Începând din 1 iunie se aplică reglementări modificate la recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit la rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere.

Reglementările au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1301/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit. Ordinul a fost publicat în Monitorul oficial nr. 445/2015.

Modificările la Procedură privesc recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, care se aplică – în noua formă de reglementare – la rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă.

Pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei privind veniturile realizate.

ATENŢIE! Obligaţia nu priveşte situaţiile prevăzute de art. 82 alin. (7) şi (71) din Codul fiscal, şi anume:

  • rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, caz în care plăţile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Codul fiscal vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative.
  • la rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 62 alin. (11) din Codul fiscal şi în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, plăţile anticipate vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative. Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final.

În cazul rezilierii contractelor de închiriere pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final.

Recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

Printr-o completare adusă la procedură, în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal 2015, a contractelor încheiate între părţi, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, începând cu 1 iunie 2015 organul fiscal competent recalculează plăţile anticipate, stabilite potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) din Codul fiscal, la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative.

În ce priveşte stabilirea plăţilor anticipate de impozit, art. 82 alin. (1) la care se face trimitere prevede că acei  contribuabili care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5) din Codul fiscal, precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.

Potrivit art. 71 alin. (5) din Codul fiscal, veniturile din activităţi agricole (cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Reamintim că nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor, persoane fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, prevăzute la cap II şi VII, scutite de impozit pe venit.

Ai nevoie de Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here