21 Iulie, 2018

Răspunderea fiscală solidară cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

Ne ocupăm de această problemă în contextul în care, recent, prin Ordinul MEF nr. 2696/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 756 din 27 octombrie a.c., au fost aprobate noi formulare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal.

Avem în vedere, aici, formularele 505 “Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent” şi 507 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”.

Răspunderea solidară. Materia este reglementată de Legea privind procedura insolvenţei nr.85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Codul de procedură fiscală aprobat prin O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ultimul act normativ menţionat prevede, la art.27, că răspund solidar cu debitorul următoarele persoane:

- asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă;

- terţii popriţi, în limita sumelor sustrase indisponibilizării.

Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, răspund solidar cu acesta următoarele persoane:

- persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;

- administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;

- administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;

- administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale;

- administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul şi dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

- dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;

- are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor;

- are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

Controlul, în înţelesul celor de mai sus, presupune majoritatea drepturilor de vot, fie în adunarea generală a asociaţilor unei societăţi comerciale ori a unei asociaţii sau fundaţii, fie în consiliul de administraţie al unei societăţi comerciale ori consiliul director al unei asociaţii sau fundaţii; controlul indirect se referă la activitatea prin care o persoană exercită controlul prin una sau mai multe persoane.

Stabilirea răspunderii. Potrivit art.28 Cod proc.fiscală, organul fiscal întocmeşte o decizie în care se arată motivele de fapt şi de drept pentru care este angajată răspunderea persoanei în cauză. Decizia, aprobată de conducerea organului fiscal, constituie titlu de creanţă privind obligaţia la plată a persoanei răspunzătoare, atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile acesteia.

Titlul de creanţă se comunică persoanei obligate la plată care îl poate ataca, în condiţiile legii.

Procedura de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Temeiul legal îl constituie Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În ce priveşte răspunderea fiscală, potrivit Ordinului MEF nr. 2696/2011, în cazierul fiscal al persoanelor fizice şi juridice se înscrie atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, după caz.

Ordinul MEF distinge, aici, două situaţii, şi anume:

● Atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent a fost dispusă prin decizia privind angajarea răspunderii solidare: fişele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc de compartimentul cu atribuţii de executare silită din cadrul organului fiscal competent în administrarea fiscală a debitorului declarat insolvabil sau insolvent. În această situaţie, fişele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc:

- în cazul neexercitării căii administrative de atac împotriva deciziei privind angajarea răspunderii solidare, în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a acestei căi de atac;

- în cazul exercitării căii administrative de atac împotriva deciziei privind angajarea răspunderii solidare, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei privind respingerea contestaţiei.

Fişele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc prin completându-se formularul 505 “Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”.

Atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent a fost dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă: fişele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc de compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent în administrarea fiscală a persoanelor pentru care a fost stabilită răspunderea solidară sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, după caz. În această situaţie, fişele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc în termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. Fişele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc completându-se formularul 505 “Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”.

Fişele de înscriere completate se transmit, în vederea introducerii în baza de date privind cazierul fiscal, compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a cărui sferă de competenţă intră gestionarea cazierului fiscal al persoanei în sarcina căreia s-a stabilit răspunderea solidară.

Scoaterea situaţiilor privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, înscrise în cazierul fiscal. Situaţiile privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent se scot din evidenţa cazierului fiscal, la data stingerii creanţelor fiscale, însă nu mai devreme de un an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămase definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac ori un an de la data primirii comunicării hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a dispus atragerea răspunderii solidare. Scoaterea din evidenţa cazierului fiscal se face în condiţiile în care, potrivit art.7 alin.(1) lit.f) din O.G. nr.75/2001, au fost stinse creanţele fiscale datorate de contribuabil ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidenţă este data stingerii creanţelor fiscale, însă nu mai devreme de un an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămase definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac. În situaţia în care creanţele fiscale nu au fost stinse în termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenţă se realizează începând cu această dată.

● Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal, la cererea contribuabilului formulată după împlinirea termenului de 1 an prevăzut de lege, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal întocmeşte nota de serviciu pe care o transmite compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, în vederea avizării din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiei, prevăzute de lege, privind stingerea creanţei fiscale.

După primirea notei de serviciu avizate, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal întocmeşte de îndată fişa de actualizare, completându-se formularul 507 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”.

Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a unor astfel de situaţii, din oficiu, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal întocmeşte, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, liste cu contribuabilii care au înscrise în cazierul fiscal astfel de situaţii şi pentru care s-a împlinit, în luna anterioară, un an de la data la care situaţia a fost introdusă în cazierul fiscal. Listele se transmit compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, în vederea confirmării îndeplinirii condiţiei prevăzute de lege privind stingerea creanţei fiscale. După primirea confirmării privind stingerea creanţei fiscale, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal întocmeşte de îndată fişele de actualizare, prin completarea formularului 507 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent“.

Contribuabilii pentru care s-a împlinit termenul de un an de la data la care situaţia a fost introdusă în cazierul fiscal, dar care nu au stins creanţele fiscale pentru care s-a dispus atragerea răspunderii solidare, se preiau în listele lunare în vederea confirmării ulterioare a stingerii creanţelor.

● În situaţia în care creanţele fiscale nu se sting în termen de 5 ani de la data înscrierii situaţiei în cazierul fiscal, compartimentul cu atribuţii de gestionare a cazierului fiscal întocmeşte fişele de actualizare pentru scoaterea faptelor din cazier, prin completarea formularului 507 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu