O cerere de decizie preliminară adresată Curţii de Justiţie a UE este legată de aplicarea retroactivă a regimului special de taxă pentru IMM-uri. Concluziile Avocatului general, înainte Curţii pentru fundamentarea viitoarei hotărâri, prevăd că dreptul Uniunii nu se opune unei legislații naționale care interzice aplicarea retroactivă a unui regim fiscal special prin care se acordă o scutire pentru întreprinderile mici, în cazul unei persoane impozabile care a îndeplinit toate condițiile de fond, dar care nu a declarat începerea activităților sale la autoritățile fiscale în timp util și care nu a optat pentru aplicarea regimului respectiv. 

Concluziile Avocatului general Nils Wahl au fost prezentate la 23 noiembrie 2017, în Cauza C‑566/16 Dávid Vámos împotriva Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, urmare la cererea de decizie preliminară formulată de Tribunalul Administrativ și pentru Litigii de Muncă din Nyíregyháza, Ungaria. 

De unde s-a plecat și întrebările preliminare?

• Începând cu anul 2007 și până la 22 ianuarie 2014, domnul Dávid Vámos a efectuat 778 de vânzări de articole electronice pe două platforme online. El nu s‑a înregistrat ca persoană impozabilă și nici nu a declarat veniturile obținute din aceste vânzări.

• Autoritatea fiscală din Ungaria a efectuat o inspecție în ceea ce îl privește pe domnul Vámos. În cadrul procedurii administrative, autoritatea a constatat că domnul Vámos nu și‑a îndeplinit obligația prevăzută de dreptul intern de a depune o declarație de înregistrare, motiv pentru care i‑a aplicat o sancțiune pecuniară. De asemenea, autoritatea fiscală a constatat că domnul Vámos își desfășura activitatea fără autorizație, fără să dețină un număr de identificare fiscală, fără să aibă calitatea de asociat în cadrul unei societăți comerciale și fără să elibereze documente justificative, chitanțe sau facturi privind vânzările efectuate.

• La 22 ianuarie 2014, domnul Vámos s‑a înregistrat ca persoană impozabilă în scopuri de TVA și a optat pentru „scutirea subiectivă”, un regim de scutire maghiar pentru întreprinderile mici prevăzut deLegea privind TVA‑ul, care a fost adoptată de autoritățile maghiare în conformitate cu articolele 281-292 din Directiva TVA. După acea dată, domnul Vámos a desfășurat o activitate în calitate de întreprinzător individual și a fost, în același timp, angajat al unei alte întreprinderi, având un program de lucru de peste 36 de ore pe săptămână.

• Independent față de prima procedură care a condus la aplicarea sancțiunii pecuniare, autoritatea fiscală a inițiat o a doua procedură, cu privire la declarațiile fiscale ale domnului Vámos pentru exercițiile fiscale 2012-2014. Ca rezultat al respectivei investigații, autoritatea fiscală a constatat un TVA datorat (în plus față de datoriile privind impozitul pe venit și contribuția la sistemul de asigurări sociale) în ceea ce privește perioada cuprinsă între primul trimestru al anului 2012 și primul trimestru al anului 2014 și i‑a aplicat domnului Vámos o sancțiune pecuniară, precum și dobânzi pentru plata cu întârziere.

• În cadrul căii de atac administrative cu care a fost sesizată, Direcția pentru contestații din cadrul Administrației Naționale Fiscale și Vamale a constatat că domnul Vámos a desfășurat o activitate de vânzare de bunuri, producătoare de venit, cu caracter durabil și regulat, care constituia o activitate economică, și că era supus TVA‑ului. În ceea ce privește scutirea subiectivă, autoritatea fiscală a considerat că dreptul național nu permite persoanelor impozabile să opteze retroactiv pentru această scutire. Prin urmare, autoritatea respectivă a constatat că, având în vedere că domnul Vámos nu s‑a înregistrat la autoritatea fiscală până la 22 ianuarie 2014, acesta nu a dobândit dreptul de a opta pentru scutirea subiectivă pentru perioada anterioară datei respective.

• Domnul Vámos a atacat decizia respectivă la Tribunalul Administrativ și pentru Litigii de Muncă din Nyíregyháza, susținând că autoritatea fiscală ar fi trebuit să îl întrebe dacă dorește să opteze pentru aplicarea scutirii subiective în ceea ce privește vânzările efectuate înainte de înregistrarea sa ca persoană impozabilă, având în vedere că îndeplinea condițiile de fond pentru a beneficia de regimul respectiv.

• Având îndoieli cu privire la interpretarea dispozițiilor relevante din Directiva TVA, instanța de trimitere a decis să suspende procedura și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară: „O legislație națională conform căreia autoritatea fiscală poate exclude, cu ocazia unei inspecții fiscale a posteriori, posibilitatea de a opta pentru scutirea subiectivă, pentru motivul că persoana impozabilă are această opțiune numai la momentul depunerii declarației privind începerea activității impozabile, este contrară dreptului Uniunii?”

Analiza şi concluziile Avocatului general

Avocatul general aminteşte că, în conformitate cu capitolul 1 din titlul XII, Directiva TVA permite statelor membre să introducă (sau să mențină) trei tipuri de regimuri speciale pentru întreprinderile mici:

  • proceduri simplificate de impunere și de colectare a TVA‑ului (articolul 281 din directivă),
  • scutiri (articolele 282-290 din directivă) și 
  • diminuări treptate (articolele 282-285 și articolul 291 din directivă).

Prezenta cauză privește un regim special, adoptat de autoritățile maghiare, prin care se acordă o scutire întreprinderilor care nu depășesc un anumit plafon stabilit pentru cifra de afaceri (denumit în continuare „regim de scutire”). Instanța de trimitere intenționează să afle în esență dacă Directiva TVA se opune legislației naționale care interzice persoanei impozabile să solicite aplicarea retroactivă a regimului de scutire în cazul în care persoana impozabilă a îndeplinit toate cerințele de fond pentru acest regim de scutire, dar nu a declarat începerea activității sale în timp util și nici nu a optat în mod explicit pentru aplicarea regimului respectiv.

În urma studierii cauzei, Avocatul general propune Curții să răspundă la întrebarea preliminară adresată de Tribunalul Administrativ și pentru Litigii de Muncă din Nyíregyháza astfel:

„Dreptul Uniunii nu se opune unei legislații naționale care interzice aplicarea retroactivă a unui regim fiscal special prin care se acordă o scutire pentru întreprinderile mici, adoptat în temeiul dispozițiilor capitolului 1 secțiunea 2 din titlul XII din Directiva nr. 112/2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în cazul unei persoane impozabile care a îndeplinit toate condițiile de fond, dar care nu a declarat începerea activităților sale la autoritățile fiscale în timp util și care nu a optat pentru aplicarea regimului respectiv.”

Ai nevoie de Directiva nr. 112/2006 privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here