Prin Ordinul preşedintelului Consiliului Concurenţei nr. 898/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 932 din 6 decembrie 2011, au fost modificate Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile pentru practici concurenţiale şi concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.420/2010.

Instrucţiunile prezintă modul general în care se realizează individualizarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei. Principiul care guvernează aplicarea sancţiunilor este acela al aplicării sancţiunilor într-o modalitate şi într-un cuantum care să asigure efectul disuasiv sau preventiv al acestora.

În funcţie de gravitate, aceste fapte se împart în 3 categorii:

fapte de gravitate mică – restricţionările pe verticală, cu un impact redus asupra pieţei sau care afectează o parte limitată a acesteia. În materia concentrărilor economice poate fi vorba despre acele încălcări referitoare la operaţiuni de concentrare economică în privinţa cărora Consiliul Concurenţei emite decizie de neobiecţiune, deoarece nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal. Cuantumul preconizat este de la 0,6% până la 2% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 17.000 lei până la 800.000 lei;

fapte de gravitate medie – restricţiile pe orizontală sau pe verticală, dar a căror modalitate de realizare este mai complexă şi mai riguroasă decât în cazul celor de gravitate mică şi care au un impact mai mare pe piaţă, producând efecte pe zone întinse ale acesteia. În această categorie se includ, de regulă, şi restricţiile de natura acordurilor dintre neconcurenţi. În aceeaşi categorie se încadrează în mod obişnuit abuzul de poziţie dominantă, cu excepţia cazului când acesta este săvârşit de o întreprindere aflată în poziţie de monopol sau situaţii echivalente.

În materia concentrărilor economice, în această categorie se încadrează încălcările referitoare la operaţiuni de concentrare economică în privinţa cărora Consiliul Concurenţei emite o decizie de neobiecţiune, deoarece îndoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal au fost înlăturate prin angajamentele propuse de părţile implicate şi acceptate de Consiliul Concurenţei. Cuantumul preconizat este de la 2% până la 4% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 800.001 lei până la 1.400.000 lei;

fapte de gravitate mare – restricţionările pe orizontală de tipul cartelurilor, în vederea fixării preţurilor, împărţirii pieţelor sau a clienţilor, limitării producţiei ori a vânzărilor sau alte practici care împiedică buna funcţionare a pieţei, precum şi abuzul de poziţie dominantă de către întreprinderi aflate în situaţia de monopol ori situaţii echivalente (drepturi speciale sau exclusive, poziţie de cvasimonopol) ori abuzul de poziţie dominantă care a condus la eliminarea de pe piaţă cel puţin a unei întreprinderi.

În materia concentrărilor economice, în această categorie se încadrează încălcările referitoare la operaţiuni de concentrare economică cu privire la care Consiliul Concurenţei, în urma desfăşurării unei investigaţii, poate adopta o decizie de autorizare condiţionată sau o decizie prin care va declara operaţiunea de concentrare economică incompatibilă cu mediul concurenţial normal. Cuantumul preconizat este de la 4% până la 8% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 1.400.001 lei până la 2.000.000 lei.

■ În determinarea nivelului de bază în funcţie de gravitate, Consiliul Concurenţei poate aplica derogări. Astfel, nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% şi 10% pentru fiecare circumstanţă agravantă ori atenuantă reţinută, cu excepţia circumstanţei agravante.

● Nivelul de bază poate fi redus cu până la 25% în cazul în care întreprinderea dovedeşte existenţa şi implementarea efectivă a unui program de conformare cu regulile de concurenţă.

● Dacă întreprinderea recunoaşte, în mod expres, săvârşirea faptei anticoncurenţiale şi, acolo unde este cazul, propune remedii care să ducă la înlăturarea cauzelor încălcării, aceasta va fi reţinută drept circumstanţă atenuantă sub forma colaborării în cadrul procedurii administrative şi va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 30% din nivelul de bază.

● Dacă Consiliul Concurenţei decide că recunoaşterea trebuie însoţită de anumite remedii asumate de către întreprinderi, va acorda un termen în care acestea să fie formulate, în cadrul termenului pentru adoptarea unei decizii, pe care îl va comunica întreprinderilor.

Remediile acceptate vor fi incluse în decizia adoptată de către Consiliul Concurenţei sub formă de măsuri adiacente sancţiunii pecuniare. În baza acestei circumstanţe, nivelul de bază va fi diminuat inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevăzut de lege.

● În determinarea procentului cu care se va reduce nivelul de bază, ca urmare a recunoaşterii faptei, Consiliul Concurenţei va avea, de regulă, în vedere, de la caz la caz, natura faptei recunoscute, recunoaşterea totală sau parţială de către întreprindere a faptei reţinute în raport, precum şi posibilitatea ca în respectiva investigaţie o întreprindere să beneficieze de clemenţă.

● În ceea ce priveşte natura faptei se are în vedere dacă fapta recunoscută se referă la abuz de poziţie dominantă, înţelegere anticoncurenţială sau practică concertată ori la o altă faptă dintre cele prevăzute de lege.

● Recunoaşterea parţială se poate referi la recunoaşterea doar a unora dintre faptele descrise în raportul de investigaţie sau la recunoaşterea unei durate a faptei diferită de cea reţinută în raportul de investigaţie. În caz de recunoaştere parţială, Consiliul Concurenţei poate refuza acordarea reducerii dacă recunoaşterea este considerată insuficientă şi nu denotă asumarea de către întreprindere a faptelor comise.

● În ipoteza săvârşirii unei înţelegeri anticoncurenţiale sau practici concertate, cu privire la care întreprinderea putea aplica pentru politica de clemenţă, dar nu a făcut acest lucru, reducerea nivelului de bază pentru recunoaşterea faptei de către aceasta poate fi de maximum 20%.

● În situaţia în care, în procedura administrativă, una dintre întreprinderile participante la fapta anticoncurenţială a aplicat şi beneficiază de clemenţă, reducerea nivelului de bază care poate fi acordată unei alte întreprinderi pentru recunoaşterea faptei investigate nu va putea fi mai mare de 20%.

*

Documentar

În aplicarea Legii Concurenţei, există un aparat cuprinzător de reglementări subsidiare, dintre care amintim:

– condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă: Instrucţiunile aprobate prin Ordinul preşedintelului Consiliului Concurenţei nr. 300/2009;

– definirea pieţei relevante – Instrucţiunile aprobate prin Ordinul preşedintelului Consiliului Concurenţei nr. 388/2010;

– restricţionările direct legate şi necesare punerii în aplicare a concentrărilor economice – Instrucţiunile aprobate prin Ordinul preşedintelului Consiliului Concurenţei nr. 387/2010;

– calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice – Instrucţiunile aprobate prin Ordinul preşedintelului Consiliului Concurenţei nr. 400/2010;

– individualizarea sancţiunilor – Instrucţiunile aprobate prin Ordinele preşedintelului Consiliului Concurenţei nr. 419/2010 şi 420/2010;

– regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei – Instrucţiunile aprobate prin Ordinul preşedintelului Consiliului Concurenţei nr. 421/2011;

– modul de aplicare a regulilor de concurenţă acordurilor de acces din sectorul de comunicaţii electronice – cadrul general, pieţe relevante şi principii – Instrucţiunile aprobate prin Ordinul preşedintelului Consiliului Concurenţei nr. 424/2010.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here