16 Iulie, 2018

Regim fiscal tichete cadou

În urma întrebărilor primite de la clienţii noştri referitoare la tratamentul fiscal al tichetelor cadou şi întrucât această problemă este una de actualitate, vă rugăm să gasiti în cele ce urmează răspunsul nostru.

Raţionamentul nostru se bazează pe prevederile următoarelor acte: Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă şi normele sale de aplicare, Codul fiscal şi normele sale de aplicare.  De asemenea, răspunsul nostru se bazează pe comunicatul de presă „Regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariaţilor”, emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea emis la data de 2 decembrie 2011 -  http://www.finantevalcea.ro/regimul-fiscal-al-tichetelor-cadou-oferite-de-angajatori-salariailor021211.html

1) Acordarea tichetelor „potrivit legii”

Potrivit prevederilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările şi completările ulterioare, tichetele cadou se procură de către angajatori de la unităţi emitente şi se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale” (art. 2 (1) din Legea nr. 193/2006)

Potrivit punctelor 2.2 si 2.3 din Normele de aplicare a art. 2 (1) menţionat mai sus:

„2.2. Angajatorii pot utiliza tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, în limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a acestor tichete, prevăzute în bugetele proprii, aprobate potrivit legii, în poziţii distincte de cheltuieli, denumite tichete cadou. În acest caz, regimul fiscal aplicabil contravalorii nominale a tichetelor cadou acordate de angajatori este cel stabilit prin dispoziţiile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cheltuielile efectuate de contribuabili.

2.3. Angajaţii persoane fizice care desfăşoară o activitate într-o relaţie de angajare, în baza unui raport de muncă reglementat de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sau de o lege specială, pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinaţiile sau evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale. Angajatorii acordă angajaţilor proprii tichete cadou, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri de cheltuieli aprobat potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită “Tichete cadou” pentru cheltuieli sociale.”

Potrivit Codului fiscal, sunt cheltuieli sociale cele menționate la art. 21 (3) litera c) din Codul fiscal:

„3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:

 c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Intră sub incidenţa acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile şi protezele, precum şi cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi ori unităţi aflate în administrarea contribuabililor: grădiniţe, creşe, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, pentru şcolile pe care le au sub patronaj, precum şi alte cheltuieli efectuate în baza contractului colectiv de muncă.

În cadrul acestei limite, pot fi deduse şi cheltuielile reprezentând: tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare, cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minori şi salariaţilor, cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariaţii care au suferit pierderi în gospodărie şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament;

Norme metodologice:

331. Cheltuielile efectuate în baza contractului colectiv de muncă, ce intră sub incidenţa prevederilor art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, sunt cheltuielile de natură socială stabilite în cadrul contractelor colective de muncă la nivel naţional, de ramură, grup de unităţi şi unităţi, altele decât cele menţionate în mod expres în cadrul art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.„

2) Tratament fiscal tichete cadou acordate potrivit legii (pentru destinatiile – campanii de marketing, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, cheltuieli de reclama si publicitate, precum si cheltuieli sociale)

Potrivit prevederilor pct. 70 lit. i) pentru aplicarea art. 55 alin. (3) din Codul Fiscal, tichetele cadou acordate potrivit legii, indiferent dacă acestea sunt acordate potrivit destinaţiei şi cuantumului prevăzute la art. 55 alin. (4) lit. a) din Codul Fiscal (cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita sumei de 150 lei) sunt avantaje primite de persoana fizică.

Potrivit art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: „sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, denumirea veniturilor ori de forma sub care se acordă.”

La stabilirea impozitului pe venituri din salarii se iau în calcul aceste avantaje, care sunt cuprinse în venitul brut lunar din salarii, avantaje care se impozitează cu cota de 16%.

Tichetele cadou nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii potrivit art. 296 indice 15 lit. o) din Codul Fiscal, indiferent de valoarea lor, dar doar daca sunt acordate potrivit destinatiilor mentionate expres la art. 2(1) din Legea 193/2006 si la art. 21 (3) litera c) din Codul fiscal.

3) Tratament fiscal tichete cadou acordate in afara destinatiilor mentionate la art. 2(1) din Legea 193/2006 si la art. 21 (3) c) din Codul fiscal

În cazul în care tichetele cadou nu sunt acordate în situaţiile specifice menţionate la art. 2(1) din Legea 193/2006 şi mai departe în situaţiile cu caracter social menţionate la art. 21 (3) litera c) din Codul fiscal (exemplu: pentru copiii minori ai angajaţilor) acestea vor fi asimilate veniturilor salariale şi impozitate în consecinţă – practic, în afară de impozitarea cu 16% aferentă veniturilor din salarii, la sumele aferente tichetelor cadou acordate se vor aplica şi contribuţii sociale individuale şi la nivel de angajator.

Concluzii:

Tichetele cadou nu sunt restricţionate de anumite limite valorice (cum sunt, de exemplu, cadourile menţionate la art. 55 (4) litera a)).  Există, însă, restricţii în ceea ce priveşte destinaţiile şi evenimentele pentru care se acordă tichetele cadou – acestea sunt cele menţionate expres la art. 2(1) din Legea 193/2006 şi la art. 21 (3) litera c) din Codul fiscal.

Tratamentul fiscal al tichetelor cadou este sumarizat în cele ce urmează:

* Din punct de vedere al impozitului pe profit: tichetele cadou vor fi incluse în cheltuielile sociale deductibile în limita a 2% din valoarea cheltuielilor cu personalul (cf art. 21 (3) lit. c) din Codul fiscal);

* Din punct de vedere al impozitului pe salarii: 16% impozit venituri din salarii;

*Din punct de vedere al contribuţiilor sociale individuale şi la nivelul angajatorului: nu se datorează contribuţii sociale.

Dacă tichetele cadou sunt acordate pentru alte destinaţii decât cele menţionate la art. 2(1) din Legea 193/2006 şi la art. 21 (3) litera c) din Codul fiscal, ele vor fi considerate venituri salariale şi vor impozitate în consecinţă: 16% impozit pe venituri din salarii şi contribuţii sociale angajat şi angajator.  Având în vedere că, în acest caz, tichetele cadou sunt impozitate la nivelul salariatului, ele vor fi considerate deductibile integral la calculul impozitului pe profit.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu