Proiectul MFP de modificare şi completare a Normelor de aplicare a Codului fiscal, din care am mai prezentat aspecte pe LegeStart, conţine şi o serie de precizări punctuale în materie de accize şi alte taxe speciale.

Proiectul a fost făcut public pe data de 17 februarie şi vizează Normele aprobate prin H.G. nr. 1/2016, publicată în Monitorul oficial nr. 22/2016.

Din propunerile de modificări. reţinem referiri la reguli generale, mai puţin prevederile specifice pe produse accizabile.

Garanţii

Se clarifică faptul că autoritatea fiscală teritorială execută garanţia în situaţia în care operatorii economici înregistrează întârzieri de la plata accizelor care depăşesc cu mai mult de 15 zile termenul legal şi care înregistrează întârzieri de la plata altor obligaţii fiscale restante de natura celor administrate de ANAF cu mai mult de 30 de zile peste termenul legal de plată.

Autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

Prin proiectul amintit, se clarifică faptul că în toate situaţiile în care autorizarea/reautorizarea operatorilor economici intră în competenţa Comisiei pentru autorizarea operatorilor cu produse supuse accizelor armonizate, certificatul de atestare fiscală se obţine de către autoritatea fiscală centrală – direcţia de specialitate care asigură secretariatul comisiei, direct de la organul fiscal competent din cadrul ANAF, iar datele cu privire la cazierul fiscal se obţin tot de către autoritatea fiscală centrală – direcţia de specialitate care asigură secretariatul comisiei, prin accesul direct la baza de date privind cazierul fiscal naţional, gestionat de ANAF.

Se propune eliminarea obligaţiei prin care destinatarii înregistraţi trebuie să depună cerere de modificare a autorizaţiei şi în cazul modificării cantităţii de produse accizabile.

Se prevede, de asemenea, eliminarea obligaţiei destinatarului înregistrat de a depune situaţia lunară centralizatoare a livrărilor de produse accizabile la autoritatea vamală teritorială în raza căreia de competenţă îşi are sediul social, dat fiind faptul că livrările se referă la produse accizabile cu accize percepute, deşi numai achiziţiile sunt efectuate în regim de accize, livrările având ca obiect produse accizabile pentru care accizele au fost percepute.

Obligaţiile destinatarului înregistrat

Deşi la art. 391 alin. (3) din Codul fiscal se prevede că importatorul autorizat are obligaţia să transmită la autoritatea competentă, până la data de 15 a lunii următoare celei de raportare, situaţiile de raportare prevăzute în normele metodologice, în cuprinsul normelor metodologice nu este prevăzută această obligaţie. Ca atare, se introduce în sarcina importatorului autorizat obligaţia de a depune online la autoritatea competentă, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare, situaţia de raportare prevăzută în anexa nr. 19 din normele metodologice.

Întârzieri la plata accizelor

În vederea actualizării mai rapide a situaţiei operatorilor economici care înregistrează întârzieri la plata accizelor cu mai mult de 15 zile de la termenul legal, se modifică data până la care autoritatea fiscală teritorială are obligaţia de a o comunica autorităţii vamale teritoriale această situaţie.

Astfel, urmează să se prevadă că autoritatea fiscală teritorială are obligaţia de a comunica autorităţii vamale teritoriale, până pe data de 15 inclusiv a lunii (şi nu până în data de 5 a lunii, ca în prezent), situaţia privind operatorii economici plătitori de accize care înregistrează întârzieri la plata accizelor cu mai mult de 15 zile de la termenul legal de plată.

De asemenea se prevede că măsura suspendării autorizaţiei deţinute de operatorul economic plătitor de accize încetează:

a) dacă operatorul economic prezintă un certificat de atestare fiscală prevăzut la art. 158 din Codul de procedura fiscală, din care să rezulte că nu mai înregistrează obligaţii fiscale restante reprezentând accize, în sensul art. 157 din Codul de procedură fiscală, sau

b) dacă autoritatea vamală teritorială primeşte de la autoritatea fiscală teritorială o copie a documentului care atestă reîntregirea garanţiei.

Contravenţii

A fost stabilită o nouă limită maximă pentru contravenţiile prevăzute la pct. 171 alin. (1), în sensul scăderii acesteia de la 20.000 lei la 5.000 lei. Au fost corectate trimiterile din cuprinsul contravenţiilor prevăzute la pct. 171 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice. Totodată, a fost introdusă o nouă contravenţie care sancţionează nerespectarea de către gospodăriile individuale a prevederilor pct. 12 alin. (5) – (7) din normele metodologice şi care prevăd următoarele:

– Toate gospodăriile individuale care deţin în proprietate instalaţii de producţie de ţuică şi rachiuri de tip alambic au obligaţia de a se înregistra la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au domiciliul.

– În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procesului de producţie, gospodăria individuală declară cantităţile de ţuică şi rachiuri produse şi solicită autorităţii vamale teritoriale calculul accizelor datorate. Autoritatea vamală teritorială stabileşte cuantumul accizelor datorate şi emite decizia de impunere potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Accizele devin exigibile la momentul finalizării procesului de producţie, iar termenul de plată este până la data de 25 a lunii imediat următoare celei în care accizele au devenit exigibile, potrivit art. 345 alin. (1) din Codul fiscal.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here