusiv a titularilor drepturilor de autor asupra operelor şi a altor obiecte protejate conţinute sau integrate în operă sau în fonogramă. Statele membre ar trebui autorizate să prevadă efectuarea acestei căutări de către organismele menționate în directivă sau de alte organisme. Aceste alte organisme ar putea percepe o taxă pentru efectuarea unei căutări diligente.

Căutarea diligentă ar trebui să includă consultarea surselor care furnizează informaţii referitoare la opere şi la alte obiecte protejate, astfel cum sunt definite de către statele membre în care urmează a fi efectuată căutarea diligentă. Procedând astfel, statele membre pot apela la orientările privind căutarea diligentă, elaborate în contextul Grupului de experţi la nivel înalt privind bibliotecile digitale, instituit ca parte a Iniţiativei 2010 privind biblioteca digitală.

În cazul operelor cinematografice sau audiovizuale care sunt coproduse de către producători stabiliţi în state membre diferite, căutarea diligentă ar trebui efectuată în fiecare dintre statele membre respective.

În ceea ce privește operele sau fonogramele care nu au fost publicate sau difuzate, dar care au fost puse la dispoziţia publicului de către beneficiarii directivei cu consimţământul titularilor drepturilor de autor, căutarea diligentă ar trebui să se desfăşoare în statul membru în care este stabilit organismul care a pus la dispoziţia publicului opera sau fonograma, cu consimţământul titularilor drepturilor de autor.

Căutările diligente ale titularilor drepturilor de autor asupra operelor sau obiectelor care sunt integrate sau incorporate într-o operă sau fonogramă ar trebui desfăşurate în statele membre în care are loc căutarea diligentă a operei sau fonogramei care conţine opera sau obiectul integrat sau incorporat. Ar trebui consultate şi sursele de informaţii disponibile în alte ţări, dacă există indicii că se pot găsi informaţii relevate cu privire la titularii drepturilor de autor în aceste ţări.

Căutările diligente pot produce informaţii diferite, cum ar fi registre de căutare şi rezultate ale căutării. Registrul de căutare ar trebui păstrat la dosar pentru ca organismele relevante să poată dovedi că procesul de căutare a fost diligent.

Directiva recomandă statele membre să se asigure că organismele în cauză păstrează registrele de căutare şi că rezultatele căutărilor diligente, care constau în special în toate rezultatele în temeiul cărora o operă sau o fonogramă urmează să fie considerată operă orfană, precum şi informaţiile referitoare la schimbarea de statut şi la utilizarea pe care o dau aceste organisme operelor orfane sunt colectate şi puse la dispoziţia publicului larg, în special prin înregistrarea informaţiilor relevante în bazele de date online.

S-a considerat oportun să i se încredinţeze Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne crearea şi administrarea bazei de date europene care conţine informaţii privind operele orfane menţionate în directivă.

Dacă unei opere sau fonograme i s-a acordat în mod greşit statutul de operă orfană, ca urmare a unei căutări care nu a fost diligentă, rămân disponibile căile de atac pentru încălcarea drepturilor de autor din legislaţia statelor membre, prevăzute în conformitate cu dispoziţiile naţionale relevante şi cu dreptul Uniunii.

Directiva se referă la unele utilizări ale operelor orfane de către biblioteci, instituţii de învăţământ şi muzee accesibile publicului, precum şi de către arhive, de către instituţii ale patrimoniului cinematografic sau sonor şi de către organisme publice de radiodifuziune şi de televiziune, stabilite în statele membre.

Directivă se aplică:

– operelor sub formă de cărţi, jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri care se găsesc în colecţiile bibliotecilor, instituţiilor de învăţământ sau muzeelor accesibile publicului, precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului cinematografic sau sonor;

– operelor cinematografice sau audiovizuale sau fonogramelor aflate în colecţiile bibliotecilor, ale instituţiilor de învăţământ sau ale muzeelor accesibile publicului, precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului cinematografic sau sonor; şi

– operelor cinematografice şi audiovizuale şi fonogramelor produse de organismele publice de radiodifuziune şi de televiziune până la 31 decembrie 2002 inclusiv şi aflate în arhivele acestora,

care sunt protejate prin drepturi de autor sau drepturi conexe şi care au fost publicate pentru prima dată într-un stat membru sau, în absenţa publicării, care au fost difuzate pentru prima dată într-un stat membru.

Directiva se aplică, de asemenea, operelor şi fonogramelor care nu au fost niciodată publicate sau difuzate, dar care au fost puse la dispoziţia publicului de către organismele menţionate, cu consimţământul titularilor drepturilor de autor, numai dacă este rezonabil să se presupună că titularii drepturilor de autor nu s-ar opune utilizărilor. Statele membre pot limita aplicarea acestor la operele şi fonogramele care au fost depuse la aceste organisme înainte de 29 octombrie 2014.

Directiva se aplică, de asemenea, operelor şi altor obiecte protejate care sunt integrate sau incorporate în operele sau fonogramele menţionate mai sus sau care constituie parte integrantă a operelor sau fonogramelor respective.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here