Am semnalat, aici, un recent ordin al ministrului mediului pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală. Insistăm, în materialul de mai jos, asupra obiectivelor reflectate în raportul de inspecţie fiscală.

Ordinul nr. 2082/2016 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 930 din 18.11.2016, dată de la care se abrogă vechea reglementare dată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1356/2013.   

Raportul de inspecţie fiscală se întocmeşte de echipa de inspecţie fiscală pentru consemnarea constatărilor cu privire la stabilirea situaţiei de fapt fiscale şi a consecinţelor fiscale, indiferent dacă se modifică sau nu baza de impozitare/baza de calcul şi/sau se stabilesc sau nu diferenţe de obligaţii fiscale principale în cadrul unei inspecţii fiscale generale sau parţiale la contribuabilii/plătitorii către bugetul Fondului pentru mediu.

Date despre inspecţia fiscală

În raport se înscriu, între altele, obligaţiile fiscale şi perioadele care fac obiectul inspecţiei fiscale: se precizează tipurile de taxe şi contribuţii datorate Fondului pentru mediu care se verifică. În cazul în care verificarea se face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de inspecţie fiscală iniţial, se înscrie perioada verificată efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspecţiei fiscale, perioadă înscrisă într-un nou aviz de inspecţie fiscală. 

Date despre contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale

Datele consemnate privesc, între altele:

  • starea contribuabilului la momentul primei intervenţii la faţa locului (în funcţiune, în lichidare, în insolvenţă, în reorganizare etc.).
  • lista conturilor bancare – conturile bancare utilizate de contribuabil/plătitor sau denumirea unităţii bancare/sucursalei, aşa cum rezultă din declaraţia acestuia ori din alte documente intrate în posesia organelor de inspecţie fiscală;
  • subunităţile contribuabilului/plătitorului cu precizări specifice, dacă este cazul, pentru cele care prezintă un interes fiscal deosebit, declararea punctelor de lucru/sediilor secundare;
  • persoana care răspunde de conducerea contabilităţii, funcţia deţinută şi tipul relaţiei (angajat/colaborator), precum şi numărul şi data documentului în baza cărui îşi exercită activitatea, după caz. 

Constatări fiscale

Fiecare obligaţie fiscală care a făcut obiectul inspecţiei fiscale se tratează într-o secţiune separată. Pentru fiecare obligaţie fiscală care a făcut obiectul inspecţiei fiscale se prezintă constatări privind următoarele aspecte:

  • informaţii despre obligaţia fiscală verificată (se notează inclusiv: corespondenţa purtată cu diverse instituţii în vederea obţinerii de informaţii suplimentare; modul în care contribuabilul/plătitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative şi de virare pentru perioada controlată; informaţii privind evidenţa gestiunii deşeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate şi eliminate organizată de contribuabil/plătitor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2002);
  • obiectivele avute în vedere în cadrul acţiunii de inspecţie fiscală: baza de impozitare/baza de calcul şi determinarea acesteia; termenul scadent al obligaţiilor fiscale principale aferente bazelor de impozitare/bazelor de calcul stabilite suplimentar, care cuprinde obligaţiile fiscale principale datorate pe întreaga perioadă verificată, defalcat pe fiecare perioadă impozabilă verificată, după caz, şi termenele scadente aferente acestora, stabilite conform prevederilor legale, în vederea calculării de obligaţii fiscale accesorii ulterior emiterii Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru mediu stabilite de inspecţia fiscală. Situaţia cuprinde şi diferenţele de obligaţii fiscale datorate la anumite termene de plată, inclusiv în cazurile în care la finalizarea inspecţiei fiscale organele fiscale nu stabilesc obligaţii fiscale principale suplimentare pentru perioada verificată;
  • obligaţiile fiscale principale la Fondul pentru mediu aferente diferenţelor bazelor de impozitare/bazelor de calcul stabilite suplimentar în cadrul inspecţiei fiscale se vor menţiona sub formă tabelară;
  • alte constatări: organizarea şi conducerea evidenţei contabile; organizarea evidenţei gestiunii deşeurilor; alte aspecte/deficienţe constatate de organele de inspecţie fiscală, după caz, precum şi eventualele fapte constatate şi/sau sancţionate contravenţional în cursul acţiunii de inspecţie fiscală.

Discuţia finală cu contribuabilul/plătitorul

Raportul trebuie să conţină, în mod obligatoriu sinteza punctului de vedere al contribuabilului/plătitorului (cu privire la constatările organului de inspecţie fiscală, pentru fiecare taxă sau contribuţie pentru care s-au stabilit obligaţii fiscale principale suplimentare), precum şi concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului/plătitorului.

În acest capitol se prezintă rezultatul analizei efectuate de echipa de inspecţie fiscală faţă de punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului, atât în cazul în care acesta a fost prezentat în cadrul discuţiei finale, cât şi în cazul în care acesta a fost depus ulterior, în termenul legal. Argumentele organelor de inspecţie fiscală vor fi prezentate pentru fiecare taxă sau contribuţie pentru care contribuabilul/plătitorul a prezentat punctul său de vedere.

Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale

Sunt prezentate, sintetic, informaţii pentru fiecare taxă sau contribuţie la care s-au calculat diferenţe ale bazei de impozitare/bazei de calcul şi, respectiv, obligaţii fiscale principale în sarcina contribuabilului/plătitorului.

Totodată, se realizează o sinteză a sancţiunilor aplicate, precum şi a măsurilor dispuse în cadrul acţiunii de inspecţie fiscală.

De asemenea, se anexează declaraţia dată pe propria răspundere de reprezentantul legal al contri
buabilului/plătitorului, prin care acesta declară că a pus la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate
.

La raportul de inspecţie fiscală se anexează orice document întocmit pentru înştiinţarea, notificarea, solicitarea de documente, note explicative sau procese-verbale pentru consemnarea unor constatări în timpul inspecţiei fiscale sau întocmite în cadrul altor acţiuni de inspecţie fiscală la alţi contribuabili/plătitori, precum şi procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, după caz.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here