Personalul din serviciile de probațiune răspunde disciplinar în cazul săvarşirii unor abateri de la îndatoririle de serviciu, precum și în cazul manifestării unui comportament care dăunează interesului serviciului și prestigiului justiției.

Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu muncă și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvarşită cu vinovăţie, prin care consilierul de probațiune, șeful serviciului sau inspectorul de probațiune a încălcat normele legale, regulamentul intern, codul deontologic sau dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:

 • absenţele nemotivate de la serviciu;
 • nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
 • întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
 • neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;
 • comportamentul inadecvat în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu;
 • manifestările care aduc atingere onoarei și probităţii profesionale;
 • nerespectarea legislației în vigoare referitoare la activitatea de probațiune;
 • încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoririle, interdicțiile și incompatibilităţile prevăzute de Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune ;
 • refuzul nejustificat de a îndeplini dispozițiile legale ale șefului ierarhic superior;
 • imixtiunea în activitatea altui consilier de probațiune, șef serviciu sau inspector de probațiune, contrar reglementărilor legale și practicii în domeniu;
 • nerespectarea confidenţialităţii datelor deținute în virtutea exercitării funcției.

Sancțiunile disciplinare care se aplică în raport cu gravitatea abaterilor sunt:

 • avertismentul scris;
 • diminuarea salariului de bază cu 5-15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;
 • suspendarea dreptului de promovare în gradele profesionale pe o perioadă de la un an la 3 ani;
 • suspendarea din funcție pe maximum 6 luni;
 • trecerea într-un grad profesional inferior pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;
 • eliberarea din funcție.

Atenţie! Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplică o singură sancțiune.

La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare săvârşite, avându-se în vedere împrejurările în care această a fost săvârşită, gradul de vinovăţie a persoanei și consecințele abaterii, comportarea generală în serviciu, precum și eventuale sancțiuni disciplinare suferite anterior.

Sancțiunea disciplinară se poate aplica direct de către șeful serviciului, pentru consilierii de probațiune, sau de directorul direcției de specialitate, pentru consilierii de probațiune, pentru șefii serviciilor și inspectorii de probațiune, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă de săvarşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de un an de la data săvarşirii faptei. 

Dacă, în raport cu gravitatea faptei apreciate că fiind abatere, șeful serviciului de probațiune sau, după caz, directorul direcției de specialitate consideră că se impune aplicarea unei alte sancțiuni disciplinare, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă de săvarşirea abaterii disciplinare acesta sesizează direcția de specialitate ori, după caz, ministrul justiției, în vederea constituirii comisiei de disciplină. 

Exceptând avertismentul scris, toate celelalte sancţiuni disciplinare amintite mai sus se aplică de ministrul justiției, la propunerea comisiei de disciplină. Asemena comisii se constituie, prin ordin al ministrului justiției, din reprezentanți ai direcției de specialitate. Dacă procedura cercetării disciplinare se desfăşoară faţă de un inspector de probațiune, din comisie face parte și un reprezentant al Direcției resurse umane din cadrul Ministerului Justiției. 

Prin urmare, cu excepția aplicării sancțiunii constând în avertisment scris, în cazul celorlalte sancțiuni cercetarea prealabilă a faptei săvârșite este obligatorie. În vederea efectuării acestei cercetări, persoană în cauză trebuie convocată în scris în față comisiei de disciplină, în vederea audierii, precizându-se obiectul, data, oră și locul întrevederii. Audierea trebuie consemnată în scris sau înregistrată audio, sub sancțiunea nulităţii.

În cadrul cercetării se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existența sau inexistenţa vinovăţiei, precum și orice alte date concludente.

Persoana cercetată are dreptul să formuleze și să susţină toate apărările în favoarea sa, aducând toate probele pe care le consideră necesare. Ea are dreptul să cunoască toate actele cercetării. Refuzul persoanei cercetate de a colabora la derularea cercetării disciplinare prealabile se constată prin proces-verbal și nu împiedică finalizarea acesteia.

Cercetarea disciplinară prealabilă se finalizează prin propunerea comisiei adresată ministrului justiției privind aplicarea sau neaplicarea unei sancțiuni disciplinare, avându-se în vedere criteriile de individualizare a acesteia și anume: împrejurările în care aceasta a fost săvarşită, gradul de vinovăţie a persoanei și consecințele abaterii, comportarea generală în serviciu, precum și eventuale sancțiuni disciplinare suferite anterior.

La propunerea comisiei de disciplină, ministrul justiției aplică, prin ordin, una dintre sancțiunile disciplinare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării propunerii, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii faptei.

Ordinul sau decizia prin care s-a aplicat sancțiunea disciplinară se comunică persoanei sancționate în termen de 5 zile de la data emiterii.

Împotrivă sancțiunii disciplinare aplicate, persoana în cauză poate face contestație la directorul direcției de specialitate sau, în cazul în care sancțiunea a fost aplicată de directorul Direcției de probațiune, la ministrul justiției, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei prin care s-a aplicat sancțiunea. Soluționarea contestației se face în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.

Ai nevoie de Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here