Întrebare: Cum se înregistrează în contabilitate recunoaşterea diferenţelor de curs valutar care rezultă direct din achiziţionarea stocurilor în valută?

Răspunsul specialistului

1. Temeiul legal.  

Ambalajele sunt active de natura stocurilor. Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor şi beneficiilor. Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent. În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât şi valoric. (punctul 283, 289, 290 din Ordinul MFP nr. 1802/2014).

O tranzacţie în valută trebuie înregistrată iniţial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii. Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul lunii sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiaşi luni în care a survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acea lună. Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată într-o lună ulterioară, diferenţa de curs valutar recunoscută în fiecare lună, care intervine până în luna decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărei luni. (punctul 319, 322 din Ordinul MFP nr. 1802/2014).

2. Procedura contabilă.

Se reflectă valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (începutul lunii martie 2016):

328. Ambalaje în curs de aprovizionare

=

401. Furnizori / Furnizor de ambalaje

 10.000 x 4,5 45.000 = lei

Se reflectă valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare:

381. Ambalaje

=

328. Ambalaje în curs de aprovizionare

10.000 x 4,5 45.000 = lei

Se reflectă plăţile efectuate către furnizor (finalul lunii martie 2016):

401. Furnizori / Furnizor de ambalaje

=

5124. Conturi la bănci în valută / BRD euro

10.000 x 4,5 45.000 = lei

665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

=

5124. Conturi la bănci în valută / BRD euro

10.000 x 0,5 = 5.000

 

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim ca şi înscrisuri probatoare: contracte, facturi, note de recepție, avize de expediție, extrase de cont, situaţii de calcul, note contabile. Este recomandabil să se aplice „principiul celor patru ochi”.

4. Listă de verificări. Se verifică încrucişat datele din factură cu datele din contract, se verifică dacă facturile conţin toate elementele obligatorii, urmărirea concordanţei dintre instrumentele de plată din contracte şi cele utilizate efectiv, urmărirea încălcărilor contractului pentru neplata la timp a datoriilor.  La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Pentru orice înregistrare contabilă trebuie să existe o justificare. Fiecare sold al fiecărui cont din balanţa de verificare trebuie să poată fi probat cu înscrisuri valabile. Pentru a minimiza potenţialele riscuri, recomandăm utilizarea checklist-urilor.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni care derivă din achiziţionarea de stocuri în valută, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că politica contabilă a societăţii este adecvată acesteia şi este aplicată in mod consecvent.

6. Impact fiscal. Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice. (art. 25 alin. (1) din Legea nr. 227/2015).

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here