Potrivit modificărilor aduse la Codul fiscal prin O.U.G. nr.117/2010, începând cu 1 ianuarie 2011, persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, poate aplica regimul special de scutire, pentru operaţiunile impozabile, cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b (livrările intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA).

● Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– operaţiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;

– locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România;

– livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, acţionând ca atare;

– livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute la art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv activităţile producătorilor comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora, precum şi exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate.

● Persoana impozabilă care îndeplineşte condiţiile pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă.

● O persoană impozabilă nou-înfiinţată poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentul începerii activităţii economice declară o cifră de afaceri anuală estimată, sub plafonul de scutire şi nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare.

● O.U.G. nr.117/2010 a stabilit că pentru persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

● Tot prin modificările aduse Codului fiscal de O.U.G. nr.117/2010, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depăşirii plafonului, solicită înregistrarea în scopuri de TVA:

– persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri, este mai mare sau egală cu plafonul de scutire;

– după caz, persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire plafonul de scutire determinându-se proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului.

Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA. Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligaţii privind taxa de plată şi accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de taxă.

Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care în cursul unui an calendaristic nu depăşeşte plafonul de scutire poate solicita, până la data de 20 ianuarie a anului următor, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire. Aceeaşi procedură o poate aplica şi persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic şi la care plafonul de scutire se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modificărilor aduse CF prin O.U.G. nr.117/2010, va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a solicitat scoaterea din evidenţă, respectiv din data de 1 februarie. Pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul unui an calendaristic, persoanele impozabile stabilesc dacă cifra de afaceri este inferioară plafonului de scutire. Până la anularea înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună decontul de taxă pentru operaţiunile realizate în cursul lunii ianuarie, până la data de 25 februarie inclusiv. În ultimul decont depus, persoana impozabilă are obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu.

● Dacă, ulterior scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, persoana impozabilă realizează în cursul unui an calendaristic o cifră de afaceri mai mare sau egală cu plafonul de scutire, are obligaţia să respecte reglementările prezentate şi, după înregistrarea în scopuri de taxă, are dreptul să efectueze ajustările de taxă care vor fi reflectate în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA sau, după caz, într-un decont ulterior.

● O.U.G. nr.117/2010 a introdus, în continuare, prevederi noi potrivit cărora persoana impozabilă care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, până la 20 ianuarie a anului următor (deoarece în cursul unui an calendaristic nu depăşeşte plafonul de scutire), dar care are obligaţia de a se înregistra în scopuri de taxă, conform art. 1531, pentru efectuarea de achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, în aceste condiţii. Operaţiunea se face concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform obligaţiilor generale pentru plătitorii de TVA stipulate de art.153 CF. Înregistrarea în scopuri de TVA pentru efectuarea de achiziţii intracomunitare sau pentru servicii conform art. 1531, va fi valabilă începând cu data de 1 februarie a anului respectiv. Acelaşi regim se aplică şi în cazul în care persoana impozabilă optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA, pentru efectuarea de achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, , conform obligaţiilor generale pentru plătitorii de TVA stipulate de art.153 CF.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here