Un proiect de ordin MFP propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 să se aplice operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.           

Referatul de aprobare, reaminteşte că, potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita întocmirea de raportări contabile, de către  persoanele prevăzute de lege, şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar.

Pentru scopuri de raportare contabilă, Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd trei categorii de entităţi, respectiv: microentităţi, entităţi mici, entităţi mijlocii şi mari, încadrate astfel în funcţie de criteriile de mărime prevăzute de Directiva  nr. 34/2013 a Parlamentului European şi a Consiliului. De asemenea, în înţelesul aceloraşi reglementări, sub aspectul cerinţelor de raportare contabilă, sunt asimilate entităţilor mijlocii şi mari entităţile de interes public, respectiv societăţile/companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar de stat şi regiile autonome. 

Restrângerea raportărilor

Prin proiectul de ordin înaintat spre aprobare, se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 să se aplice operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Prevederile urmează să se aplice inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2017, încadrarea în criteriile propuse se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin proiectul de ordin sunt stabilite cerinţe specifice de raportare pentru fiecare categorie de operatori economici. Informaţiile cuprinse în raportările contabile se bazează pe reglementările contabile aplicabile.

Pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus, prin comparaţie cu situaţiile financiare anuale.

Indicatorii total active, cifră de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi se determină pe baza situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii nr. 82/1991.

În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2017.

În referatul de aprobare se mai precizează că, întrucât datele cuprinse în raportările contabile la 30 iunie sunt destinate, în principal, instituţiilor statului, informaţiile propuse a se raporta conform prezentului proiect de ordin au fost stabilite în urma consultării instituţiilor care utilizează baza de date a Ministerului Finanţelor Publice.

Obligaţiile de raportare instituite prin proiectul de ordin nu înlătură obligaţia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislaţia aplicabilă acestora. 

Tratamentul contabil al certificatelor verzi

Conform actualelor reglementări contabile (Subsecţiunea 4.5.4. „Contabilitatea certificatelor verzi” din reglementările contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare), contravaloarea certificatelor verzi se înregistrează în contul 507 „Certificate verzi primite”, respectiv contul 266 „Certificate verzi amânate”, cele a căror tranzacţionare este amânată.

Conform art. 6 alin. (12) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017, certificatele verzi emise în condiţiile alin. (1) al aceluiaşi articol sunt supuse tranzacţionării şi dobândesc valoare doar în momentul tranzacţionării lor.

În aceste condiţii se propune evidenţierea numerică în contul 804 „Certificate verzi” a certificatelor verzi primite după data de 1 aprilie 2017, data intrării în vigoare a ordonanţei menţionate, cu stornarea certificatelor verzi amânate de la tranzacţionare şi existente la data de 1 aprilie 2017 în soldul contului 266 „Certificate verzi amânate”. 

Raportări anuale

Referitor la entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic conform art. 27 alin. (3) din legea contabilităţii, prin Ordinul MFP nr. 4.160/2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile a fost reglementat modul de întocmire a situaţiilor financiare anuale oficiale, cu scop general, care se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (conform art. 36 alin. (1) din legea contabilităţii).

Prin proiectul de ordin se reglementează modul de întocmire, de către aceleaţi entităţi, a situaţiilor financiare cu scop special, întocmite în cazul reorganizărilor, potrivit legii (art. 28 alin. (11) din legea contabilităţii).

Ai nevoie de Legea contabilității nr. 82/1991? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here