Un recent ordin comun al MFP şi MECMA modifică prevederi din Convenţia privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi, totodată, aprobă noi redactări pentru Contractul de garantare, Convenţia de fideiusiune pentru asociaţiile de proprietari şi Convenţia de fideiusiune pentru locuinţe unifamiliale.

Ordinul nr. 983/1.250/2012 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 488 din 17/07/2012.

Actul menţionat modifică Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin, publicat în Monitorul Oficial nr. 637 din 10 septembrie 2010.

Reţinem, din anexele modificate, dispoziţii conţinute în CONTRACTUL DE FIDEIUSIUNE pentru asociaţia de proprietari, prin care obiectul convenţiei de fideiusiune îl reprezintă garantarea executării obligaţiei principale, respectiv a obligaţiei de a înapoia sumele rezultate din executarea garanţiei acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN (FNGCIMM), în numele şi în contul statului, asumată prin contractul de garantare, în limita cotei-părţi deţinute din proprietatea comună.

Fideiusorul este beneficiarul contractului de împrumut, anexat la convenţia de fideiusiune, în limita cotei-părţi deţinute din proprietatea comună.

De notat precizarea că, în situaţia în care proprietatea nu este intabulată, actul de proprietate va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că acesta este proprietarul sau coproprietarul imobilului şi proprietatea este/nu este grevată de sarcini la momentul declarării.

Prin Convenţia de fideiusiune, fideiusorul garantează personal (cu patrimoniul propriu), îndeplinirea completă şi reglementară a tuturor obligaţiilor de plată, cu respectarea condiţiilor de plată convenite, pe care debitorul principal şi le-a asumat prin contractul de garantare. Fideiusorul garantează îndeplinirea obligaţiilor, cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare.

Creditorul obligaţiei principale are dreptul, în caz de neexecutare a obligaţiei principale, să îl urmărească direct pe fideiusor pentru executarea creanţei.

Fideiusorul renunţă la beneficiul de discuţiune, astfel încât creditorul poate să urmărească direct bunurile fideiusorului. În acelaşi timp, fideiusorul are dreptul de a invoca beneficiul de diviziune, facultate în baza căreia, în ipoteza în care executarea obligaţiei principale este garantată şi de alţi fideiusori, creditorul nu poate să îl urmărească pe fideiusor decât pentru partea corespunzătoare garantată din datorie.

Fideiusorul are dreptul să se întoarcă împotriva asociaţiei de proprietari – în calitatea acesteia de debitorul principal – pentru plata sumelor avansate în vederea stingerii obligaţiei principale, pentru cheltuielile efectuate după notificarea debitorului şi pentru dobânzile la sumele plătite creditorului.

Fideiusorul are obligaţia să execute întocmai obligaţia asumată de debitorul principal (asociaţia de proprietari), în cazul în care acesta nu îşi execută obligaţia asumată.

În cazul în care fideiusorul nu îşi execută obligaţia asumată, datorează accesorii potrivit legii.

Forţa majoră îl exonerează pe fideiusor de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de fideiusiune.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra apartamentului este înscris în cartea funciară, în Convenţie se introduce o clauză distinctă, în sensul că respectiva Convenţie de fideiusiune va fi notată în partea a III-a a cărţii funciare în care este înscris dreptul de proprietate asupra apartamentului, cu identificarea prin numărul apartamentului şi cu numărul cadastral.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here