Dacă într-un articol precedent am abordat problematica privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (cunoscută uzual drept “taxa auto 2012”), în articolul de faţă ne-am propus să prezentăm câteva aspecte referitoare la legislaţia privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi la posibilitatea plătitorilor timbrului respectiv de a-şi recupera sumele de bani pe calea unui proces, în instanţa de judecată.
Sediul materiei în ceea ce priveşte timbrul de mediu pentru autovehicule îl regăsim în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ordonanţă ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 119/2013 şi care a intrat în vigoare la data de 15.03.2013.
De asemenea, legat de sediul materiei, trebuie să avem în vedere şi HG nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (denumite în continuare Norme metodologice), hotărâre ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 137/2013 şi care a intrat în vigoare la data de 14.03.2013.
Potrivit art. 4 din OUG nr. 9/2013, obligaţia de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel:

a) cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare;

b)
la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 7;

c)
cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

d)
cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
În ceea priveşte sfera de aplicare a timbrului de mediu pentru autovehicule, Normele metodologice aduc următoarele clarificări în art. 1:

Timbrul de mediu (…) se aplică, potrivit prevederilor art. 4 din OUG nr. 9/2013, autovehiculelor din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, autovehicule în cazul cărora în rubrica 1 “Categoria” din cartea de identitate a vehiculului este înscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N 2G, N3 sau N3G.

Pentru autovehiculele înmatriculate în România după data de 01.01.2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate, timbrul se achită şi în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării.

Timbrul se achită şi în situaţia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri în baza căreia s-a realizat înmatricularea, potrivit reglementărilor în vigoare la momentul înmatriculării.

Timbrul se achită şi în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat.
În art. 3 alin. 1 din OUG nr. 9/2013 regăsim situaţiile reprezentând excepţii de la plata taxei privind timbrul de mediu; astfel, potrivit articolului respectiv, timbrul se aplică pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, cu excepţia:

a) autovehiculelor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

b) autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri;

d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculelor speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare şi de stingere a incendiilor.
Potrivit art. 8 din OUG nr. 9/2013, timbrul nu se plăteşte atunci când autovehiculele sunt:

a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor art. 3 pct. 50 din OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

b) acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică;

c) confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare;

e) dobândite prin moştenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de doi ani de la data deschiderii succesiunii.

CE AU CONSTATAT INSTANŢELE ROMÂNEŞTI CU PRIVIRE LA OUG 9/2013?

Faţă de reglementarea actuală — OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule –, actualmente, pe rolul instanţelor judecătoreşti există o multitudine de dosare având ca obiect restituirea timbrului de mediu, motivaţia unor astfel de cereri de chemare în judecată fiind aceea că prin aplicarea taxei privind timbrul de mediu se încalcă prevederile cuprinse în tratatele la care România este parte, acestea având prioritate faţă de dreptul intern după data aderării la UE (01.01.2007).
În astfel de cauze instanţele au avut de analizat compatibilitatea O.U.G. 9/2013 privind timbrul de mediu cu dispoziţiile art. 110 T.F.U.E.. Mai precis, a trebuit analizată situaţia avută în vedere de art. 4 lit. a din OUG nr. 9/2013 în ceea ce priveşte autoturismele importate din alte state membre în vederea punerii lor în circulaţie în România.
În urma unei astfel de analize, instanţele româneşti au constatat că reglementarea actuală cuprinsă în OUG 9/2013 privind timbrul de mediu NU se află în consonanţă cu art. 110 T.F.U.E. în ceea ce priveşte autovehiculele second hand importate din statele membre ale Uniunii Europene în vederea punerii lor în circulaţie în România.

Dispoziţiile art. 110 T.F.U.E. prevăd următoarele: (1) Niciun stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare;
(2) De asemenea, niciun stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie”.
Scopul art. 110 T.F.U.E. este acela de a impiedica periclitarea obiectivelor art. 28-30 T.F.U.E. prin taxarea internă discriminatorie.
Cum tratatul interzice taxele vamale la import şi la export, precum şi taxele cu efect echivalent, aceste din urmă prevederi ar fi lipsite de conţinut dacă produsele străine ar putea fi supuse unui regim fiscal mai sever faţă de produsele interne ulterior traversării frontierei statului membru a acestor produse, dezavantajându-se prin acest procedeu produsele aflate în raport de concurenţă cu produsele indigene. Art. 110 T.F.U.E. are tocmai rolul de a împiedica acest aspect, această normă impunând o “neutralitate totală a fiscalităţii interne în ceea ce priveşte produsele naţionale şi cele importate.”
Astfel cum s-a arătat anterior în analiza domeniului de incidenţă al art. 110 T.F.U.E, normelor fiscale interne nu le este permis să favorizeze vânzarea autovehiculelor second hand naţionale, corelativ descurajând importul de vehicule second hand similare.
Cu toate acestea, practica judiciară a constatat că acelaşi efect favorizant faţă de produsele naţionale îl prezintă şi dispoziţiile OUG 9/2013 privind timbrul de mediu, cel puţin în raport de autovehiculele de ocazie importate din statele membre ale Uniunii Europene.

Cu alte cuvinte, prin O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule s-a adoptat o nouă reglementare în esenţă cvasiidentică cu dispoziţiile Legii nr. 9/2012 (lege aflată în vigoare până la abrogarea acestui act normativ de către O.U.G. nr. 9/2013).
Prin OUG 9/2013, persoanele care urmăresc achiziţinarea unui autovehicul sunt direcţionate înspre dobândirea unui autovehicul naţional din categoria acelora nesupuse plăţii timbrului de mediu, în timp ce în ipoteza achziţionării unui autovehicul dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene invariabil această sarcină fiscală se va aplica cu ocazia primei înmatriculări a acestuia în România (art. 4 alin. 1 lit a din OUG 9/2013), astfel încât rezultă caracterul indirect discriminator faţă de produsele importate al actualei reglementări interne, efect contrar dispoziţiilor art. 110 T.F.U.E.

CONCLUZII

Raportat la cele mai sus expuse rezultă că dispoziţiile OUG 9/2013 sunt contrare dispoziţiilor art. 110 T.F.U.E. în ceea ce priveşte autoturisimele de ocazie achiziţionate din alte state membre în vederea punerii acestora în circulaţie în România, întrucât au drept efect favorizarea vânzării vehiculelor de ocazie naţionale exceptate de la plata timbrului de mediu, descurajându-se în acest mod importul produselor similare a altor state membre, aspect pe care jurisprudenţa CJUE l-a sancţionat în alte cauze (a se vedea cauza Ioan Tatu).

Faţă de cele mai sus arătate, se pune firesc întrebarea “Ce trebuie să înţeleagă cititorul?”.


Cititorul va înţelege că timbrul de mediu reglementat prin O.U.G. nr. 9/2013 contravine legislaţiei europene (art. 110 T.FU.E) în ceea ce priveşte autoturisimele de ocazie achiziţionate din alte state membre în vederea punerii acestora în circulaţie în România şi, pe cale de consecinţă, acţiunile intentate pentru recuperarea taxei respective au şanse ridicate a fi câştigate în instanţele de judecată din ţara noastră.

De asemenea, pe lângă motivul mai sus arătat pentru care se poate contesta în instanţă plata taxei privind timbrul de mediu, mai sunt şi alte motive de contestare în instanţă (de exemplu: prevederile cuprinse în art. 4 lit. d din O.U.G. nr. 9/2013 (mai sus prezentate) contravin Legii fundamentale şi Codului civil întrucât încalcă principiul neretroactivităţii legii civile etc).

——————————(P)——————————

Lege5 Online
 vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.

Clienţii Lege5 Online
 au posibilitatea de a urmări dosare. Mai exact, puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar.

Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI.
cautaredosare

Aflaţi mai multe despre Lege5 Online de AICI. De asemenea, Lege5 este disponibil şi în variantele Desktop şi Mobile.

Foto articol:
 Sxc.hu

comentarii

1 COMENTARIU

  • intotdeanuna judecatorii de la Galati au fost ,, mai batuti in cap ” decat restul . ei sunt ASI in procesele penale locale si stramutate …. doar sunt remunerate .

 1. am platit taxa de mediu in 2008, mai pot recupera aceasta taxa ?(la anaf mi-sa spus ca o sa primesc un aviz negativ, deoarece au trucut 5 ani si sa prescris). Multumesc.

 2. Buna ziua,
  Am achizitionat in luna octombrie 2014 un autoturism din UE. Nu am platit, inca, taxa de mediu.
  Exista posibilitatea de a ataca aceasta taxa in instanta, inainte de a fii platita? Va multumesc!

 3. Buna ziua va deranjez cu cateva intrebari…am inmatriculat masina in august 2013 si m.a costat un sac de bani (e vorba de 113 mil. de lei)…. as vrea sa stiu daca imi pot recupera bani de pe timbru de mediu? Si daca s.a rezolvat un caz de acest gen in instanta? .mulumesc

 4. Buna, va rog sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare daca se poate:
  Cum pot sa trec masina (bun proprietate comuna in timpul casatoriei) pe numele meu in urma divortului fara sa platesc taxa?

  Multumesc anticipat!

 5. Va multumesc antipat pentru timpul acordat .
  Sunt interesat daca scot din circulatie (radiez) un automobil fara a-l inmatricula in alata tara mi se restitue timbru de mediu achitat in 2014 in valoare de 650 euro

 6. Buna ziua,
  As dori sa stiu daca exista o cale prin care pot recupera taxa de mediu. Exista posibilitatea radierii masinii din evidentele din Romania si a recupera timbru de mediu? Precizez ca am platit 3307 euro aceasta taxa.
  Va multumesc.

 7. Buna ziua,
  Am cumparat, de la primul proprietar, in decembrie 2015 un Logan fabricat in 2005 (la data respectiva nu se platea taxa de mediu).
  In vederea inmatricularii masinii am achitat taxa de mediu in jur de 920 euro la ANAF.
  Exista vreo posibilitate de a recupera aceasta taxă, în lumina legislatiei in vigoare?
  Va multumesc foarte mult.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here