Un recent ordin al preşedintelului ANAF reglementează Procedura de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene. 

OPANAF nr. 2809/2016 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 868/2016 şi se aplică cererilor de rambursare depuse începând cu data 31 octombrie.

Soluţionarea cererilor de rambursare depuse înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin se face potrivit procedurii în vigoare la data depunerii lor. 

Competenţa pentru soluţionarea cererilor de rambursare revine Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, prin compartimentul cu atribuţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi neînregistraţi în scopuri de TVA, denumit în continuare compartiment de specialitate.

Solicitarea rambursării

Pentru a obţine o rambursare a TVA în România, persoana impozabilă care nu este stabilită în România, denumită în continuare solicitant, adresează pe cale electronică o cerere de rambursare pe care o înaintează statului membru în care este stabilită, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de către statul membru respectiv.

Solicitantul trebuie să furnizeze atât informaţiile din cererea de rambursare, cât şi eventualele informaţii suplimentare/documente solicitate de către compartimentul de specialitate, în limba română sau însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.

Cererile de rambursare primite prin intermediul statului membru de stabilire se transmit, cu ajutorul portalului electronic pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, compartimentului de specialitate,

Cererile completate conform pct. 72 alin. (7)-(10) şi (12) din Normele metodologice la Codul fiscal şi însoţite de documentaţia prevăzută la alin. (11) de la acelaşi punct sunt înregistrate de compartimentul de specialitate în Registrul de evidenţă a cererilor de rambursare, organizat electronic (vezi Documentarul de la sfârşitul materialului). 

Decizia privind dreptul de rambursare

Rezultatul analizei efectuate în vederea soluţionării cererii de rambursare se consemnează într-un referat pe baza căruia se întocmeşte proiectul deciziei de rambursare a TVA şi care se transmit directorului coordonator pentru aprobare.

După aprobarea deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, se procedează la compensarea cu eventualele obligaţii fiscale neachitate la bugetul general consolidat de respectiva persoană şi la restituirea sumelor aprobate sau a diferenţelor rămase după compensare.

Compartimentul de specialitate comunică, de îndată, solicitantului decizia cu privire la rambursarea TVA, însoţită de documentele întocmite pentru stingerea prin compensare/restituire a sumelor.

Împotriva deciziei de rambursare se poate formula contestaţie la organul fiscal competent, în termen de 45 de zile de la data comunicării.

Termenul de soluţionare

Termenul de soluţionare a cererilor de rambursare este:

  • dacă compartimentul de specialitate nu a solicitat informaţii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face în termen de cel mult 4 luni de la data primirii cererii de rambursare;
  • dacă organul fiscal competent a solicitat informaţii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face în termen de cel mult 2 luni de la data primirii informaţiilor suplimentare solicitate sau în termen de cel mult 2 luni de la data expirării termenului de furnizare a acestor informaţii, în cazul în care nu a primit răspuns la cererea sa de informaţii, dar, în ambele cazuri, nu mai mult de 6 luni de la data primirii cererii de rambursare de la autoritatea competentă din statul membru în care este stabilit solicitantul;
  • dacă organul fiscal competent a solicitat alte informaţii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face în termen de cel mult 8 luni de la data primirii cererii de rambursare.

În cazul în care cererea de rambursare se aprobă, rambursarea sumei aprobate este efectuată cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 4 luni de la data primiri cererii sau, în cazul în care au fost solicitate informaţii suplimentare sau alte informaţii ulterioare, în termen de 2 luni de la expirarea termenului de o lună în care trebuiau trimise informaţiile suplimentare.

Dispoziţii privind plata

Rambursarea se efectuează în lei într-un cont bancar din România sau, la cererea solicitantului, în oricare alt stat membru. În acest al doilea caz, eventualele comisioane bancare de transfer sunt reţinute din suma care urmează a fi plătită solicitantului.

Rambursarea se efectuează într-un cont bancar deschis pe numele solicitantului sau pe numele altei persoane, în situaţia în care în cererea de rambursare sunt înscrise datele de identificare ale acesteia.

Rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate, ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive

Dacă, ulterior primirii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere declarată cu ocazia depunerii solicitării respective se modifică, solicitantul trebuie să rectifice suma solicitată la rambursare sau suma deja rambursată.

Rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate reprezintă o majorare sau o reducere a sumei de rambursat.

Rectificarea se poate face astfel:

  • printr-o cerere de rambursare, dacă solicitantul depune respectiva cerere pe parcursul anului care urmează perioadei de rambursare pentru care s-a solicitat rambursarea taxei sau pentru care taxa a fost deja rambursată;
  • printr-o declaraţie de rectificare, dacă solicitantul nu depune o altă cerere de rambursare pe parcursul anului calendaristic.

Documentar

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

(7) Cererea de rambursare conţine următoarele informaţii:

a) numele şi adresa completă ale solicitantului;

b) o adresă de contact pe cale electronică;

c) descrierea activităţii economice a solicitantului pentru care sunt achiziţionate bunurile şi serviciile;

d) perioada de rambursare acoperită de cerere;

e) o declaraţie din partea solicitantului că nu a livrat bunuri şi nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul României pe parcursul perioadei de rambursare, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) pct. 1 şi 2;

f) codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală al solicitantului;

g) datele contului bancar, inclusiv codurile IBAN şi BIC.

(8) În afară de informaţiile menţionate la alin. (7), cererea de rambursare mai conţine, pentru fiecare factură sau document de import, următoarele informaţii:

a) numele şi adresa completă ale furnizorului sau prestatorului;

b) cu excepţia importurilor, codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului sau prestatorului;

c) cu excepţia importurilor, prefixul statului membru de rambursare în conformitate cu codul ISO 3166 – alfa 2, respectiv codul RO;

d) data şi numărul facturii sau documentului de import;

e) baza impozabilă şi cuantumul TVA, exprimate în lei;

f) cuantumul TVA deductibil, calculat în conformitate cu alin. (3), (4) şi (5), exprimat în lei;

g) după caz, partea de TVA deductibilă calculată în conformitate cu alin. (5) şi exprimată ca procent;

h) natura bunurilor şi a serviciilor achiziţionate, descrisă conform codurilor de la alin. (9).

(9) În cererea de rambursare natura bunurilor şi a serviciilor achiziţionate se descrie conform următoarelor coduri:

1. combustibil;

2. închiriere de mijloace de transport;

3. cheltuieli legate de mijloace de transport (altele decât bunurile şi serviciile prevăzute la codurile 1 şi 2);

4. taxe rutiere de acces şi taxa de utilizare a drumurilor;

5. cheltuieli de deplasare, de exemplu, cu taxiul sau cu mijloacele de transport public;

6. cazare;

7. servicii de catering şi restaurant;

8. acces la târguri şi expoziţii;

9. cheltuieli pentru produse de lux, activităţi de divertisment şi spectacole;

10. altele. În cazul în care se utilizează codul 10, se specifică natura bunurilor livrate şi a serviciilor prestate.

(10) Solicitantul trebuie să furnizeze pe cale electronică informaţii suplimentare codificate cu privire la codurile 1 şi 3 prevăzute la alin. (9), aceste informaţii fiind necesare pentru a determina existenţa unor restricţii asupra dreptului de deducere.

11) În cazul în care baza de impozitare de pe o factură sau de pe un document de import este de cel puţin echivalentul în lei a 1000 euro ori în cazul facturilor pentru combustibil de cel puţin 250 euro, în vederea obţinerii rambursării taxei pe valoarea adăugată, solicitantul trebuie să trimită pe cale electronică copii de pe respectivele facturi sau, după caz, documente de import, împreună cu cererea de rambursare. Echivalentul în lei se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil la data de 1 ianuarie 2010. Pentru facturile sau documentele de import a căror valoare nu depăşeşte sumele prevăzute în teza anterioară, nu este obligatorie transmiterea lor în vederea obţinerii rambursării, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (22).

(12) Solicitantul trebuie să furnizeze o descriere a activităţilor sale economice prin utilizarea sistemului armonizat de coduri detaliat la nivelul 4, stabilit în conformitate cu art. 34a alin. (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, cu modificările ulterioare. 

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here